tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Gilera GP 800 teszt: A V-kettes hiper robogó
A V-kettes hiper robogó
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.09
Gilera, GP800, robogó


Szinte hihetetlen, milyen brainstorming megy végbe a pontederai gyárban. Tavaly jött a három kerekű MP3, majd a sportosabb és morcosabb külsejű szintén háromkerekű Gilera Fuoco. Idén pedig tovább fokozta az olasz stáb a dolgot és megszületett a GP 800, mely név már önmagáért beszél. 800 köbcentis robogó? Van ilyen? Az olaszok válasza rá, hogy igen valóban. Még ennél is több. A szerény név, hiszen az idomok mögött 840 cm3-es V elrendezés? kéthengeres blokk ketyeg, amit nem GP motorba, hanem egy robogóba zsúfoltak bele.

Két­hen­ge­res erõ­for­rás­sal igaz már ta­lál­ha­tó ma­xi-ro­bo­gó a pia­con, a Hon­da Sil­verwing, de 90 fo­kos el­ren­de­zé­sû, ek­ko­ra blokk még nem ke­rült ro­bo­gó­ba. Ez a haj­tó­mû a Pi­ag­gio cso­port má­sik gépé­be, az Apri­lia Ma­ná­ba is be­le­ke­rült. A Ma­na a mo­tor­ke­rék­pár ol­da­lá­ról pró­bál­ja meg­kö­ze­lí­te­ni a ro­bo­gók vi­lá­gát a va­riá­to­ros vál­tó­já­val és ra­ko­dó re­ke­szé­vel. Míg a GP 800 a ro­bo­gók tá­bo­rá­ból ka­csint­gat a mo­to­rok fe­lé. A lán­c-haj­tás, a váz­ki­ala­kí­tás, és a ha­tal­mas erõ­for­rás is er­re utal.
Mi­ért is áhí­to­zik min­den új­sá­gí­ró, tesz­te­lõ a GP-re? Mert bi­zony ma­gá­ról a nagy Õrõl van szó a ro­bo­gók tá­bo­rá­ban. Ed­dig is vol­tak ma­xiro­bo­gók, de ek­ko­rát még so­ha nem gyár­tot­tak szé­ri­agyár­tás­ban.

In­dul­junk ne­ki.

Az ülés­re ül­ve ki­csi­nek ér­zem ma­gam a 175 cm-mel. Ez va­ló­szí­nû­leg azért van, mert a szé­les ülé­sen el­he­lyez­ked­ve csak lábujjhe­gyen érint­kez­tem a ta­laj­jal, amúgy a 790 mm-es ülés­ma­gas­ság nem len­ne túl ma­gas. Ké­zi­fék kiold, mo­tor be­in­dít és go! Be­in­dí­tás után nem meg­szo­kott hang­ha­tás fo­gad a hát­só dup­la ki­dör­re­nõk­bõl. A V2-es eny­he dü­bör­gé­se ösz­tön­zõ­leg hat, hogy vég­re tény­leg már elin­dul­jak. A nagy tö­meg, je­len eset­ben kö­zel két és fél má­zsa és a szé­les ülés ki­csit meg­ijeszt, hogy mi lesz a vá­ros­ban, mi­kor ara­szol­ni kell majd. De kez­de­ti fé­lel­mem, ha­mar szer­te­fo­szlik. Az im­por­tõr­tõl ki­ér­ve a pén­te­ki csúcs­for­ga­lom fo­gad, ahol láss cso­dát, ját­szi könnyed­ség­gel ara­szo­lok a ko­csi­so­rok kö­zött. A súly­elosz­tás na­gyon jól si­ke­rült, a sta­bi­li­tás az ala­csony súly­pont el­he­lye­zés­nek kö­szön­he­tõ­en ki­tû­nõ.


Az ülés na­gyon ké­nyel­mes, a láb­tér is kel­lõ­en tá­gas. Vá­ro­si láb­tar­tó mel­lett egy „or­szág­úti láb­tar­tó" is he­lyett ka­pott. A fo­telké­nyel­mû ülés rá­adá­sul de­rék­tá­masszal is pá­ro­sul. A vá­ros­ból ki­ér­ve már az or­szág­úti láb­tar­tót hasz­ná­lom és a Vi­seg­rád fe­lé ve­szem az irányt. A fu­tó­mû be­ál­lí­tás­nál a kö­zé­putat vá­lasz­tot­ták az ola­szok. Ész­re­ve­szed az út­hi­bá­kat, de azért nem sze­di ki a ve­se­kö­ve­det a GP. A csil­la­pí­tás­ról elöl ha­gyo­má­nyos 41 mm-es el­sõ te­lesz­kóp­vil­la, míg há­tul alu­mí­ni­um len­gõ­kar­hoz kap­cso­ló­dó, víz­szin­te­sen el­he­lye­zett ál­lít­ha­tó len­gés­csil­la­pí­tó gon­dos­ko­dik.
A ked­venc uta­mon va­gyok vég­re! Itt már egy­mást kö­ve­tõ gyors és las­sú ka­nya­rok vál­to­gat­ják egy­mást, amit a GP meg­le­põ­en jól vi­sel. A ka­nyar­se­bes­ség­nek már csak az én fé­lel­mem és a kö­zép­szten­der le­éré­se szab ha­tárt. A gáz­re­ak­ció hi­he­tet­le­nül fi­nom, ala­csony for­du­la­ton kis gá­za­dás­ra sem rán­gat, a gáz na­gyon fi­no­man ada­gol­ha­tó. A nyo­ma­té­kos erõ­for­rás 4 má­sod­perc alatt re­pí­ti a gépet 100 km/h-s se­bes­ség­re és 160 km/h-ig na­gyon für­ge ma­rad. Itt a for­du­lat­szám ér­té­ke már ha­te­zer kö­rül van. E fö­lött már ki­csit lom­háb­ban gyor­sul, de így is ké­pes le­sza­bály­zá­sig, va­gyis 220 km/h-s se­bes­ség­ig va­ló­ság­gal re­pí­te­ni a va­sat. Itt már igen­csak ka­pasz­kod­ni kell a két kor­mány­vég­be és a sta­bi­lí­tás is alább hagy. Nem ek­ko­ra se­bes­ség­re ter­vez­ték a GP-t.  A fo­gyasz­tá­sa ná­lam 6 li­ter kö­ze­lé­ben ala­kult.


Fé­kek te­kin­te­té­ben a Brem­bo jó­vol­tá­ból in­ten­zív las­su­lást ered­mé­nyez az elöl el­he­lye­zett két 300 mm-es tár­csa, az úszó ágya­zá­sú két­du­gattyús Brem­bo fék­nye­reg­gel pá­ro­sít­va. Há­tul egy 280 mm-es tár­csa­fék se­gí­ti a las­su­lást. A jó fék­ha­tás­hoz a fém­be­szö­vé­ses fék­csö­vek is nagy­ban hoz­zá­já­rul­nak.
A már Mi­lá­nó­ban is meg­cso­dált gép vö­rös és fe­ke­te szín­ben kap­ha­tó, hoz­zám a vö­rös szí­nû ke­rült. A GP kül­se­jét te­kint­ve igen meg­gyõ­zõ, ro­bosz­tus for­ma. Most ki­vé­te­le­sen há­tul­ról kez­de­ném, mert ne­kem a hát­só idom­ré­sze tet­szik a leg­job­ban. Ez le­het azért van, mert a saj­tó­ké­pek kö­zött nem iga­zán ta­lál­tam olyant, ami nagy­to­tál­ba a hát­só részt mu­tat­ná, így ez új­don­ság­nak hat. Há­tul „össze­ol­vadt" dup­la le­des kör ala­kú lám­pa­test, és az ol­dalt el­he­lye­zett ki­pu­fo­gó­dob, ami le­gin­kább meg­ha­tá­roz­za a Gi­le­ra stí­lu­sát. Er­re tesz­nek rá még egy la­pát­tal a hát­só ív el­kes­ke­nye­dõ ré­szét kö­ve­tõ kró­mo­zott ka­pasz­ko­dók.
Az ele­jét elõ­ször meg­lát­va ki­csit csa­ló­dott vol­tam. El­sõ pil­lan­tás­ra nem õ volt az iga­zi. Igaz azt mond­ják, hogy ne ítél­kez­zük el­sõ­re, meg, hogy mint a nõk­nél itt is a bel­sõ szá­mít. A mon­dás igaz, mert pár ki­lo­mé­ter meg­té­te­le után meg­szok­tam a ki­csit szá­mom­ra túl­mé­re­te­zett el­sõ ido­mot. Igaz min­den­nek meg­van az oka.


Me­net köz­ben, mi­kor kis gá­za­dás­ra már rég nem a meg­en­ge­dett se­bes­sé­gi kor­lá­to­kon be­lül mo­tor­ozunk, ki­vá­ló­an funk­ció­nál a nagy el­sõ idom, jól vé­gez­ve dol­gát, tö­ké­le­tes szél­vé­del­met biz­to­sít. A ple­xi is se­gít­sé­gün­kre van eb­ben, hi­szen ál­lít­ha­tó a ma­gas­sá­ga. Er­re ak­kor jöt­tem rá, mi­kor a bal mar­ko­lat fe­lett up-down kap­cso­lót el­kezdtem nyo­mo­gat­ni he­ve­sen és rá­jöt­tem, ez bi­zony elek­tro­mos. A mû­sze­regy­ség Gi­le­rá­san spor­tos két kör ala­kú mû­sze­r-egy­ség­bõl és kö­zöt­te el­he­lye­zett di­gi­tá­lis vissza­jel­zõ LCD-bõl áll. A ki­jel­zõn meg­je­le­nõ in­for­má­ci­ók kö­zöt­ti vál­tást, a jobb kor­mány­ka­ron el­he­lyez­ke­dett kap­cso­ló­val vál­ta­koz­tat­hat­juk.
Mint már ír­tam, nagy­részt utas­sal köz­le­ked­tem, ezért fon­tos volt, hogy az én ké­nyel­mem mel­lett ne­ki is jus­son a kom­fort­ból. Sze­ren­csé­re a GP-nél gon­dol­tak az utas­ra is. Jól el­he­lye­zett ki­hajt­ha­tó láb­tar­tó, két ol­dalt el­he­lye­zett szé­les ka­pasz­ko­dó és vas­ta­gon pár­ná­zott ülés gon­dos­ko­dik a mö­göt­tünk ülõ ké­nyel­mé­rõl.
Pa­kol­ha­tó­ság szem­pont­já­ból nem pa­nasz­ko­dok a Gi­le­rá­ra. Tu­dom, hogy a nagy­mé­re­tû ke­rék, elõl 16-os, há­tul 15-ös jócs­kán le­csök­ken­ti a le­he­tõ­sé­gek tár­há­zát. Ezt el­fo­gad­va öröm­mel nyug­tá­zom az ülés alatt ta­lál­ha­tó re­keszt, mely­be egy zárt si­sak el­fér. Már ko­ráb­ban is al­kal­ma­zott és öt­le­tes do­log, hogy a tá­ro­ló re­keszt a in­dí­tó­kulcs egyik gomb­já­val nyit­hat­juk. A tank nyí­lá­sát is az ülés alatt ta­lál­hat­juk, mi­vel a ben­zin­tank az ülés két ol­da­lán he­lyez­ke­dik el. Saj­nos a ben­zin­sap­kán nincs rög­zí­tõ­szem, így tan­ko­lás­kor egyik ke­zünk­ben tart­va vagy a kút­ra le­ra­kva ki­csit ké­nyel­met­le­nül tan­kol­ha­tunk. A si­sak­tar­tó­ba vi­lá­gí­tás mel­lett egy szi­var­tyújtó is he­lyet ka­pott. Jó lett vol­na még egy kesz­tyû­tar­tó is az el­sõ ido­mon, ahová ira­tok, kesz­tyûk mel­lé egyéb kis apró­sá­go­kat is el­he­lyez­het­nénk.
A ná­lam töl­tött négy nap alatt több mint 500 ki­ló­mé­tert tet­tem meg a GP-vel. Óriá­si él­mény volt! Na­gyon ké­nyel­mes, két sze­méllyel na­gyobb tú­rák­ba is be­le­vág­ha­tunk. Ezen­kí­vül még a tú­ra-mo­to­ros ba­rá­ta­ink­hoz is nyu­god­tan hoz­zá­csa­pód­ha­tunk egy gu­ru­lá­sa, hi­szen a GP 800-zal nem fo­gunk szé­gyent val­la­ni, mind a szer­pen­ti­nen, or­szág­úton is biz­to­san tar­ta­ni tud­juk ve­lük a tem­pót. A vé­te­lé­tõl egye­dül az 2,6 M Ft-os ára ret­tent­het el ben­nün­ket.


Technikai adatok
Hengerűrtartalom 839.30 ccm (51.21 cubic inches)
Lóerő 65.50 LE
Első kerékméret 120/70-16
Hátsó kerékméret 160/60-15
Első fék 2db Ø 300 mm átmérõjû acél féktárcsával, két dugattyús úszó ágyazású Brembo féknyergekkel, fémháló bevonatú fékcsövekkel.
Hátsó fék Ø 280 mm átmérõjû acél féktárcsával, két dugattyús úszó ágyazású féknyereggel
Száraz tömeg 245.0 kg
Üzemanyag tartály 18.50 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.