tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Itáliai Elegancia
Vespa LX 125
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.09
Vespa, LX 125, robogó


Jel­leg­ze­tes for­ma­ter­ve­zé­s? Ves­pák im­má­ron több mint 60 éve je­len­tek meg az uta­kon. Az el­s?­ként csak Ola­szor­szág­ban si­ke­res már­ka má­ra nem­csak egy is­mert ro­bo­gó-csa­lád­dá n?t­te ki ma­gát, ha­nem ele­gan­ci­át és olasz éle­tér­zést ki­fe­je­z? szim­bó­lum­má vált az egész vi­lá­gon.A 60 év alatt több mint 17 mil­lió pél­dányt ér­té­ke­sí­t? gyár hat­va­na­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból dob­ta piac­ra az LX mo­dell­jel­zés­sel el­lá­tott pél­dá­nyát. Ez a mo­dell az 1996-ban meg­je­lent, el­s? 4 üte­m? blok­kal sze­relt, 460.000-es da­rab­szám­ban ér­té­ke­sí­tett, ET4 típusjelzésű példányt hi­va­tott le­vál­ta­ni. Ez a tény ko­moly ki­hí­vást je­len­tett az új tí­pus pia­ci fo­gad­ta­tá­sa szem­pont­já­ból.

A mér­nö­kök min­dent meg­tet­tek azért, hogy az LX is a leg­nép­sze­rûbb Ves­pa mo­del­lek tá­bo­rá­ba lép­jen. Olyan új kül­sõ meg­je­le­nést vá­lasz­tot­tak, ami meg­fe­lel min­den kor­osz­tály számá­ra fér­fiak­nak és nõk­nek egy­aránt.
El­sõ pil­lan­tás­ra egy csi­nos, kar­csú for­má­jú ro­bo­gót alko­tott a Pi­ag­gio kon­szern, ugya­nak­kor el­sõ rá­né­zés­re fel­is­mer­he­tõ a Ves­pa jel­leg­ze­tes jel­lem­vo­ná­sa is.

Elõ­re ha­tal­mas lám­pa­test ke­rült, ami jól mu­ta­tó króm­ke­re­tet ka­pott. A kró­mo­zott fe­lü­le­tek ezen­kí­vül több he­lyen is fel­tûn­nek, a masszív vissza­pil­lan­tó­tü­krön át a hát­só ka­pasz­ko­dó is kró­mo­zott.
A kar­csú test hû ma­radt elõd­jei­hez, szin­tén egy­be­füg­gõ acél­ka­rosszé­riá­ból áll, ami szi­lárd­sá­ga ré­vén sta­bil, pon­tos irá­nyít­ha­tó­sá­got köl­csö­nöz az LX-nek.

 

 

Vespa LX 125 műszerfal

Nagy­mé­re­tû, jól lát­ha­tó mû­szer­fal van az el­sõ ido­mon, ahol a ha­gyo­má­nyos se­bes­ség­mé­rõ és a szo­ká­sos vissza­jel­zõk mel­lett egy di­gi­tá­lis óra is he­lyet ka­pott.

Az irány­jel­zõk ter­mé­sze­te­sen a ka­rosszé­riá­ba be­ágyaz­va fog­lal­nak he­lyet, és át­tet­szõ­ek, a hát­só fé­klám­pa is a 70-es évek­be­li Ves­pa - stí­lust idé­zi for­má­já­val.

A ha­sí­tott bõ­rü­lé­sen he­lyet fog­lal­va a Ves­pák­nál meg­szo­kott ha­tal­mas láb­tér fo­gad. A pad­ló­le­me­zen hosszan­ti gu­mi­csí­kok ele­ve­ní­tik fel az egy­ko­ri mo­del­lek em­lé­két. A ma­gas­ra he­lye­zett vissza­pil­lan­tó tü­krök nagy­sze­rû hát­ra­te­kin­tést biz­to­sí­ta­nak. A tesz­telt LX-et 125 cm3-is blok­kal sze­rel­ték, ami több mint 10 ló­erõ­vel büsz­kél­ked­het. Ha nem is a leg­für­gébb ro­bo­gók kö­zé tar­to­zik, de a né­gyü­te­mû blokk nem hoz szé­gyent hasz­ná­ló­já­ra. A szé­les, vas­ta­gon pár­ná­zott ülés hosszabb tá­von is ké­nyel­mes, a 91 km/ órás vég­se­bes­sé­ge több mint elég egy ilyen vá­ro­si ro­bo­gó­nál. A fé­kek te­kin­te­té­ben elõl jól ada­gol­ha­tó hi­dra­u­li­kus tár­csa­fék, míg há­tul ha­gyo­má­nyos dob­fék ta­lál­ha­tó.Az LX elõl 11 co­los, míg há­tul 10 co­los fel­nit ka­pott. Ami mé­re­tét te­kint­ve nem szá­mít nagy­nak, vi­szont a jó fu­tó­mû be­ál­lí­tás­nak kö­szön­he­tõ­en meg­fe­le­lõ sta­bi­li­tást ga­ran­tál hasz­ná­ló­já­nak. A mér­nö­kök a fu­tó­mû be­ál­lí­tás­nál az arany kö­zé­pu­tat vá­lasz­tot­ták, így nem ér kel­le­met­len meg­le­pe­tés rossz­abb mi­nõ­sé­gû úton tör­té­nõ ha­la­dás­kor sem, jól csil­la­pít­ja a ki­sebb ká­tyú­kat, vi­szont ahol szük­sé­ges, pél­dá­ul egy tem­pó­sabb ka­nyar­ban meg­fe­le­lõ­en fe­szes ma­rad.

Az ülés vé­gén lé­võ masszív kró­mo­zott ka­pasz­ko­dó azt az ér­zést kel­ti, hogy itt még egy sze­mélyt szál­lít­ha­tunk. Ám, mi­kor a két sze­mély­nek ki­csit ta­lán rö­vid ülést és a hát­só utas-láb­tar­tót szem­re­vé­te­lez­zük, ak­kor bi­zony rá­jö­vünk, hogy ezt a kis cso­dát nem hosszabb tá­vú két­sze­mé­lyes ro­bo­gó­zás­ra ter­vez­ték, ar­ra ott van a má­sik Ves­pa, a GTS.


A min­den­na­pi vá­ro­si köz­le­ke­dés­nél elen­ged­he­tet­len tá­ro­ló­re­ke­sze­ket is ta­lá­lunk az LX-en. Az egyik ilyen a nagy­mé­re­tû kesz­tyû­tar­tó, és a zárt si­sa­kot is be­fo­ga­dó ülés alat­ti tá­ro­ló, amit egy könnyed moz­du­lat­tal akár ki is ve­he­tünk.

Az LX mél­tó utód­ja le­het az egyik leg­si­ke­re­sebb Ves­pa mo­dell­nek, meg­õriz­ve azt a ha­gyo­mányt, amit a már­ka­név kép­vi­sel Ves­pa ra­jon­gók számá­ra.

Mûszaki adatok:

Motor: 1 henger, 4 ütem, levegõhûtéses
Lökettérfogat: 124cm3
Teljesítmény: 10,3 LE/ 7,6 kW 8000/ perc fordulaton
Max. nyomaték: 9,6 Nm 6000/perc fordulaton
Elsõ futómû: Egykarú hidraulikus lengõkar
Hátsó futómû: rugóstag állítható elõfeszítéssel
Fékek: Elöl 200 mm tárcsafék, hátul 110 mm-es dobfék
Gumiméret: Elöl 110/70-11", hátul 120/70-10"
Ülésmagasság: 785 mm

Üzemanyagtartály: 8,6 liter
Száraz tömeg: 110 kg


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 124.00 ccm (7.57 cubic inches)
Lóerő 10.26
Első kerékméret 110/70-11
Hátsó kerékméret 120/70-10
Első fék Single disc
Hátsó fék Expanding brake (drum brake)
Üzemanyag tartály 8.50 litres (2.25 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.