tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Keeway Matrix 2007 teszt
Asterix, Obelix, Csodaturmix, Mátrix
[InfoBike.hu | Szö­veg: Szendy Zsolt Fotó: TGY] Felvétel dátuma: 2010.05.14
Keeway, Matrix, teszt


Ta­lá­lós kér­dés: Me­lyik ezek kö­zül az öt­ven köb­cen­tis? A cso­da­tur­mix­ból le­het öt­ve­net ki­mér­ni, de fö­lös­le­ges, mert elég be­lő­le egy csep­pen­tés­nyi. Ezek után elá­ru­lom a jó vá­laszt. Ter­mé­sze­te­sen a Mát­rix­ról van és lesz szó, a kö­vet­ke­zők­ben.

Kül­ső meg­je­le­né­sé­ben a Mat­rix volt az el­ső bá­tor for­ma­terv. Ad­dig a pi­aci szte­re­o­tí­piák­ból fe­lé­pí­tett kül­ső ele­mek­kel ope­rál­tak. Azó­ta vi­szont egy­re for­má­sab­bak a Ke­ew­ay-ek. A kí­nai ro­bo­gók kö­zül ta­lán a Ke­ew­ay a leg­is­mer­tebb, a két ke­ré­ken köz­le­ke­dők kö­zött. A Kí­na fej­lő­dé­si üte­mé­re oly jel­lem­ző di­na­miz­must a mo­tor­gyár­tás fej­lő­dé­sén is le­mér­het­jük. A kí­nai­ak­tól meg­szo­kott mó­don, vissza­hú­zó­dó csen­des­ség­gel épít­get­ték bás­tyái­kat, mint an­nó a Nagy Fa­lat, és mi­re ész­be kap­tak az eu­ró­pai gyár­tók, a

Ke­ew­ay-mo­to­rok ér­té­ke­sí­té­si mu­ta­tói le­kö­röz­tek min­den­kit. Ter­mé­sze­te­sen er­re a jár­mű­re is ér­vé­nyes a ré­gi meg­ál­la­pí­tás, nincs új a nap alatt. 

A KTM ál­tal meg­ál­mo­dott, és ja­va­részt Kí­ná­ban gyár­tott al­kat­ré­szek­ből ké­szü­lő Ge­ne­ric kol­lek­ció­ra va­ló ha­son­ló­ság nem le­het a vé­let­len mű­ve, de a di­va­tot min­den­ki­nek kö­vet­nie kell. Ékes pél­dá­ja en­nek, hogy ész­re­ve­he­tő­en ja­vult a mi­nő­ség és ve­le az élet­tar­tam. Ter­mé­sze­tes ve­le­já­ró­ja en­nek a fo­lya­mat­nak az ér­té­ke­sí­tés nö­ve­ke­dé­se is. 

 

A nagy­tes­tű, és még­is kar­csú ro­bo­gó, a Ke­ew­ay-től meg­szo­kot­tak­hoz ké­pest, már el­ső rá­né­zés­re is el­té­rő je­let mu­tat. Nem hor­doz­za ma­gán a tí­pus­számát. A mai di­vat­nak meg­fe­le­lő erő­tel­jes élek­kel ren­del­ke­ző ka­rosszé­riá­ja a né­met for­ma­ter­ve­ző mű­he­lyek mun­ká­ját dí­csé­ri. A ru­gós­bics­ká­ra kí­sér­te­tie­sen em­lé­kez­te­tő in­dí­tó­kulccsal le­het ak­ti­vál­ni a riasz­tót. Sőt, a kulcstest má­sik gomb­já­nak meg­nyo­má­sá­val, tá­vi­rá­nyí­tás­sal is be le­het in­dí­ta­ni a jár­mű­vet. (Hogy ez mi­ért jó, azt nem tu­dom, de mu­ta­tós funk­ció.)

Az in­dí­tó­gomb meg­nyo­má­sá­val, a má­sod­perc tö­re­dé­ke alatt in­dul be az 50-es blokk. Nincs sem­mi ci­có, rö­vid gá­zút, és máris re­me­kül gu­rul a jár­gány. A mo­tor­blokk nem is­me­ret­len a szá­-mun­kra, mert a ko­ráb­bi Ke­ew­ay mo­del­lek­be is ezt a ké­tü­te­mű, egy­hen­ge­res szí­vet sze­rel­ték. Nyo­ma­té­kos­ra han­golt, ké­tü­te­mű, lég­hű­té­ses mo­tor­ja ját­szi könnyed­ség­gel moz­gat­ja az alig száz ki­lós tes­tet. Ülé­se ké­nyel­mes, még két sze­mély szál­lí­tá­sa­kor is kom­for­tos. Alat­ta nagy­mé­re­tű cso­mag­tér ta­lál­ha­tó, de aki­nek ez ke­vés, bát­ran ra­kod­hat a szé­ria­ként fel­sze­relt do­boz­ba. Ru­gó­zá­sa jó, bár szá­mom­ra le­het­ne egy pi­cit ke­mé­nyebb is. Fu­tó­mű­ve jó, út­tar­tá­sa és ka­nyar­biz­ton­sá­ga nagy­sze­rű. A 12"-os, hat­kül­lős, alu­mí­ni­um ráf­jait, a kor stí­lu­sá­nak meg­fe­le­lő­en szín­re fes­tet­ték. A tár­csa­fék­kel las­sí­tott el­ső ke­re­ke, szen­zá­ci­ós di­na­mi­ká­val vég­zi a dol­gát. A hát­só ke­re­ket dob­fék­kel lát­ták el, mely las­san kezd ki­men­ni a di­vat­ból.  

 

Ki­mon­dot­tan ele­gáns meg­je­le­né­sé­ről a szög­le­tes ido­mok har­mo­ni­kus össze­pá­ro­sí­tá­sa gon­dos­ko­dik. Egyér­tel­mű­en lát­szik a test ki­ala­kí­tá­sán, hogy a 125-ös blok­kal sze­relt Mat­rix is eb­be ke­rül be­épí­tés­re. A na­gyobb hőter­he­lés miatt, az öt­ve­ne­sen de­ko­rá­ci­ós elem­ként meg­je­le­nő vak le­ve­gő be­öm­lők iga­zi funk­ci­ót kap­nak. Az öt­ve­nes ver­zió­hoz szé­riá­ban aján­dék­ba ad­ják a nyi­tott ki­pu­fo­gó le­öm­lőt, mely­nek ha­tá­sá­ra érez­he­tő­en nő a mo­tor di­na­mi­ká­ja. Ter­mé­sze­te­sen a kar­bu­rá­tor utánhan­go­lá­sa is szük­sé­ges en­nek a pro­duk­ció­nak az igény­be­vé­te­lé­nél. Fe­ke­te, sár­ga, pi­ros, pisz­tá­cia zöld, és vaj­szí­nű fé­nye­zé­sű mo­del­lek kö­zül le­het vá­lasz­ta­ni.


 
Technikai adatok
Első fék Tárcsa
Első kerékméret 120/70 - 12
Hátsó fék dob
Hátsó kerékméret 130/70 - 12
Lóerő 3,4 kW 7500 ford./perc
Száraz tömeg 93kg
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.