tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kawasaki 2010
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.06Most, hogy már min­den­ki az új­don­sá­go­kat vár­ja a gyár­tók­tól, a leg­ki­sebb ja­pán gyár, a Kaw­asa­ki is le­rán­tot­ta a le­plet az új­don­sá­go­król. A Z1000 tel­je­sen me­gújult, a 1400GTR és a Versys is ránc­fel­var­rást ka­pott és meg­je­lent két új mo­dell a nyol­cad­li­te­res pa­let­tán.nNincs is jobb do­log an­nál, mi­kor a té­li hó­na­pok szür­ke hét­köz­nap­jait egy-egy új­don­ság be­je­len­té­se szí­ne­seb­bé va­rá­zsol­ja! A Kaw­asa­ki is sok min­dent meg­tett en­nek elé­ré­se ér­de­ké­ben, igaz a vál­ság miatt most nem a meg­szo­kott csi­li-vi­li fé­ny?­z?, csa­jok­kal meg­spé­kelt be­mu­ta­tót vá­lasz­tot­ták, ha­nem az in­ter­net se­gít­sé­gét hív­ták a nem­zet­kö­zi saj­tó­be­mu­ta­tó le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra. nA be­mu­ta­tón 7 mo­dell­r?l esett szó, ame­lyek vál­toz­tak a ja­pán gyár mo­dell­pa­let­tá­ján. Kezdjük a leg­ki­seb­bek­kel:

KLX 125 és D-Trac­ker 125

Kaw­asa­ki KLX 125 és D-Trac­ker 125 né­ven 2010-re két új min­de­nes ne­gyed­li­te­res mo­tort ál­lít csa­ta­sor­ba a Kaw­asa­ki.

A két új mo­dell ti­né­dzse­rek­nek és kez­dõk­nek egy­aránt ide­á­lis vá­lasz­tás. A két mo­dell leg­fõbb al­kat­ré­szei meg­egyez­nek. Ugya­naz az acél­csõ váz, ugya­naz a 125 cm3-es lég­hû­té­ses mo­tor­blokk és meg­egye­zõ ido­mok ke­rült­ek mind­két gépre. Az egy­sze­rû és meg­bíz­ha­tó ag­gre­gát 10 ló­erõ le­a­dá­sá­ra ké­pes (8000 ford./perc­nél). A lég­hû­té­ses blokk be­fecs­ken­de­zõt ka­pott, min­deh­hez egy 5 se­bes­sé­ges
vál­tó pá­ro­sul.
Az egyik irány­vo­nal a su­per­mo­tós beüté­sû D-Trac­ker for­dí­tott el­sõ vil­lá­val, elöl-há­tul 14 co­los kül­lõs fel­ni­vel és ala­csony, 805 mm-es ülés­ma­gas­sá­gá­val vá­ro­si köz­le­ke­dés­re szán­ták. Míg a könnyebb te­re­pre is al­kal­mas KLX ma­ga­sabb, 830 mm-es ülés­ma­gas­sá­gú, na­gyobb, elöl 19, míg há­tul 16 co­los fel­ni­ket ka­pott, ame­lyek ha­gyo­má­nyos 33 mm át­mé­rõ­jû te­lesz­kó­pra tá­masz­kod­nak. A dö­gös hul­lá­mos fék­tár­csák mind­két mo­del­len meg­ta­lál­ha­tók, elöl 240 mm-es tár­csa, há­tul 190-es tár­csa­fék ga­ran­tál­ja a gyors meg­ál­lást.
Mind­két mo­dell nem­csak ki­né­ze­té­ben kom­pakt, de sú­lyá­ban is az. A KLX 113 kg-ot nyom, míg tár­sa 1 ki­ló­val ne­he­zebb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Versys

A Versys: a sor­ket­tes blokk ide­á­lis fu­tó­mû be­ál­lí­tás­sal nagy nép­sze­rû­ség­nek ör­vend, azon­ban 2010-re csak ki­sebb ránc­fel­var­rá­son esett át, meg­tart­va az elõ­zõ mo­dell nagy­sze­rû tu­laj­don­sá­gait. Az új for­ma spor­to­sabb, ag­resszí­vebb és le­tisz­tul­tabb lett elõd­jé­nél.

A hang­súlyt az utas ké­nyel­mé­re he­lyez­ték a ter­ve­zés­kor, vas­ta­gabb pár­ná­zás­sal kom­for­to­sab­bá va­rá­zsol­ták a hát­só ülést. A na­gyobb kom­fort ér­de­ké­ben ma­ga­sabb szél­vé­dõt ka­pott, amit há­rom­fé­le ál­lás­ba, elek­tro­mo­san ál­lít­ha­tunk. A hosszú ru­gó­út­tal ren­del­ke­zõ fu­tó­mû ma­radt a ré­gi, ami ki­vá­ló­an meg­fe­lel a rossz­abb mi­nõ­sé­gû utak át­vé­sze­lé­se­kor. Az ido­mok mel­lett új dup­la fény­szó­rót és új hát­só lám­pát ka­pott. A ké­nye­lem mel­lett a biz­ton­ság is elõ­tér­be ke­rült, ezért ABS is ren­del­he­tõ az új Versyshez.

KLX110

A fia­ta­labb ko­rosz­tály számá­ra ide­á­lis vá­lasz­tás a Kaw­asa­ki új­don­sá­ga, a 4 üte­mû krossz mi­ni mo­tor­ja, mely 68 kg-ot nyom min­dössze. A 112 cm3-es blokk tel­je­sít­mé­nye 6.3 LE. Az önin­dí­tó­val el­lá­tott jár­gány 4 se­bes­sé­gi fo­ko­zat­tal büsz­kél­ked­het.

1400GTR

A Kaw­asa­ki ha­tal­mas tú­ra­gé­pét nem­csak kül­sõ­leg, de bel­sõ­leg is min­den jó­val el­lát­ták a 2010-es év­re, hogy a ka­te­gó­ria élé­re áll­jon a ja­pán gyár zász­lós­ha­jó­ja. Ta­lán nem is túl­zás, ha a pi­ac leg­spor­to­sabb tú­ra­mo­tor­já­ról be­szé­lünk.
Meg­kap­ta a gyár el­sõ ki­pör­gés­gát­ló rend­sze­rét a KTRC-t (Kaw­asa­ki Trac­tion Con­trol), amely a két ke­rék kö­zöt­ti se­bes­sé­get fi­gye­li a blok­ko­lás­gát­ló szen­zo­ra­inak se­gít­sé­gé­vel. Ha el­té­rés van az el­sõ és hát­só ke­rék se­bes­sé­ge kö­zött, ak­kor a rend­szer a ve­zér­lõ­elek­tro­ni­ka se­gít­sé­gé­vel kor­ri­gál­ja azt, ez­zel meg­aka­dá­lyoz­va a ki­pör­gést.
A mo­dell­fris­sí­tés ke­re­te­in be­lül a má­so­dik ge­ner­áci­ós kom­bi­nált fék­rend­szer a K-ACT (Kaw­asa­ki Ad­van­ced Co­ac­ti­ve Bra­king Tech­no­logy) ABS is he­lyet ka­pott, ami a ma­xi­má­lis fék­ha­tás elé­ré­se ér­de­ké­ben, a fék­pe­dál hasz­ná­la­ta­kor az el­sõt is ak­ti­vál­ja. Itt két mód kö­zött vá­laszt­ha­tunk: a stan­dard mód­ban kés­lel­tet­ve je­le­nik meg a fé­ke­rõ az el­sõ fé­ken, ami ka­nyar­va­dá­szat­kor ide­á­lis, míg a High Com­bi­ned mód­ban a hát­só fék hasz­ná­la­ta­kor az el­sõ is azon­nal mû­kö­dés­be lép, ezt a mó­dot tú­rá­zás­ra, au­tó­pály­ára ajánl­ja a gyár.
A mo­dellt a kör­nye­zet­tu­da­tos vi­sel­ke­dés je­gyé­ben még „zöl­deb­bé" va­rá­zsol­ták, már amennyi­re le­het­sé­ges ezt egy 1352 cm3-es 155 ló­erõs mo­tor­nál elvár­ni. Úgy­ne­ve­zett Fu­el Eco­nomy As­sis­tan­ce Mo­de-dal lát­ták el, ami­vel a be­fecs­ken­de­zõ tér­ké­pet spó­ro­ló­sabb üzem­mód­ba kap­csol­hat­juk. Eb­ben az ECO üzem­mód­ban ke­ve­sebb üze­ma­nyag­ra van szük­sé­ge a GTR-nek. Min­dez azon­ban csak 6000-es for­du­lat­szá­mér­té­kig és 30%-os gá­zál­lá­sig mû­kö­dik, mi­vel ezt elér­ve au­to­ma­ti­ku­san nor­mál üzem­mód­ra áll vissza a ve­zér­lõ elek­tro­ni­ka.
70 mm-rel ma­ga­sabb ple­xit ka­pott, ami most is elek­tro­mo­san ál­lít­ha­tó. Ezen­kí­vül alap­fel­sze­relt­ség lett a fût­he­tõ mar­ko­lat. Az árá­ról saj­nos még nem le­het tud­ni so­kat, meg­je­le­né­se 2010 ele­jén vár­ha­tó.

ZX-10 R

Hát most so­kan nem örül­nek, hogy 2010-re nem az új Nin­ja ke­rül a kö­zép­pont­ba, jö­võ­re is csak ki­sebb ránc­fel­var­rá­son esik át a már 2 esz­ten­dõt meg­élt mo­dell. De a fel­röp­pent plety­kák­nak hi­szünk, és mi­ért ne hin­nénk ne­ki, fõ­ként ha a Ka­wasa­ki szi­vá­rog­tat­ja ki eset­leg, hogy 2011-re va­la­mi tel­je­sen új ütõs mo­del­lel fog­nak elõ­áll­ni, ami­re azon­ban most még vár­nunk kell...
Kis mér­ték­ben mó­do­sí­tot­ták a fe­j­i­do­mot, ami így még in­kább ha­son­lít kis­te­só­já­ra, a ZX-6R-re.
Ezen­kí­vül az ol­da­li­do­mon a fe­ke­te fes­ték job­ban fo­gott, így le­csök­kent a zöld te­rü­let, amit, mint tud­juk, a fe­ke­te kar­csú­sít, per­sze ez csak a li­me zöld mo­dell­re vo­nat­ko­zik. Le­gin­kább op­ti­kai­lag ész­re­ve­he­tõ vál­to­zást a ki­pu­fo­gó­dob­nál lá­tunk, fé­mes szür­ke fes­té­se, gö­drös ki­dol­go­zá­sa, mi­ni­ma­lis­ta be­fe­je­zé­se mind-mind fo­koz­zák a ki­pu­fo­gó dö­gös ki­né­ze­tét.
Leg­na­gyobb újí­tás a szé­ria­fel­sze­relt­ség­ként ré­szét ké­pe­zõ Öh­lins kor­mány­len­gés-csil­la­pí­tó. Mely nem csak kül­sõ­re, de bel­sõ vál­toz­ta­tá­sai ré­vén is meg­bíz­ha­tóbb mû­kö­dést ga­ran­tál.

Z1000

A leg­je­len­tõ­sebb vál­to­zást az új Z1000 je­len­tet­te. El­sza­kad­tak a ko­ráb­bi re­cepttõl, hogy a li­te­res sport­mo­tor le­bu­tí­tott vál­to­za­tát tol­ják a nagy­kö­zön­ség elé.

Az Z1000 merõ­ben más, min­den egyes al­kat­rész ki­zá­ró­lag az Õ számá­ra ké­szült. Min­d­ez meg­spé­kel­ve iga­zi street-fighte­res ag­resszív kül­sõ­vel. A há­rom szín­kom­bi­ná­ció kö­zül is a le­gex­tra­va­gán­sabb a fe­ke­te/ezüst ki­vi­tel, mely kí­gyó­bõr min­tá­jú ülés­sel biz­tos fel­tû­nést ga­ran­tált.
A ko­ráb­bi 2003-as Z1000 blokk alap­ja a ZX-9R-bõl szár­ma­zott, a kon­ku­ren­cia gépei is fõ­ként a 1000-es gépek blokk­ját örö­köl­ték. Most 2010-re a Kaw­asa­ki a hang­súlyt a tel­je­sít­mény-haj­há­szás­ra alko­tott szu­per sport­mo­tor erõ­for­rás he­lyett a ve­ze­té­si él­mény elé­ré­sé­re he­lyez­te. Úgy, hogy az új mo­dell már al­só és kö­zép­tar­to­mány­ban is na­gyobb tel­je­sít­ményt biz­to­sít. A so­ros négy­hen­ge­res blokk 90 cm3-rel, 1043 cm3-re nö­ve­ke­dett. A fu­rat 77.2-rõl 77 mm-re csök­kent, míg a lö­ket 50.9-rõl 56 mm-re nö­ve­ke­dett. A tel­je­sít­mény 13 ló­erõ­vel na­gyobb lett, mint elõd­jé­nél, 138 LE 9600-nál, ami akár le­he­tett vol­na több is, ha a Kaw­asa­ki nem az al­só és kö­zép­sõ tar­to­mány­ra kon­cen­trál. De nem is ez volt a cél. A nyo­ma­ték ma­xi­mu­mot is 11.3 Nm-rel ma­ga­sabb ér­té­ken, 110 Nm-nél éri el 7800 per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon. Az ütõs blokk ter­mé­sze­te­sen in­jek­tor­ral táp­lál­ko­zik, az acél tank­ból 38 mm-es to­ro­kát­mé­rõ­jû be­fecs­ken­de­zõ jut­tat­ja a fi­no­man por­lasz­tott üzem­a­nya­got a hen­ger­be.
A ko­ráb­bi acél­vá­zat is le­cse­rél­ték. Öt rész­bõl ál­ló alu­mí­ni­um híd­vá­zat ka­pott, szin­tén alu­mí­ni­um se­géd­váz­zal kom­bi­nál­va, ami összes­sé­gé­ben tíz­ki­lós súly­csök­ke­nést ered­mé­nye­zett. A me­net­kész tö­meg min­dössze 218 kg, az ABS-es ver­zió ese­té­ben 221 kg. Nem­csak a súly­csök­ke­nés po­zi­tí­vum az új váz­nak kö­szön­he­tõ­en, mi­vel 30%-kal me­re­vebb min­den irány­ban, mint elõd­je. Az 1440 mm-es ten­gely­táv 5 mm-rel csök­kent, a hát­só ru­gós­tag, az al­kal­ma­zott köz­pon­ti ru­gós­tag messzebb ke­rült a for­ró ki­pu­fo­gó­tól. El­he­lye­zé­se egye­dü­l­ál­ló a Kaw­asa­ki­nál. Szin­te víz­szin­te­sen fek­szik az elõ­fe­szí­tés­ben és hú­zó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tás­ban ál­lít­ha­tó gát­ló. Elöl for­dí­tott 41 mm-es te­lesz­kó­pok, me­lyek tel­jes ta­ka­rás­ban van­nak egy mû­anyag ta­ka­ró idom ál­tal. Az el­sõ fu­tó­mû min­den irány­ban ál­lít­ha­tó.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.