tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (98)Kawasaki 2010
2010.05.06
Most, hogy már min­den­ki az új­don­sá­go­kat vár­ja a gyár­tók­tól, a leg­ki­sebb ja­pán gyár, a Kaw­asa­ki is le­rán­tot­ta a le­plet az új­don­sá­go­król. A Z1000 tel­je­sen me­gújult, a 1400GTR és a Versys is ránc­fel­var­rást ka­pott és meg­je­lent két új mo­dell a nyol­cad­li­te­res pa­let­tán.nNincs is jobb do­log an­nál, mi­kor a té­li hó­na­pok szür­ke hét­köz­nap­jait egy-egy új­don­ság be­je­len­té­se szí­ne­seb­bé va­rá­zsol­ja! A Kaw­asa­ki is sok min­dent meg­tett en­nek elé­ré­se ér­de­ké­ben, igaz a vál­ság miatt most nem a meg­szo­kott csi­li-vi­li fé­ny?­z?, csa­jok­kal meg­spé­kelt be­mu­ta­tót vá­lasz­tot­ták, ha­nem az in­ter­net se­gít­sé­gét hív­ták a nem­zet­kö­zi saj­tó­be­mu­ta­tó le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra. nA be­mu­ta­tón 7 mo­dell­r?l esett szó, ame­lyek vál­toz­tak a ja­pán gyár mo­dell­pa­let­tá­ján. Kezdjük a leg­ki­seb­bek­kel:
Felvéve: 2010.05.06 -kor, Olvasva: 9695 szor

Kawasaki Versys 2008
2010.05.15
Mint mindenki, mi is ismerjük azt a mesét, amikor a királylány megcsókolja a békát, és az gyönyörű királyfivá változik vissza. A zöld köntös már megvan, és a királyok méltóságát is meg lehet találni ebben a remek kétkerekűben. A motor még a nagypocakú királyok kedvenc járgánya is lehetne.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 9694 szor

Új Ninja a láthatáron: Itt a Kawasaki ZX-10R 2011!
2010.06.22
A várva várt ZX-10R utód ha 2010-re nem is jelent meg a palettán, 2011-re minden eddiginél ütösebb változattal állnak elő a Kawasaki mérnökei. A legkisebb japán gyár most először mutat be hivatalos vázlat képet és videót az új modellről. Frissítve suzukai tesztelés képeivel!!!
Felvéve: 2010.06.22 -kor, Olvasva: 20227 szor

Kawasaki Ninja ZX-10R nyerte a 24 órás Le Mans-i versenyt
2010.06.22
Az egymást követő szenzációs eredmények után - legjobb szabadedzés eredmények, legjobb időmérő eredmények, legjobb éjszakai edzés eredmények, a pole pozíció megszerzése - a Ninja ZX-10R-rel a GSR Kawasaki csapat nyerte a rendkívül nagy presztízsű 33. 24 órás Le Mans-i versenyt, még hozzá lenyűgöző, 11 körös különbséggel a második helyezett előtt.
Felvéve: 2010.06.22 -kor, Olvasva: 12780 szor

Teszteltük: A kis mindentudó: Kawasaki ER 6 N 2006
2010.06.23
A Kaw­asa­ki 2006 ta­vaszán piac­ra do­bott 650-es mo­tor­ja erő­sen fel­ka­var­ta a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked gépek pia­cát. Korábbi ER 5 utódjaként debütáló modell mind külsőleg, mind belsőleg új, formabontó megoldásokat kínál vásárlóinak.
Felvéve: 2010.06.23 -kor, Olvasva: 13530 szor

Yamaha FZ8
2010.07.01
A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 25787 szor

Középsúlyú cirkáló: Kawasaki VN 900 Classic 2006
2010.07.01
Kö­zép­sú­lyú cir­ká­lót do­bott piac­ra 2006-ban a Kaw­asa­ki. 903 cm3, V2-es fo­lya­dék­hű­té­ses mo­tor, hen­ge­ren­ként 4 sze­lep, di­gi­tá­lis gyúj­tás, ? min­dez jó ki­in­du­ló alap, hogy kí­vül-be­lül rész­le­te­seb­ben sze­mügy­re ve­gyük a VN 900 Clas­si­cot.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 18055 szor

Teszteltük:Kawasaki ZX-10R 2006
2010.07.20
A szen­te­si Bre­zo mo­tor jó­vol­tá­ból, ke­zünk kö­zé ka­pa­rin­tot­tuk a le­gú­jabb ver­zió­jú ZX 10-est. Az ör­ké­nyi Eu­ro Ring tech­ni­kás pá­lyá­ján pró­bál­tuk ki a zöld sár­kányt. Egy 300 km/óra fe­lett tel­je­sí­tő ul­tra­mo­dern sor­né­gyes­hez job­ban il­lett vol­na a Hun­ga­ro­ring, de egyéb okok miatt oda nem tud­tunk be­jut­ni ve­le.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 20059 szor

Zöld köntösbe bújt kisördög Kawasaki ZX 6 R 2006-os teszt
2010.08.04
Szeretem a sportmotorokat, így ismét izgalommal töltött el, mikor megtudtam, hogy újra pályán, védett körülmények között tesztelhetem a Kawa legújabb 600-as üdvöskéjét. Röppentek fel hírek róla, hogy ez a 600-as, nem az a hatszázas, sőt talán még az eddigi rekordokat és eredményeket felül tudja múlni ez a kis fenevad.n
Felvéve: 2010.08.04 -kor, Olvasva: 6471 szor

Nürburgring-i pályán az új ZX-10R!
2010.09.05
A Kawasaki a Nürburgring-i pályán mutatta be a 2011-es ZX-10R-t. A már többször kaptunk hírt az új Ninjáról, most azonban már nemcsak a Kawasaki tesztelő pilótái és a mérnökök, hanem a nemzetközi sajtó előtt is hivatalosan leleplezték az új superbikeot.
Felvéve: 2010.09.05 -kor, Olvasva: 19611 szor

Kawasaki Z750R 2011
2010.09.15
Kawasaki még a nemzetközi kiállítás előtt elrukkolt a várva várt ZX-10R utódjával, majd a lime partyn betört a ZX130-al, most pedig talán legsikeresebb modelljükkel a Z750 R változatával kényezteti a zöldre vágyókat.
Felvéve: 2010.09.15 -kor, Olvasva: 11042 szor

Leleplezték a Kawasaki ZX-10R-t
2010.10.07
A több hónapos huzavona után végre itt van minden idők legvadabb és legerősebb Kawasaki Ninjája a ZX-10R. 2011-re teljesen új külső mellett új minden eddiginél erősebb, 200 lóerős blokk, új váz és felfüggesztés került a Kawasaki ezres zászlóshajójára.
Felvéve: 2010.10.07 -kor, Olvasva: 11034 szor

Kawasaki Z1000 2006 teszt
2010.12.05
Ami­kor a Kaw­asa­ki 2003-ban piac­ra dob­ta az új évez­red Z 1000-es mo­tor­ját, sza­kí­tott az ak­kor di­va­tos göm­böly­ded for­mák­kal. Meg­hök­ken­tő­en szög­le­tes ru­há­ba búj­tat­ta új­szü­lött­jét. Mi­vel a gépet el­ső­sor­ban nap­sü­té­ses tá­jon tör­té­nő öröm­mo­tor­ozás­ra szán­ták, így elől nap­sze­mü­veg-ala­kú lám­pa­tes­tet ka­pott füst­szí­nű ple­xi­vel, há­tul egy pi­ros szí­nű "Zor­ró" álarc fi­gyel a hát­só lám­pa he­lyén. A for­ma­ter­ve­ző Shun­ji Ta­na­ka iga­zán ki­tett ma­gá­ért.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 15854 szor

Használt motorteszt:Kawasaki ZX-6R 2004
2010.12.05
A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­to­rok szo­rí­tó­já­ban, 1995-ben lé­pett elő­ször po­rond­ra a 600-as Nin­ja. Az el­múlt évek­ben jó pár­szor, át­lag két, há­ro­mé­ven­te át­dol­goz­ták a gépe­ze­tet. A 636-os szám elő­ször 2002-ben tűnt fel a mo­tor bur­ko­la­tán. A 2003-ban szin­te tel­je­sen át­fé­sült ZX6-os óriá­si si­kert ara­tott vi­lág szer­te.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 24712 szor

Kappa tanktáskák egy helyen
2011.03.03
A 2011-es szezonban a kora?bbina?l jo?val to?bb motorkere?kpa?r-ti?pushoz lesz haszna?lhato? a Kappa Tanky tankta?skarendszer. A ki?na?lat u?j ti?pusspecifikus e?s univerza?lis Tanky alaplapokkal bo?vu?lt.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 15765 szor

Kawasaki ZX 6 R 2007
2011.03.14
A 2006-os év vé­gé­vel le­zá­rult egy idő­szak a Kaw­asa­ki 636-os tör­té­ne­té­ben. El­jött a vég. Idén már nem fog több nagy­fu­ra­tú 600-as le­gör­dül­ni a Kaw­asa­ki gyár­tó­so­ra­i­ról. A ZX 6R új­ra egye­du­ral­ko­dóvá vált a Kawa kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­tor kí­ná­la­tá­ban.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 11535 szor

Kawasaki Z1000 2007
2011.03.14
A már négy éve vál­to­zat­lanul az utak­ra kül­dött Z 1000-et 2007-re je­len­tő­sen át­fé­sül­ték. A kon­ku­rens gyár­tók sor­ban fris­sí­tet­ték ha­son­ló ka­li­be­rű mo­dell­je­i­ket, ezért a Kawa sem te­he­tett mást, ha ver­seny­ké­pes akart ma­rad­ni eb­ben a ka­te­gó­riá­ban.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 14136 szor

Kawasaki VN 2000: A legnagyobb gyári V2-es
2011.03.14
Sokszor feltették már a kérdést, hol a határ. Szerencsére a cruisereknél nem a teljesítmény hajhászása a cél, hanem az izmosság fitogtatása és a lökettérfogat maximalizálása. Ilyen elgondolások alapján született anno a VN 2000, amely úgy a legnagyobb a sorozatgyártású V2-esek között, hogy 2.053 cm3-ével már be sem fér a 2000-es kategóriába.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 20110 szor

Kawasaki GTR 1400 Nagyvilági túrázó
2011.03.14
A Kaw­asa­ki GTR ré­geb­bi 1000-es ver­zió­ja egy 100 ló­erős, ne­héz, a GPZ alap­jai­ra épí­tett tú­ra­mo­tor volt. A majd 2008-ban meg­je­le­nő XXI. szá­za­di vál­to­za­ta 400 cm3-rel na­gyobb mo­tor­ral és bő­sé­ge­sebb hely­kí­ná­lat­tal és mi­ni­mum 70 ló­erő­nyi erő töb­blet­tel ren­del­ke­zik. A blokk leg­na­gyobb for­ga­tó­nyo­ma­té­ka ga­ran­tál­tan 140 Nm fö­lött van.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 19693 szor

Kawasaki Versys: Valóban sokoldalú
2011.03.15
A Versys meg­je­le­né­sé­vel a har­ma­dik Er-6 mo­dellt is csa­ta­sor­ba ál­lí­tot­ta a Kaw­asa­ki. Az N és az F vál­to­za­tok után 2007-ben a Versys-é a le­he­tő­ség, hogy bi­zo­nyít­son.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 14280 szor

Yamaha FJR 1300: amióta megjelent fogalom a sport-túra motorok között
2011.03.15
Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 30808 szor

Kawasaki W800: A régi modell új köntösben
2011.03.22
Egy régi-új modell jelent meg a Kawasaki kínálatában. Elbűvölő bordázott hengerfej, hagyományos léghűtéses blokk, ami ámulatba ejti a motorozás szerelmeseit.
Felvéve: 2011.03.22 -kor, Olvasva: 8452 szor

Használtmotor teszt: Kawasaki Z750 2005
2011.04.17
A ja­pán gyár ak­ko­ri­ban dob­ta piac­ra, ag­resszív ki­né­ze­tű na­ked mo­tor­ját, mi­kor a csu­pasz gépek csil­la­ga Eu­ró­pa szer­te fel­fe­lé kez­dett ível­ni. 2004-ben a kawa mez­te­len, de még­is spor­tos mo­tor­ke­rék­pár­ja pont jó idő­ben ér­ke­zett. Egy Z 750 tu­laj­do­no­sa min­dig le­gyen tu­da­tá­ban an­nak, hogy egy olyan mo­tort bir­to­kol, amely­nek ?sei iga­zi le­gen­dá­vá vál­tak a négy­hen­ge­re­sek kö­zött.
Felvéve: 2011.04.17 -kor, Olvasva: 53477 szor

Euro?pai Junior Kupa Kawasaki Ninja 250R-rel
2011.04.30
A?prilisban a Superbike VB bete?tfutamake?nt indult el az Euro?pai Junior Kupasorozat, melynek ce?lja, hogy a fiatal versenyzo?k sza?ma?ra is versenyze?si leheto?se?get biztosi?tson, e?s eza?ltal bekeru?ljenek a nemzetko?zi gyorsasa?gi motorsport ve?rkeringe?se?be.
Felvéve: 2011.04.30 -kor, Olvasva: 10127 szor

Drogcsempészettel vádolják a WSBK Kawasaki csapatát?
2011.05.03
Paul Bird által vezetett PBT csapat egyik kamionjában 8 kg kokain, 71 kg amfetamin tablettát és több mint 100 kg marihuánát találtak a vámviszgálat során a pénzügyőrök.
Felvéve: 2011.05.03 -kor, Olvasva: 4017 szor

Éjszakai verseny Kunmadarason!
2011.06.07
2011.06.25-én Kunmadason kerül megrendezésre az első éjszakai stunt verseny. A koncepció biztos szórakozást ígér, az éjszakai show-k hangulata megfűszerezve a versenyek izgalmával, fényekkel, füsttel, lányokkal és egy kis zenével...
Felvéve: 2011.06.07 -kor, Olvasva: 8078 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 9210 szor

Győrfi Alen: ?Óriási tehertől szabadultam meg, fantasztikus ez az érzés?
2012.04.01
Megszerezte első bajnoki pontjait Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán 12. helyével a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 943 szor

Hugyecz Erik ismét kiemelkedő formában versenyzett!
2012.04.03
Április 1-én a Lanegenlois-ban megrendezett ÖM nyílt Nemzetközi Bajokság I. versenyén MX2 kategóriájában, Hugyecz Erik a SIC-Yamaha Fehér (#141 Yamaha)versenyzője, ezúttal is nagyot motorozott.
Felvéve: 2012.04.03 -kor, Olvasva: 4181 szor

A puding próbája ? Kawasaki tesztnap
2012.04.08
Budapest, 2012. április 13 ? Egy Kawasaki látványa önmagáért beszél, azonban azt már nehezebb szavakba önteni, hogy milyen érzés is, amikor egy méregzöld paripa nyergében ülve felbúg a motor és megannyi lóerő ugrásra készen várja, hogy a nyomaték az aszfaltcsíkba haraphasson. Éppen ezért az Ivanics Motors Kft, a Kawasaki márka hivatalos magyarországi importőre lehetőséget biztosít a motorozás és a márka szerelmeseinek, hogy kipróbálják a 2012-es év Kawasaki újdonságait. A tesztnapra április 13-án kerül sor a Kakucs Ringen.
Felvéve: 2012.04.08 -kor, Olvasva: 7968 szor

Ünnepel a Kawasaki
2012.04.18
A németországi Kölnben 1972-ben megrendezésre kerülő IFMA motorkerékpár kiállításon bemutatott KAWASAKI Z1 hatása és jelentősége mai napig nem becsülhető le. A Z1, amely a KAWASAKI belépője volt a nagy űrtartalmú, többhengeres négyütemű motorok piacára valamint a Z1 számos későbbi változata alapvető fontosságúnak bizonyult a Japán gyártó ?golyóálló? precíziós mérnöki hírnevének mai napig kitartó megteremtésében.
Felvéve: 2012.04.18 -kor, Olvasva: 6572 szor

A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője a SlovakiaRingen kezdi meg idei nagy menetelését az Alpok-Adria Bajnokságban
2012.04.19
A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője, Győrfi Alen után a csapat másik két tehetsége, Gyutai Adrián és Kis Viktória is megkezdi a 2012-es szezonját az Alpok-Adria Bajnokságban. Előbbi nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a 125GP kategória megnyerését, míg utóbbi a Superbike-ban a férfiak között szeretne állandó pontszerzőként zárni minden futamon. Az utolsó, éppen a SlovakiaRingen végrehajtott teszten mindketten jó formát mutattak, így bíznak abban mindketten, hogy kellemes meglepetést okozhatnak a vasárnapi versenyen.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 8847 szor

Assenben, a motorozás Mekkájában is pontokért hajt a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.04.19
Eljött az a pillanat Imolában Győrfi Alen számára, amiért egy évvel ezelőtt nekikezdett a ?négyütemű ezres kalandjának?. A tanulóévet követően a 2012-es szezont azonnal pontszerzőként kezdte, és a megszerzett 12. hellyel azt is bizonyította a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője, hogy ebben az évben már a középmezőny elején kell vele számolni. Tavaly éppen Assenben kezdte meg a szereplését a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és most a legendás pályára visszatérve legalább az idénynyitón elért helyezését szeretné megismételni.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 7350 szor

A 17. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának asseni futamán
2012.04.21
A legendás asseni pályán folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa ugyan a délelőtti szabadedzésen előbb technikai, majd utána egészségügyi gondokkal is küzdött, az első időmérőn a kiindulásnak elfogadható 17. helyet szerezte meg úgy, hogy több mint másfél másodpercet gyorsul. Alen abban bízik, hogy a szombati kvalifikációs tréningen sikerül bekerülnie a legjobb 15 közé.
Felvéve: 2012.04.21 -kor, Olvasva: 5353 szor

Rossz a kedved? Neked kínál megoldást a Kawasaki mosolyfakasztója! Kawasaki ER-6N teszt!
2012.05.20
A Kawasaki idén tavasszal megjelent új városi modellje kompakt, sportos megjelenésével ismét sikersztorinak ígérkezik.
Felvéve: 2012.05.20 -kor, Olvasva: 29735 szor

Kawasakid van? Akkor ott a helyed az első Kawasaki márka túrán!
2012.06.02
Budapest, 2012 június - A Kawasaki nem pusztán egy márkanév, hanem egy identitás szimbóluma is egyben, ami a motoros társadalmon belül egyfajta összetartozást fejez ki. Éppen ezért a márka hazai képviselete fontos feladatának tartja, hogy a motorjai formálta közösség életében aktív szerepet vállaljon olyan események megrendezésével, mint amilyen a szezonzáró tradicionális Lime Party vagy a most útjára induló kezdeményezés, az első hazai Kawasaki túra, a ?Kawa kanyar?.
Felvéve: 2012.06.02 -kor, Olvasva: 7273 szor

Megújult a Kawasaki legnagyobb naked gépe a Kawasaki Z1000!
2011.10.21
A 2003-ban megjelent 1 literes Z-é újjászületett 2010-re. A zöldek mérnökei elszakadtak a korábbi formától és egy merőben más naked motorral készültek az új évre.
Felvéve: 2011.10.21 -kor, Olvasva: 9469 szor

Győrfi Alen: ?A szombati időmérőre minden a helyére kerül?
2012.06.10
A 20. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának misanói futamán
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7629 szor

Győrfi Alen: ?Egyre közelebb a megoldás?
2012.06.10
Noha ismét gyorsult a második időmérőn, a 31 fős mezőnyben a 20. rajtkockából vág neki a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozat misanói futamának
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7645 szor

A felöltöztetett Street fighter Kawasaki Z1000SX teszt
2012.06.11
A Kawasaki Z1000 naked gép "felöltöztetett" darabja járt nálunk, hogy megmutathassa, nyárias öltözetben - fejidommal és túrásított oldalidomokkal mire képes valójában.
Felvéve: 2012.06.11 -kor, Olvasva: 13445 szor

KAWA KANYAR beszámoló
2012.06.24
Június 23-án rendezte meg a Kawasaki magyarországi importőre az első Kawasaki márka túrát, amelyet a tökéletes nyári idő, a példátlanul jó szervezés és Mátra lábánál lévő kanyarok tettek felejthetetlenné.
Felvéve: 2012.06.24 -kor, Olvasva: 122726 szor

Kawa kanyar II.
2012.07.16
Budapest, 2012. július 16. – Alig két hetet kell már csak várnia azoknak a kawásoknak, akik az első „Kawa Kanyar” közös motorozásának élményét újra szeretnék átélni, és ennyi időt kell kibírniuk azoknak is, akik ugyan lemaradtak az első menetről, de a július 28-én megrendezésre kerülő II. Kawa Kanyaron már szeretnének részt venni.
Felvéve: 2012.07.16 -kor, Olvasva: 5387 szor

Alen túl van a brnó-i futam első időmérőjén
2012.07.21
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.21 -kor, Olvasva: 5798 szor

A 19. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának brnó-i futamán
2012.07.22
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.22 -kor, Olvasva: 5820 szor

A hazai versenyének számító brnó-i futamon a két pontot érő 14. helyen végzett a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.07.23
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa az esőben tartott reggeli warm up alatt már megmutatta a 10. helyével, hogy a rengeteg magyar néző előtt nagyon szeretne jól szerepelni a futamon. A 12 körös versenyen aztán a 15. rajtpozícióból vághatott neki a viadalnak, és a 22 éves motoros végül ismét pontszerzőként zárt, ugyanis a 14. helyen intették le. Ezzel az újabb két egységgel már 18 pontja van Győrfi Alennek, aki megerősítette a 14. helyét összetettben.
Felvéve: 2012.07.23 -kor, Olvasva: 6813 szor

Kawasaki Lime-Party: A visszaszámlálás elkezdődött!
2012.07.29
Noha az idei motoros szezonnak még koránt sincs vége, a Kawasaki tradicionális évadzáró rendezvénye már belátható közelségbe került, és így lassan akár kezdhetjük is számolni az idei Lime-Party-ig hátralévő napokat, azaz kezdődhet a „visszalimelálás”.
Felvéve: 2012.07.29 -kor, Olvasva: 6521 szor

Játékszer vagy mindenre megoldást kínáló csodafegyver az új Kawasaki ER-6F? Olvasd el a cikket és döntsük el közösen!
2012.08.01
Továbbra sem talál magára a magyar motorpiac. A jelenlegi mostani viharos időkben a vásárlóközönség vagy a nagyon egyedi felső kategóriás motorkerékpárokra vagy a nemcsak szórakozást kiszolgáló úgynevezett mindenes allrounder motorkerékpárokra fokuszál a jelenlegi vásárlóközönség. Az idei évben, a. A második csoport örömére egy eddig is nagyon jól eltalált középkategóriás idomos allrounder, a Kawasaki ER-6 F megújult idomos változata lépett a színre, a Kawasaki ER-6 F idomos változata újult meg 2012-re.
Felvéve: 2012.08.01 -kor, Olvasva: 21875 szor

It is my lime...
2012.08.10
Noha a kawásoknak bőrruhába bújni még kicsit korai lenne, azért túl sok idő már nincs hátra a Kawasaki tradicionális éves összejöveteléig, annyi azonban még biztosan akad, ami elegendő az idei Kawasaki Lime Party keretein belül megrendezésre kerülő „It’s my lime” versenyre történő felkészüléshez.
Felvéve: 2012.08.10 -kor, Olvasva: 6167 szor

After party - Kawasaki Lime Party
2012.09.02
Több száz Kawasaki színezte zöldre a Hungaroringet múlt pénteken a japán márka tradicionális évadzáró rendezvényén, a Lime Party-n. Az 500-nál is több résztvevőnek azonban korántsem kellett megelégedni azzal, hogy részesei lehetnek a mogyoródi aszfaltcsík nem mindennapi látványképének, mivel az idei zöld citrom bulin is jócskán akadt mit csinálni.
Felvéve: 2012.09.02 -kor, Olvasva: 6123 szor

A 19. rajthelyről várja a folytatást Nürburgringen a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.09.08
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője már pénteken mindent megtett azért, hogy feledtetni tudja a tavalyi, meglehetősen balszerencsésre sikeredett versenyét. A legfőbb célja az volt, hogy az idei futamon minél előkelőbb helyről tudjon elrajtolni a vasárnapi futamon. A 22 éves motoros ennek megfelelően mindent kiadott magából már a délelőtti szabadedzésen is – ahol a 15. helyen végzett –, míg délután, az első kvalifikációs tréningen ugyan újabb másfél tizedet javított, ám ez egyelőre a 19. rajtpozícióhoz elegendő. De már ez is kész csoda, ugyanis Győrfi Alen mindezt repedt térdkaláccsal érte el, és semmiképpen nem lép vissza a folytatástól.
Felvéve: 2012.09.08 -kor, Olvasva: 5592 szor

Beinjekciózott térddel is képes volt a folyamatos javulásra a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Nürburgringen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és a 14. rajtpozícióból indul harcba az újabb pontokért
2012.09.09
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője egy sajnálatos balesetet szenvedett még péntek reggel, így repedt térdkaláccsal küzdi végig az idei szezon nyolcadik futamát. A szombati napja is a mobilklinikán kezdődött, ahol ismét ellátták a sérült lábát, ám a 22 éves motoros ennek ellenére fokozatosan javított a köridején – majdnem két másodpercet javult péntekhez képest –, és ennek köszönhetően a 14. rajtpozíciót szerezte meg. Győrfi Alen – aki vasárnap injekció nélkül kezdi meg a futamot – úgy véli, sérülése ellenére is jó esélyei van arra, hogy ismét pontszerzőként zárjon, és akár az összetettben is előre lépjen a 14. helyről.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 8778 szor

Legyőzte a fájdalmat, és megrepedt térdkaláccsal küzdötte fel magát a 19. helyről az öt pontot érő 11. helyre a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának nürburgringi futamán a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője
2012.09.09
A legendás Nürburgringen folytatódott a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. Úgy tűnt, hogy a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője el van átkozva a német pályán: tavaly betegen versenyzett itt, míg pénteken egy balesetet követően megrepedt a térdkalácsa. Noha egyre erősebb fájdalmak gyötörték, mégis rajthoz állt, és fantasztikusan motorozva végül ebben a helyzetben szinte a csodával felérő 11. helyen végzett. Győrfi Alen az újabb öt pontjával megerősítette a helyét az összetettben, és 27 pontjával a 14. helyen áll, azaz megvan az esélye arra a hátralévő két versenyen, hogy akár a 10. helyen végezzen a bajnokságban.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 5192 szor

Sportos naked: Kawasaki Z 750 R teszt
2012.09.09
A Kawasaki 2004-ben újraírta a Z 750 történetét. Azóta több modellfrissítés és 2011-ben megjelent "R" változat kápráztatja el a naked motor rajongókat. Lássuk a Kawasaki Z 750 R mire képes.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 33910 szor

Újabb csupasz Kawasaki a láthatáron? Első képek a Kawasaki Z 800-ról
2012.09.09
A Z 750 után újabb naked gépről jelentek meg képek, majd a hivatalos kommüniké, ami megerősíti, a Kawasaki az idei Intermoton egy nagyobb csupasz géppel áll a nagyközönség elé.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 8254 szor

300
2012.09.13
Budapest, 2012. szeptember 11. – Ez esetben nem 300 hős spártai harcos történetéről van szó, még csak nem is 300 középkori japán zsoldosról. A főszereplő ezúttal pusztán egyetlen ninja, amely azonban akár egy új legenda születését is jelentheti. A Ninja 300 megérkezett.
Felvéve: 2012.09.13 -kor, Olvasva: 8396 szor

Pontszerzéssel tenné fel a koronát a 2012-es idényére a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.10.04
Legutóbb sajnos anyagi megfontolásokból kihagyta a portimaói futamot az idei Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának magyar versenyzője, Győrfi Alen. A majd egy hónapos szünetet követően a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon mindenképpen pontszerzéssel tenné fel idei sikeres szereplésére a koronát. Egy biztos, szerencsés esetben még az összetettbeli 12. hely is elérhető Alen számára, éppen ezért a jelenleg 27 pontjával a bajnoki 15. helyen álló versenyző – akinek a remélt összetettbeli 12. helyhez mindössze hét egység a hátránya – élete futamát szeretné futni vasárnap. Ha a francia versenyen is képes lesz annyit javulni a tavalyi eredményéhez képest – a 29. helyről rajtolva a 23. lett –, mint idén valamennyi helyszínen, akkor az sem kizárt, hogy akár a legjobb tíz között végezzen a futamon.
Felvéve: 2012.10.04 -kor, Olvasva: 6183 szor

Küllemében nagymenő az új Kawasaki Ninja 300
2012.12.04
A jelenlegi idő pont jó arra, hogy a motorgyárak behozzák azt, amit korábban kicsit talán elhanyagoltak. Egyre inkább éledeznek az alacsony köbcentis jobbnál jobb motorok a kezdők örömére. A Kawasaki azonban nem most ébredezett, már 2008-ban debütált a hiánycikként jelentkező modellel, amit most egy 50 cm3-vel több, 300-as Ninja követ.
Felvéve: 2012.12.04 -kor, Olvasva: 12454 szor

TALMA ÉS A VIDEOTON IS SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL
2013.01.23
Talmácsi Gábor és csapata már múlt hét óta Spanyolországban van és maximálisan készülnek az idei megmérettetésekre. Január 17-18-án az almeriai pályán folytak a munkálatok, majd néhány nap pihenő következett. Talma aktív pihenéssel regenerálódott, amibe kikapcsolódásként belefért az is, hogy csapatával ellátogatott az épp Spanyolországban edzőtáborozó Videoton futballcsapat egyik mérkőzésére.
Felvéve: 2013.01.23 -kor, Olvasva: 11082 szor

Juhász Dávid: Rövidesen eldől, melyik bajnokságban versenyezhetek az idén
2013.04.01
Noha sokáig úgy nézett ki, hogy a Tomracing Motorsport Team és élversenyzője, Juhász Dávid végre bemutatkozhat a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, egy komoly szponzor visszalépése miatt le kellett erről mondania a csapatnak.
Felvéve: 2013.04.01 -kor, Olvasva: 5960 szor

Kawasakit szeretnél? Itt lehetőség a vásárlás előtti tesztelésre!
2013.04.05
Budapest, 2013. március 29 – A Kawasaki idei modell újdonságait a március végén megrendezett motor show-n már megcsodálhatták az érdeklődők, aki azonban a kukucskálásnál többre is vágyik, vagy esetleg lemaradt a kiállításról, annak sem kell már sokat várnia, ugyanis április 12-én a Kawasaki ismét tesztnapot rendez a Kakucs-ringen.
Felvéve: 2013.04.05 -kor, Olvasva: 5492 szor

Újra dübörög a banda
2013.04.11
Budapest, 2013. április 11. – Hamarosan ismét együtt düböröghetnek az ország útjain a Kawasaki tulajdonosok. A márka hazai képviseleté által szervezett immáron hagyományosnak tekinthető közösségépítő motoros túrasorozat, a KawaKanyar első idei fordulója május 4-én kerül lebonyolításra.
Felvéve: 2013.04.11 -kor, Olvasva: 13197 szor

Május 11-én családi nap az Ivanics Csoportnál!
2013.05.06
Az Ivanics cégcsoport székesfehérvári márkakereskedése ismételten megnyitja kapuit május 11-én szombaton egész napra kicsik-és nagyok előtt egyaránt. A nyílt nap 9.00 – 17.00 óráig a környezettudatosság jegyében kerül megrendezésre, a belépés díjtalan.
Felvéve: 2013.05.06 -kor, Olvasva: 6316 szor

Zöld mindenes 2.0 Kawasaki KLE 650 Versys teszt 2013
2013.05.15
Versys nevében is a sokoldalúságra utal, így nem csoda, hogy a Kawasaki középkategóriás mindenesével szemben nagy elvárásaim vannak, lássuk 2013-ban is van helye a piacon egy ilyen sokoldalú motornak.
Felvéve: 2013.05.15 -kor, Olvasva: 16923 szor

2 in 1: Kawasaki Z800 teszt
2013.07.03
A történet tovább folytatódik a Kawasakinál. A 2 éve megjelent Z 750 R után idén nem csak új designnal, hanem méretesebb 806 cm3-is blokkal száll versenybe a Kawasaki közép kategóriás csupasz gépe.
Felvéve: 2013.07.03 -kor, Olvasva: 17529 szor

Kawasaki Lime party 2013 Gyere, és vedd be velünk a kanyart!
2013.08.21
Ma már egyetlen Kawásnak sem kérdés, hogy melyik napot kell minden év augusztus végén jól bevésnie a naptárjába. Ahogy az elmúlt években is mindig, a Kawasaki Magyarország 2013-ban is megrendezi a zöld közösség számára az évadzáró népünnepélyt - a Lime Party-t, melynek helyszínét ismét a Hungaroring adja.
Felvéve: 2013.08.21 -kor, Olvasva: 5321 szor

Kulman Miklós: „Újra bajnok lehetek az új motorral”
2014.03.18
A motorsportok egy újabb szakágában jelenik meg a 2014-es szezonban a Tomracing Motorsport Team: Kulman Miklós személyében ugyanis egy stuntriderrel bővült a csapat. A motoros kaszkadőr idén vissza szeretné szerezni korábbi magyar bajnoki címét, amire a csapatfőnök, Miklósy Tamás szerint minden esélye megvan.
Felvéve: 2014.03.18 -kor, Olvasva: 11966 szor

Bérelj, ha tudsz!
2014.04.21
Budapest, 2014. április 18. – Manapság nem okoz különösebb gondot kibérelni egy motort, hiszen számtalan cég kínál már ilyen szolgáltatást. Ha azonban egy kicsit igényesek vagyunk és egy leharcolt masinánál esetleg többre vágyunk, akkor már nem is olyan egyszerű a feladat. Legalábbis eddig így volt.
Felvéve: 2014.04.21 -kor, Olvasva: 9318 szor

Kawasaki ZX 6 R 2013 ABS teszt
2014.04.21
Újra megtalálható a Kawasaki kínálatában az utcai használatra is alkalmas szupersport gép, a Kawasaki ZX 6 R 636 ABS.
Felvéve: 2014.04.21 -kor, Olvasva: 10424 szor

Ebből a hétvégéből is tanulnunk kell!
2014.05.06
A BMW Racing Team Toth versenyzője, ifjabb Tóth Imre mindkétszer a legjobb húszban végzett vasárnap az asseni futamokon a Superbike-vb csúcskategóriájában, míg Sebestyén Péter technikai gondok miatt kiesett
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 5566 szor

Kulman Miklós: A motor immár hozzám van hangolva
2014.05.07
Második versenyén van túl a 2014-es szezonban a Tomracing Motorsport Team stuntridere, Kulman Miklós. A korábbi magyar bajnok ismét bejutott a fináléba a MAMS Stunt Riding Magyar Bajnokság kunmadarasi fordulójában, ahol végül a negyedik helyet szerezte meg.
Felvéve: 2014.05.07 -kor, Olvasva: 4525 szor

Motoralkatrész akció a motordiszkont.hu-nál!
2014.05.10
Május 31-ig tovább folytatódik a motoralkatrészekre vonatkozó 15%-os akció. További részletekért klikk!
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 5035 szor

Fontos évfordulóra készül a Kawasaki Ninja modellcsaládja
2014.05.10
2015-ös év fontos dátum lesz a Kawasaki életében. A Ninja első megjelenésének 30. évfordulóját fogja ünnepelni a neves márka.
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 7665 szor

Folyamatosan gyorsul a BMW Racing Team Toth csapatának mindkét versenyzője, így ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter a pontszerzés reményében várja a Superbike-vb imolai hétvégéjének vasárnapi futamait
2014.05.11
A hétvégén kerül megrendezésre a Superbike világbajnokság idei negyedik versenyhétvégéje az olaszországi Imolában. Jó hír, hogy a BMW Racing Team Toth pilótakettőse – ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter – továbbra is folyamatosan gyorsul a legendás versenypályán. Szombaton újra közelebb kerültek a mezőny második feléhez, így egy jó rajttal – Imi a 25., míg Peti a 28. pozícióból vág neki mindkét futamnak – akár a pontszerző helyek sem elérhetetlenek a számukra.
Felvéve: 2014.05.11 -kor, Olvasva: 5188 szor

Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
2014.05.11
Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
Felvéve: 2014.05.11 -kor, Olvasva: 5352 szor

Németh Balázs: Tesztverseny hazai pályán
2014.05.23
Németh Balázs idén a Superbike világbajnokság egyik fő betétsorozatának számító FIM Superstock 1000 Kupában fut teljes szezont az olasz Pedercini Racing Team Kawasaki ZX10R-jének nyergében, és a legutóbbi két futamon már egyaránt a top10-ben végzett: Assenben 9., Imolában 6. lett. Azonban még tovább szeretne gyorsulni, ezért minden edzéslehetőséget igyekszik megragadni.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 5422 szor

Juhász Dávid a BSB-ben!
2014.06.10
Úgy tűnik, hogy az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapja azt a lehetőséget, amire vágyott. Az idei szezonban az Alpok-Adria és az IMRC Sorozatokban versenyző motoros ugyanis meghívást kapott a világ egyik legerősebb bajnokságába, a Brit Superbike Bajnokságba. A Moto One Honda Racing versenyzője a BSB június 13-15-én rendezett futamán áll rajthoz a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 4970 szor

Ifjabb Tóth Imre mellett Sepangban is Sebestyén Péter kap lehetőséget a BMW Racing Team Toth-tól a hétvégén a Superbike-vb csúcskategóriájában
2014.06.10
Immár a hatodik versenyhétvégéjére készül a BMW Racing Team Toth a Superbike világbajnokság csúcskategóriájában. A magyar csapat mindkét pilótája – ifjabb Tóth Imre és Sebestyén Péter – nagyon elszánt, és szeretné a Sepangban bebizonyítani, igenis van helyük a legjobbak között. A Maláj Nagydíjon abban reménykednek, hogy technikailag végre hibátlan hétvégén lesznek túl, és a helyezésük és esetleges pontszerzésük kizárólag rajtuk múljon.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 5407 szor

Sikeres teszten van túl a Moto One Honda Racing versenyzője, jöhet a bajnoki bemutatkozás Snettertonban
2014.06.13
Az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapta azt a lehetőséget, amire vágyott, és eddig élni is tudott vele. A Moto One Honda Racing versenyzője tesztelhette a Morello Racing Team Kawasaki ZX10R motorját, és a gyakorlás annyira jól sikerült, hogy a 21 éves versenyző a csapat színeiben részt vehet a BSB június 13-15-én rendezett futamán a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 12477 szor

Németh Balázs: Hasznos teszt Misanóban
2014.06.13
Az idén a FIM Superstock 1000 Kupa versenyein érdekelt Németh Balázs e hét elején sikeres és hasznos tesztet teljesített csapatával, az olasz Pedercini Racing Teammel a Marco Simoncelli Misano World Circuit versenypályán. A bajnokság következő futamát is itt rendezik majd jövő hétvégén, így a magyar pilóta a lehető legjobb helyen gyakorolhatott.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 4838 szor

Egy Ninja robogója - Kawasaki J300 teszt
2014.06.17
A Kawasaki életében mérföldkőnek ígérkezik a 2014-es év. Sok évnyi várakozás után a tettek mezejére lépett a gyártó. Nem nézi tovább a konkurens márkák szárnyalását az európai robogó piacon, a Kawasaki is kigurul első nagy robogójával, a J300-zal, mely pár nap erejéig nálunk járt.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 20916 szor

A sikeres bemutatkozást követően az év végéig szóló szerződést ajánlottak a Moto One Honda Racing versenyzőjének a BSB Superstock 1000-es kategóriájában
2014.06.17
Az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid élni tudott a lehetőséggel, és a Morello Racing Team Kawasaki ZX10R motorján olyan teljesítményt nyújtott a múlt hétvégén, a BSB snettertoni futamán, hogy az év végéig tartó szerződésajánlatot kapott a brit csapattól. A 21 éves versenyző és menedzsmentje úgy véli, vélhetően elfogadják az ajánlatot, mert van keresnivalójuk a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 4456 szor

Muresan: Hiszem, hogy holnap harcba tudunk szállni egy top10-es helyezésért
2014.06.21
Szombaton a harmadik szabadedzéssel és az időmérő edzéssel folytatódott Misanóban a FIM Superstock 1000 Kupa idei negyedik fordulójának programja. A H-Moto Team versenyzője, Robert Muresan az előző napot a 14. helyen zárta, és noha szombaton tudott javítani saját legjobb köridején, ám a többiek is így tettek, így végül az időmérőn is a 14. helyet sikerült megkaparintani
Felvéve: 2014.06.21 -kor, Olvasva: 4437 szor

Németh Balázs: Szeretném megerősíteni a pozíciómat az összetett pontversenyben
2014.07.03
Két héttel a misanói verseny után az ötödik fordulóval folytatódik a Superbike világbajnokság egyik fő betétsorozataként megrendezésre kerülő FIM Superstock 1000 Kupa 2014-es szezonja. A helyszín ezúttal Portimao, ahol a Pedercini Racing Team magyar versenyzője, Németh Balázs újabb top10-es helyezéssel szilárdítaná meg helyét az összetett első tíz helyezettje között.
Felvéve: 2014.07.03 -kor, Olvasva: 4908 szor

Németh Balázs: Remélem, holnap tudok még javítani a köridőmön és a pozíciómon egyaránt
2014.07.07
Összességében pozitívan értékeli a Pedercini Racing Team színeiben induló Németh Balázs a FIM Superstock 1000 Kupa portugáliai fordulójának első napját, amely során az összetett eredménylistán a 11. helyet szerezte meg. A magyar versenyző ráadásul sokakkal ellentétben délután is gyorsulni tudott, s így bizakodva várja a szombati folytatást.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 4420 szor

Németh Balázs: Örülök az újabb top10-es eredménynek
2014.07.07
A Pedercini Racing Team színeiben induló Németh Balázs a 10. helyen ért célba az eleinte nedves, majd folyamatosan felszáradó pályán megrendezett portimaói versenyen, a FIM Superstock 1000 Kupa idei ötödik állomásán. A magyar versenyző örül az újabb remek eredménynek, ám elmondása szerint jobb beállításokkal még több pontot szerezhetett volna.
Felvéve: 2014.07.07 -kor, Olvasva: 4558 szor

Németh Balázs: Szeretnék az első három sor valamelyikéből rajtolni
2014.09.05
Remekül kezdődött a jerezi hétvége a FIM Superstock 1000 Kupa mezőnyében szereplő Németh Balázs számára, hiszen összesítésben az ötödik helyen áll két szabadedzést követően. A Pedercini Racing Team motorosa úgy érzi, sikerült előrelépniük a beállítások terén, s ez biztató folytatást ígér a szombati időmérőre és a vasárnapi futamra egyaránt.
Felvéve: 2014.09.05 -kor, Olvasva: 5287 szor

Németh Balázs: Úgy érzem, holnap összejöhet egy jó eredmény
2014.09.07
A FIM Superstock 1000 Kupa mezőnyében versenyző Németh Balázs elérte szombatra kitűzött célját, hiszen a harmadik sorba kvalifikálta magát a bajnokság utolsó előtti, jerezi fordulóján. A Pedercini Racing Team Kawasakija már most versenyképesnek tűnik a magyar pilóta alatt, de még további apró változtatásokkal egy nagyon szép eredmény is elérhetővé válhat vasárnap.
Felvéve: 2014.09.07 -kor, Olvasva: 5285 szor

Újabb elemekkel bővíti gyakorlatát a 2015-ös szezonra a Tomracing Motorsport Team versenyzője
2014.11.20
A motorsportok egy újabb szakágában jelent meg a 2014-es szezonban a Tomracing Motorsport Team: Kulman Miklós személyében ugyanis egy stuntriderrel bővült a csapat. A motoros kaszkadőr a motorváltás okozta nehézségek leküzdését követően harmadik lett a magyar bajnokságban. A korábbi vb-ötödik versenyző jövőre a hazai versenyek mellett a nemzetközi porondon is bizonyítana.
Felvéve: 2014.11.20 -kor, Olvasva: 4082 szor

Versenyről versenyre megújuló show-val készül az idei szezonban a Tomracing stunt ridere
2015.03.17
Nem fognak két ugyanolyan Kulman Miklós show-t látni az idei Stunt Riding Bajnokság helyszínein a bírák és a nézők. A korábbi magyar bajnok ebben az évben kizárólag a versenyekre koncentrálhat, miután Kawasaki ZX 636-ja az utolsó csavarig összeállt, így a legnehezebb trükkök sem hiányoznak majd a repertoárjából. A Tomracing Motorsport vezetői szerint versenyzőjük képes lesz a tavalyi eredményét felülmúlni.
Felvéve: 2015.03.17 -kor, Olvasva: 4038 szor

Egy motoros születése
2015.04.07
Budapest, 2015. április 7. – A motoros, ha külön fajnak nem is tekinthető, bizonyos evolúciós folyamat azért mégis jellemzi kialakulását. Ennek megfelelően egyedfejlődése jól megkülönböztethető szakaszokból áll, melynek utolsó stációjában létrejön a kifejlett példány, azaz megszületik a motoros. Aki pedig remélhetőleg egy Kawasaki nyergében hódol majd a szenvedélynek mely életre hívta.
Felvéve: 2015.04.07 -kor, Olvasva: 3572 szor

A biztonság záloga
2015.04.10
Budapest, 2015. április 8. – Aki volt már valaha vezetéstechnikai tréningen, az pontosan tudja, hogy egy ilyen képzés mennyire hasznos lehet a közúti motorozás során. Akinek viszont még nem volt alkalma részt venni ilyen oktatáson, annak most itt a lehetőség, ugyanis a Kawasaki Magyarország a Ride for Life közreműködésével közlekedés biztonsági programot indít májusban.
Felvéve: 2015.04.10 -kor, Olvasva: 3993 szor

Egy motoros születése
2015.04.10
Budapest, 2015. április 7. – A motoros, ha külön fajnak nem is tekinthető, bizonyos evolúciós folyamat azért mégis jellemzi kialakulását. Ennek megfelelően egyedfejlődése jól megkülönböztethető szakaszokból áll, melynek utolsó stációjában létrejön a kifejlett példány, azaz megszületik a motoros. Aki pedig remélhetőleg egy Kawasaki nyergében hódol majd a szenvedélynek mely életre hívta
Felvéve: 2015.04.10 -kor, Olvasva: 4047 szor

A volt vb-motoros, Kurucz Ferenc és a Superstock 1000-es kategória 2013-as magyar bajnoka, Fenyvesi Gábor nagy tervekkel vág neki az idei gyorsasági motoros IMRC szezonnak
2015.04.16
Végre eljött a gyorsasági motorosok bajnoki idénynyitója is a Tomracing Motorsport számára. A gárdát az IMRC és a Magyar Bajnokság első futamán öt versenyző fogja képviselni: az olasz bajnokságra készülő Gyutai Adrián (Supersport), valamint a volt vb-motoros, Kurucz Ferenc (Superstock 600), illetve a 2013-as magyar bajnoki címet szerző Fenyvesi Gábor (Superstock 1000), valamint két román motoros, Adrian Sabau és Tamás Antal. A csapatvezetés annak ellenére bízik a dobogós helyek megszerzésében, hogy Adrián az egy hét múlva kezdődő olasz bajnokság előtt csak tesztelni érkezik a Pannoniaringre. A tapasztalat ugyanis mindenképpen a Tomracing versenyzői mellett szól.
Felvéve: 2015.04.16 -kor, Olvasva: 3976 szor

Yamaha MT-07 Moto Cage teszt
2015.05.13
Két éve újra szárnyra kapó MT modellcsalád új típusát teszteltük a hétvégén. A tavalyi év talán egyik legjobb ár-értékkel bíró motorkerékpárja az MT-07 volt. Most ennek külön kiadását, az MT-07 Moto Cage vettük górcső alá. Vajon az idei évben is sikerül bezsebelnie ezt a kitüntető címet az új modellnek?
Felvéve: 2015.05.13 -kor, Olvasva: 13890 szor

100% erő, 0% kompromisszum, Kawasaki Z1000 teszt
2015.07.28
2014-ben az új évezred 3. generációs Z1000-ét mutatta be a Kawasaki. Szerencsére volt alkalmunk és kipróbálhattuk a kompromisszumok nélküli fenevadat.
Felvéve: 2015.07.28 -kor, Olvasva: 8792 szor

A Tomracing Motorsport doyenje a Hungaroringen egy negyedik hellyel bizonyította, ha kell, a rekkenő hőségben is állja a harcot a fiatalabb versenyzőkkel
2015.08.12
Az elmúlt hétvégén a Hungaroring látta vendégül a legjobb magyar és közép-európai gyorsasági motorosokat, ugyanis most rendezték meg az Alpok-Adria, az IMRC és a Magyar Bajnokság utolsó előtti fordulóját. A Tomracing Motorsport versenyzője, a Superstock 1000-es kategória 2013-as IMRC bajnoka, Fenyvesi Gábor ugyan önhibáján kívül pont nélkül maradt szombaton, ám vasárnap az IMRC-ben szerzett negyedik helyével bebizonyította, van még helye a jóval fiatalabb vetélytársai által alkotott élmezőnyben.
Felvéve: 2015.08.12 -kor, Olvasva: 3102 szor

Kawasaki Z300 teszt
2016.02.20
Örömteli percek és gondtalan motorozás jut eszembe, mikor a Kawasaki Z300 motorjára gondolok. Azért örömteli, mert teljesítménye pont elég ahhoz, hogy a szürke hétköznapok alatt mosolyt csaljon elő vezetője számára a bukósisak alatt. Gondtalannak pedig azért tekintem, mert motorozhatósága terén kiszámítható, nem profi motorosok körében is nagyon jó tanuló vagyis inkább fejlesztő motornak tekintem. Emellett pedig a tapasztaltabb motorosok sem a Rendőrakadémia 3-ban lévő monológ jut eszébe: “cuki a motorod és mondd hol kell beletenni az elemet?” Ehelyett egy jól használható, vagány gép tárul a szemünk elé.
Felvéve: 2016.02.20 -kor, Olvasva: 16883 szor

Kawasaki újdonságok 2019-re: Kawasaki Ninja ZX-6R
2018.10.15
A Kawasaki középkategóriás supersport motorja több újítással kedvez a középkategóriás sportmotorok kedvelőinek.
Felvéve: 2018.10.15 -kor, Olvasva: 2440 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.