tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A hetedik X
Piaggio X7 250
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.09
Piaggio, X7, robogó


Az olasz gyár termékkínálatában egyre több X jelenik meg az évek múlásával. Volt X9, X8, X-Evo, majd 2007 novemberében a motorkiállításon Milánóban lehúllott a lepel a valamiért eddig elhanyagolt hetedik X-ről. Lássuk mit újat tud nekünk mutatni az X7.

Az új mo­dell a vá­ro­si ro­bo­gók elõ­nye­it, és a na­gyobb Pi­ag­gio mo­del­lek­nél ta­lál­ha­tó Grand To­u­ris­mo elõ­nye­it egye­sít­ve jött lét­re. A pa­let­tán be­lül egy kom­pakt, az X-Evo-nál 8 kg-mal könnyebb, spor­to­sabb ki­ala­kí­tá­sú mo­dellt alko­tott az olasz kon­szern. Az új mo­dellt fõ­leg  vá­ro­si köz­le­ke­dés­re szán­ták.  

Kül­ső:


Az X7 di­záj­ner­ei nem „pi­hen­tek" a kül­sõ ki­ala­kí­tás­nál. A kom­pakt, spor­tos és ugya­nak­kor ele­gáns vo­na­la­kat fel­vo­nul­ta­tó ro­bo­gó jel­leg­ze­tes, nagy­mé­re­tû el­sõ sár­vé­dõ­vel ren­del­ke­zik, kor­mány­ra he­lye­zett, ma­gas­ra íve­lõ ple­xi­vel lát­ták el, ami az alap­tar­to­zék ré­szét ké­pe­zi. Az el­sõ ido­mon spor­tos han­gu­la­tot su­gár­zó iker­lám­pa do­mi­nál. A ve­ze­tõ ké­nyel­mét szol­gál­ja a jól for­má­zott ülés-ki­ala­kí­tás, ami nagy­mé­re­tû és vas­ta­gon pár­ná­zott. 

A ve­ze­tõ számá­ra az ülés­be ül­ve tö­ké­le­tes szél­vé­del­met biz­to­sít a szé­le­sen el­he­lye­zett láb­pajzs. A 790 mm-es ülés­ma­gas­ság meg­egye­zik az X-Evo ülés­ma­gas­sá­gá­val, vi­szont az X7-esen ta­lál­ha­tó kes­ke­nyebb ülés még job­ban meg­könnyí­ti a nem túl ma­gas, akár nõi pi­ló­ták dol­gát. A mû­szer­fal ki­csit ta­lán túl­sá­go­san is le­egy­sze­rû­sí­tett, ana­lóg pa­ne­lek­bõl áll, amit nagy örö­möm­re egy di­gi­tá­lis órá­val lát­tak el. A le­rö­vi­dí­tett és „le­fo­gyasz­tott" hát­só trak­tus ki­ala­kí­tá­sa is il­lik a vá­ro­si hasz­ná­lat­hoz. Az ol­da­l-i­do­mon és fron­ti­dom ol­da­lán el­he­lye­zett kró­mo­zott tí­pus­jel­zés jól mu­tat a fe­ke­te fé­nye­zé­sû ka­rosszé­ri­án.

Blokk és fu­tó­mű:

A dup­la acél­csõ­váz­ba he­lye­zett blokk a már jól is­mert Pi­ag­gio Qu­a­sar egy­hen­ge­res 244 cm3-es blokk­ja, mely a 160 kg-os tö­me­gû ro­bo­gót könnye­dén moz­gat­ja. Sze­rin­tem a 250 cm3-is blokk pont a le­gi­de­á­li­sabb vá­lasz­tás, ha nagy­részt vá­ros­ban köz­le­ke­dünk. Elég nyo­ma­té­kos ah­hoz is, hogy el­sõ­ként raj­tol­junk, ha zöl­dre vált a lám­pa, és még a 110-120 km/órás uta­zó­se­bes­ség is bõ­ven elég ki­sebb tú­rá­zás­kor. A fo­gyasz­tás­ról nem is be­szél­ve, ami 4 li­ter alatt tart­ha­tó.

A futómű terén sem kell panaszkódnia az X7-nek:
Elöl hagyományos, 35 mm belsõcsõ átmérõjû teleszkópokat találunk, melyek hangolását tekintve a lágyabb kategóriába sorolhatók. Hátul mindkét oldalra elõfeszítésben állítható rugóstagot helyeztek. A közepes méretû kerékméret, elöl 14, hátul 13 col, arany középútat jelenti a kerékméret tekintetében.

A gumi - futómű páros megfelelõ stabilitást, jó manõverezhetõséget biztosít.
Gyor­sabb ka­nya­rok­ban is sta­bil és pon­tos, egye­dül rossz­abb út­mi­nõ­ség ese­tén jel­zi, hogy nem a Bal­kán­ra ter­vez­ték.

A kom­pakt ki­ala­kí­tás és jó súly­elosz­tás miatt könnyedén használhatjuk a vá­ros­ban. A ko­csik kö­zöt­ti szla­lo­mo­zás gye­rek­já­ték ve­le.  A fék­ha­tás is meg­fe­le­lõ, elöl 260 mm-es, míg há­tul 240 mm-es tár­csa­fék vég­zi a dol­gát.

Ra­ko­dó­tér:


Kel­le­mes csa­ló­dás volt szá­mom­ra, hogy a nagy ke­rék­mé­ret el­le­né­re az ülés alatt egy zárt si­sak és né­mi cse­cse-be­cse számá­ra is ele­gen­dõ hely tá­rul elénk. Ezen­kí­vül saj­nos nem zár­ha­tó kesz­tyû­tar­tó, és egy sza­tyor­kam­pó se­gí­ti a cso­ma­gok el­he­lye­zé­sét.
A pó­tu­tas­sal va­ló köz­le­ke­dés sem áll tá­vol az X7-tõl. A hosszú, lép­csõ­ze­tes ülés és a mû­anyag ka­pasz­ko­dók a hát­só utas kom­fort­ját nö­ve­lik.
Pár nap elég volt ah­hoz, hogy össze­ba­rát­koz­zam a „he­te­dik­kel".  Nem volt ne­héz meg­ked­vel­ni, hi­szen  spor­tos és ele­gáns for­ma har­mó­niá­ja árad be­lõ­le, így akár „far­me­res", akár „öl­tö­nyös" ro­bo­gó­ként is meg­áll­ja a he­lyét. Ára is ked­ve­zõ, 1,1 mil­lió fo­rin­tért, már a mi­énk le­het ez a vá­ro­si ro­bo­gó.

Erõforrás:
A Quasar 250-es blokkja került az X7-be, mely a Nexus 250-es változatában is jól teljesít. Az Euro 3-as normákat tudó erõforrás erõben igencsak jól áll, 22 lóerõt ad le. A modern erõforrást természetesen elektronikus benzinbefecskendezõ táplálja. A negyedliteres blokkal szerelt X7 óra szerint közel  140 km/óra végsebességre képes. A 12 literes tanknak köszönhetõen a következõ tankolásig több, mint 300 km megtételére képes.Műszaki adatok:
Motor:    Piaggio Quasar egyhengeres négyütemû,  vízhûtéses
Hen­ge­rûr­tar­ta­lom:    244 cm3
Furat/Löket:    72 mm / 60 mm (57 mm / 48.6 mm)
Kompresszió:    11:1
Teljesítmény:    22 LE [16.2kW] 8,250 ford./perc
Forgatónyomaték:    20.2 6,500 ford./perc
Váltó:    Automata CVT
Váz:    Duplabölcsõs acélcsõ
Elsõ felfüggesztés:    Ø 35 mm hidraulikus teleszkópvilla, rugóút 90 mm
Hátsó felfüggesztés:    2 dupla hidraulikus lengéscsillapító négy fokozatban
    állítható rugó-elõfeszítéssel (90 mm rugóúttal)
Elsõ fék:    Tárcsa, átmérõ 260 mm
Hátsó fék:    Tárcsa, átmérõ 240 mm
Elsõ keréktárcsa:    Aluminium ötvözet, 3.50" x 14"
Hátsó keréktárcsa:    Aluminium ötvözet, 3.50"x13"
Elsõ gumiabroncs:    120/70 - 14"
Hátsó gumiabroncs:    130/70-13"
Hossz/szélesség:    2,060 mm / 745 mm
Tengelytáv:    1,480 mm
Ülésmagasság:     790 mm
Száraz súly:    160 kg
Üzemanyag tartály:    12 liter (2 l tartalék)
Végsebesség:    127 km/óra
Emisszió:     Euro 3

 


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.