tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A ja­pán gyár ak­ko­ri­ban dob­ta piac­ra, ag­resszív ki­né­ze­tű na­ked mo­tor­ját, mi­kor a csu­pasz gépek csil­la­ga Eu­ró­pa szer­te fel­fe­lé kez­dett ível­ni. 2004-ben a kawa mez­te­len, de még­is spor­tos mo­tor­ke­rék­pár­ja pont jó idő­ben ér­ke­zett. Egy Z 750 tu­laj­do­no­sa min­dig le­gyen tu­da­tá­ban an­nak, hogy egy olyan mo­tort bir­to­kol, amely­nek ?sei iga­zi le­gen­dá­vá vál­tak a négy­hen­ge­re­sek kö­zött.

A mo­dern ko­ri Z-k egy jó be­vált sport­mo­tor to­vább­fej­lesz­te­tett blokk­ját kap­ták.

A Kaw­asa­ki mun­ka­tár­sai erő­sen be­le­túr­tak az egy­ko­ri ZX 9-ből szár­ma­zó mo­tor­blokk­ba, kö­rü­löt­te szin­tén nem ma­radt vál­to­zat­lan a ke­ve­rék­kép­zés és a gyúj­tás, to­váb­bá je­len­tő­sen át­for­mál­ták a mo­tor kül­se­jét is. A fu­ra­tot né­hány mm-el csök­ken­tet­ték így 749 cm3-re vál­to­zott az össz­lö­ket tér­fo­gat. Azért hogy a re­du­kált űr­tar­tal­mú erő­mű fent szé­le­sebb for­du­lat­szám tar­to­mány­ban moz­gó­sít­sa ere­jét, a sű­rí­té­si arányt 11,3:1-re  csök­ken­tet­ték.

Z750-es blokk alapja az egykori ZX-9R erőforrása szolgált

A mo­tor blokk­já­nak han­go­lá­sa­kor nagy gon­dot for­dí­tot­tak a csúcs­tel­je­sít­mény­re, va­la­mint a mo­tor­blokk  nyo­ma­té­kos­sá té­te­lé­re. Egy mo­dern na­ked gép­től a fel­hasz­ná­lók elvár­ják, hogy már ala­csony for­du­lat­ról is ha­tá­ro­zot­tan elin­dul­jon a gáz­kar uta­sí­tá­sait szi­go­rú­an kö­vet­ve. A blok­kot a ha­tá­ro­zot­tabb nyo­ma­ték­le­a­dás ér­de­ké­ben tor­kon­ként 34 mm át­mé­rő­jű Kei­hin be­fecs­ken­de­ző-rend­szer­rel sze­rel­ték fel. Azért hogy gyors áram­lást ér­je­nek el szí­vó­csö­vek­ben azok ke­reszt­met­sze­tét arány­lag ki­sebb­re mé­re­tez­ték, en­nek ha­tá­sá­ra ja­vult a hen­ge­rek töl­té­se kis for­du­la­ton. A mo­tor főt­en­ge­lyén mér­he­tő csúcs­tel­je­sít­ményt 110 ló­erőre ál­lí­tot­ták be a mér­nö­kök.

A rég­múl­tat idé­ző négy csö­ves ki­pu­fo­gó el­ren­de­zés el­ma­radt, ezt csak az 1000-es vál­to­za­ton ta­lál­juk.  A 750-es  ovál-dob­ja egé­szen mu­ta­tós­ra si­ke­re­dett, bár egy ki­csit hosszú, a zaj­ki­bo­csá­tá­si nor­mák­nak kö­szön­he­tő­en.

A blokk mű­kö­dé­si jel­leg­gör­bé­jé­nek vál­to­zá­sá­hoz a se­bes­ség­vál­tót is hoz­zá kel­lett han­gol­ni. Az új se­bes­ség­vál­tó­ban rö­vi­deb­bek let­tek a se­bes­ség­fo­ko­za­tok, vál­to­zott a vál­tót­en­ge­lyek csa­pá­gya­zá­sa, amely a szer­ke­zet könnyebb mű­kö­dé­sét te­szi le­he­tő­vé. A len­gő­vil­la anya­ga acél, zárt szel­vé­nye, tég­la­lap ke­reszt­met­sze­tű.  Elől a ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp vil­la 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rők­kel ren­del­ke­zik, rú­gó elő­fe­szí­té­sük és nyo­mó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tá­suk nem ál­lít­ha­tó. A hát­só len­gő­vil­la és a váz kö­zött egy gáz­töl­té­sű Uni-Track rend­sze­rű rú­gós­tag dol­go­zik. A rú­gó-elő­fe­szí­té­se ha­gyo­má­nyos mó­don, kör­mös kulcs se­gít­sé­gé­vel vál­toz­tat­ha­tó, míg a hú­zó fo­ko­za­ti csil­la­pí­tá­sa egy te­ke­rő­gomb mű­köd­te­té­sé­vel négy fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó.

 

A fék­rend­szer­ben dol­go­zó két­du­gattyús mun­ka­hen­ge­rek, fé­ke­zés­kor a 300 mm-es fék­tár­csák ol­da­la­i­hoz pré­se­lik a be­té­te­ket. A fő­fék­hen­ger ha­gyo­má­nyos el­ren­de­zés­sel dol­go­zik.  Há­tul 220 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csát al­kal­maz­tak, egy­du­gattyús nye­reg­gel. A haj­tó­mű ti­pi­kus négy­hen­ge­res jel­lem­zők­kel ren­del­ke­zik.

Alul nem túl­zot­tan meg­győ­ző, de amint a for­du­lat­szám túl­ha­lad a per­cen­kén­ti 6000-es tar­to­má­nyon, a ve­ze­tő kar­jait szin­te meg­nyújt­ja az erő­sö­dő gyor­su­lás. A Z 750 mo­tor­ja iga­zá­ból a nagy for­du­lat­szá­mo­kon ér­zi jól ma­gát, ott van ele­mé­ben. A 180 mm szé­les hát­só­gu­mi há­tul­ról szem­lél­ve na­gyon szép lát­ványt nyújt. Egy kes­ke­nyebb 160-as gu­mi­val még­is ke­zel­he­tőbb és könnyeb­ben kor­má­nyoz­ha­tóbb len­ne a  750-es. Itt pon­to­san az­zal az est­tel ta­lál­ko­zunk, mi­kor a dö­gös ki­né­zet­re va­ló tö­re­kvés a ke­zes­ség ro­vá­sá­ra megy.

Hagyományos kialakítású műszerfal napfényben is jól olvasható

Az ülé­spo­zí­ci­ót, még több óra mo­tor­ozás után is ké­nyel­mes­nek ta­lál­tam. A vál­tó kel­le­mes meg­le­pe­tést oko­zott, könnye­dén vet­te a fo­ko­za­to­kat, eb­ben ta­lán je­len­tős sze­re­pe volt a teszt­mo­tor ál­tal gu­rult több mint 30.000 ki­lo­mé­ter­nek. Ennyi út meg­té­te­le so­rán volt ide­jük össze­kop­ni az al­kat­ré­szek­nek. A blok­kon olaj­fo­lyás­nak, könnye­zés­nek nyo­ma sem volt, pe­dig tu­laj­do­no­sa ked­ve­li a ma­gas for­du­lat­szá­mo­kat. A mo­tor 750-es lé­té­re nem mond­ha­tó iszá­kos­nak, mi­vel fo­gyasz­tá­sa 6-7,8 li­ter kö­zött ala­kul nor­má­lis gáz­ke­ze­lés mel­lett. A blokk­ban meg van az a Kaw­asa­ki-s nyers erő, amely a leg­több so­ros négy­hen­ge­res Kaw­át ha­mi­sít­ha­tat­lan­ná te­szi. A Z 750  kel­lő­en gyors au­tó­pá­lyán, a 220 km/h fe­let­ti se­bes­sé­get hosszabb ide­ig is ké­pes tar­ta­ni. Ilyen­kor hiá­ba az ex­tra szél­vé­dő, a me­net­szél ci­bál­ja a mo­to­rost tel­jes ere­jé­ből. Kö­ze­pes for­du­lat­szá­mon dol­goz­tat­va a blok­kot, an­nak fi­nom rez­gé­se­i­től a vissza­pil­lan­tó tü­krök­ben el­mo­só­dik a kép.

 

Pár mon­dat a mo­tor­ke­rék­pár er­go­nó­miá­já­ról. A láb­tar­tó­kat ala­csony­ra he­lyez­ték, így egé­szen tú­ra­mo­to­ros po­zi­tú­rá­ban, fal­hat­juk a ki­lo­mé­te­re­ket. A tank kes­keny­nek nem mond­ha­tó, szé­les­sé­gét a 2007-es mo­del­len már csök­ken­tet­ték, így a ve­ze­tő lábai ki­sebb mér­té­kű Alul nem túl­zot­tan meg­győ­ző, de amint a for­du­lat­szám túl­ha­lad a per­cen­kén­ti 6000-es tar­to­má­nyon, a ve­ze­tő kar­jait szin­te meg­nyújt­ja az erő­sö­dő gyor­su­lás. A Z 750 mo­tor­ja iga­zá­ból a nagy for­du­lat­szá­mo­kon ér­zi jól ma­gát, ott van ele­mé­ben.

 


Az ülés föld­től mért 815 mm-es ma­gas­sá­ga ba­rát­sá­gos­nak mond­ha­tó, így az ala­cso­nyabb pi­ló­ták is biz­tos ta­laj­kap­cso­la­tot ta­lál­nak. A cik­künk­ben sze­re­plő mo­tor ka­pott egy ma­ga­sabb ple­xit, és egy cso­mag­tar­tó rend­szert. Az után­gyár­tott szél­vé­dő job­ban el­te­re­li a me­net­sze­let. A cso­mag­tar­tón pe­dig egy-egy tú­ra kel­lé­kei kap­nak he­lyet.

 

Rossz fi­ús ki­né­ze­té­vel a szí­vem­be lop­ta ma­gát a Z 750-es, lát­vá­nya le­hen­ger­lő tud len­ni fe­ke­te szín­ben is, de szög­le­tes for­mái le­gin­kább a zöld, és a na­rancs­szí­nű vál­to­za­tok­nál a leg­szem­be­öt­lőb­bek. A há­rom­ne­gyed li­te­res Kaw­asa­ki leg­na­gyobb von­ze­re­jét egy­ko­ron még­is az ára nyúj­tot­ta, mi­vel alig ke­rült töb­be mint a töb­bi gyár­tó 600-as mo­tor­ke­rék­pár­jai.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 748.00 ccm (45.64 cubic inches)
Száraz tömeg 195.0 kg (430.0 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 18.16 litres (4.80 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.