tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

BMW C1-E koncepció 2009
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.20
koncepció, bmw, C1, hibrid


Már korábban fog­lal­koz­tunk a BMW C-1 modellel. Most azonban újra előtérbe került, mivel a korábbi C1 jel­lem­ző­it felhasználva koncepció motort alkottak a BMW mérnökei. Vajon mit jelent a modelljelzés utáni E jelzés? Csak nem a mostanában divatos elektromos hajtásra utal?

2009 Ok­tó­ber 6-án mu­tat­ták be Mün­chen­ben a BMW Mo­tor­rad le­gú­jabb ta­nul­má­nyát, a C1-E el­ne­ve­zé­sű hib­rid mo­tor kon­cep­ci­ót az eSUM Eu­ró­pai Biz­ton­sá­gi Ter­ve­zet­tel va­ló köz­re­mű­kö­dé­se­ként. A jár­mű a BMW C1-es kon­cep­ció­ját kö­ve­ti, ám ez eset­ben a ma­gas szin­tű ak­tív- és passzív biz­ton­sá­gi rend­sze­re­ken fe­lül elek­tro­mos meg­haj­tás is jel­lem­zi. A ta­nul­mány pél­da­ér­té­kű vé­del­met biz­to­sít ve­ze­tő­jé­nek, ame­lyet az ülést di­na­mi­ku­san át­íve­lő biz­ton­sá­gi cel­la és a mo­tor or­rán el­he­lyez­ke­dő üt­kö­ző­elem sza­va­tol. A C1-E előd­jé­hez ha­son­ló­an ren­del­ke­zik biz­ton­sá­gi öv­vel is, ame­lyet a ta­nul­má­nyon pi­ros szín­nel hang­sú­lyoz­tak ki a ter­ve­zők.


A jár­mű vi­zuá­lis kon­cep­ció­ja a BMW már­ká­ra jel­lem­ző ve­ze­té­si él­ményt hang­sú­lyoz­za és kü­lön­böz­te­ti meg egyér­tel­mű­en a ti­pi­kus ro­bo­gó kül­lem­től. A C1-E di­na­mi­kus vo­na­lai fe­sze­sek és ala­csony vi­zuá­lis súly­pont­tal, víz­szin­te­sen fut­nak. A szél­vé­dő és a bur­ko­lat, va­la­mint a ve­ze­tő mö­gött el­he­lyez­ke­dő cso­mag­tar­tó és ol­dal­tá­masz a min­den­na­pi hasz­ná­lat so­rán, a jó al­kal­maz­ha­tó­ság mel­lett ma­gas fo­kú szél- és idő­já­rás-vé­de­lem­ről is gon­dos­ko­dik.

A ta­nul­mány­hoz hasz­nált elek­tro­mos mo­tort vá­ro­si hasz­ná­lat­ra ter­vez­ték, és a Vec­trix vál­la­lat al­kat­ré­sze­in ala­pul. Az erő­for­rás lí­tiu­mos ak­ku­mu­lá­to­rok­ból nye­ri az ener­gi­át, és ele­gen­dő nyo­ma­ték­kal ren­del­ke­zik a di­na­mi­kus bel­vá­ro­si köz­le­ke­dés­hez. A vil­lany­mo­tor mel­lett a C1-E kon­cep­ci­ót egy ha­té­kony, de ala­csony ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­sú bel­ső égé­sű mo­tor­ral is föl­sze­rel­ték.

A C1-E biz­ton­sá­gi ele­me­i­nek ki­ala­kí­tá­sá­hoz a BMW C1 meg­ol­dá­sait újí­tot­ták meg. A C1 mo­dellt a be­ve­ze­té­sé­nél, a két­ke­re­kű köz­le­ke­dés fon­tos mér­föld­kö­vé­nek tar­tot­ták, mi­vel az egyet­len egy nyom­tá­vú mo­to­ri­zált jár­mű, amely men­te­sí­tést ka­pott a bu­kó­si­sak kö­te­le­ző hasz­ná­la­ta alól Eu­ró­pa majd­nem min­den or­szá­gá­ban. A BMW C1-E kon­cep­ció sor­ozat­gyár­tá­sát egye­lő­re nem ter­ve­zik, azon­ban a pro­jektben sze­re­plő meg­ol­dá­so­kat fel kí­ván­ják hasz­nál­ni a ké­sőb­bi ba­jor két­ke­re­kű­ek fej­lesz­té­sé­nél.

A BMW Mo­tor­rad egyik fő cél­ja az el­múlt húsz év­ben a mo­tor­ke­rék­pá­rok biz­ton­sá­gá­nak nö­ve­lé­se volt. Ezt a tö­re­kvést jól de­mon­strál­ja az a kö­vet­ke­ze­tes fej­lesz­tés is, amely a mo­to­ro­kon is al­kal­maz­ha­tó ABS ki­dol­go­zá­sá­hoz és to­vább­fej­lesz­té­sé­hez ve­ze­tett. E tech­no­ló­gia je­len­tős mér­föld­kö­vé­nek szá­mí­tott au­gusz­tus 31-e, ami­kor a ber­lin-span­dau-i gyár­ban el­hagy­ta a gyár­tó­sort az egy­mil­lio­mo­dik ABS-szel sze­relt mo­tor­ke­rék­pár, egy BMW K 1300 R.2005 óta szá­mos biz­ton­sá­gi ele­met fej­lesz­tet­tek ki és al­kal­maz­nak a BMW mo­tor­ke­rék­pá­rok gyár­tá­sa­kor (RDC - gu­mi­nyo­más el­le­nőr­ző, ASC - ki­pör­gés­gát­ló), a ba­jor gyár­tó le­gú­jabb mo­dell­jé­ben, az S 1000 RR su­per­bi­ke-ban, pe­dig a ver­seny ABS és a hoz­zá kap­cso­ló­dó DTC - ki­pör­gés­gát­ló együt­te­sen nö­ve­li a mo­tor­ozás biz­ton­sá­gát.

A ve­ze­tő­se­gí­tő rend­sze­re­ken fe­lül a BMW Mo­tor­rad ki­egé­szítők szin­tén a leg­ma­ga­sabb biz­ton­sá­got ga­ran­tál­ják. A BMW Mo­tor­rad a Con­nec­te­dRi­de pro­jekt ke­re­te­in be­lül fej­lesz­ti to­váb­bi ve­ze­tés­se­gí­tő rend­sze­re­it. A pro­jekt ele­mei kö­zé tar­to­zik a ke­resz­te­ző­dés- és köz­le­ke­dé­si lám­pa asszisz­ten­cia, va­la­mint egy olyan rend­szer is, amely a kö­zel­gő ned­ves idő­já­rás­ra, úta­ka­dá­lyok­ra, kö­zel­gő men­tő­au­tó­ra, va­la­mint vár­ha­tó hir­te­len fé­ke­zést igény­lő hely­ze­tek­re is fi­gyel­mez­tet.

Az eSUM Eu­ró­pai Biz­ton­sá­gi Ter­ve­zet a fő eu­ró­pai vá­ro­si mo­tor­ke­rék­pár köz­pon­to­kat és gyár­tó­kat tö­mö­rí­ti, egyik fő cél­já­nak pe­dig a biz­ton­sá­go­sabb vá­ro­si mo­tor­ozás meg­va­ló­sí­tá­sát te­kin­ti. A pro­jekt tag­jai kö­zé tar­to­zik je­len­leg a BMW mel­lett a Pi­ag­gio va­la­mint szá­mos fej­lett köz­le­ke­dés­sel bí­ró nagy­vá­ros is, mint Pá­rizs, Ró­ma, Barc­elo­na és Lon­don.

A két­ke­re­kű köz­le­ke­dés elő­nye a gyor­sabb bel­vá­ro­si ha­la­dás mel­lett a kör­nye­zet­ba­rát üze­mel­tet­he­tő­ség és az ön­ál­ló­ság is, ám a ba­le­se­tek dön­tő több­sé­ge is a bel­vá­ros­ban tör­té­nik. Az eSUM cél­ki­tű­zé­sei kö­zé tar­to­zik, hogy ez­zel a ba­le­se­ti trend­del szem­ben nö­vel­je a vá­ro­si két­ke­re­kű köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.