tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda Shadow történelem
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.24
Honda, Shadow, VT 750


Im­má­ron 27 éve, 1983 óta kop­tat­ják a vi­lág út­ja­it a Hon­da Sha­dow-k. Az el­ső ki­adott mo­del­lek a VT 500, és a VT 750 C vol­tak, őket kö­vet­te 1984-ben a VT 700 és 1985-ben a VT 1100. Ezt a mo­dellt egy 45 fo­kos V2-es, hi­dro­tő­kés (au­to­ma­ti­kus sze­le­pál­lí­tás) blok­kal sze­rel­ték, szem­ben a ti­pi­kus Hon­da 52 fo­kos V-ket­tes, ma­nuá­li­san ál­lí­tan­dó sze­le­pek­kel sze­relt gépek­kel.

Min­de­zen mo­del­lek még sa­ját­osan „ja­pá­nos" ki­né­ze­tű soft-chop­pe­rek vol­tak, pi­cit túl­mű­sze­rez­ve, kar­dán­haj­tás­sal, ön­tött ke­re­kek­kel. Ám a meg­bíz­ha­tó­sá­guk pá­rat­lan volt (a mai na­pig fut­nak)! A Hon­da '88-ban ki­adott egy 800 köb­cen­tis VT-t is, ami­nek a gyár­tá­sát azon­ban egy év után be­szün­tet­ték.

Köz­ben 1988-ban jött a nagy át­tö­rés, a VT 600VLX, mely már egy iga­zi „ame­ri­kai fa­zo­nú" chop­per ké­pét mu­tat­ta. Ezt a mo­dellt az ős-Tran­salp blokk­já­val - amit a haj­tó­ka­rok egy főt­en­gely­csa­pra sze­re­lé­sé­vel vi­brá­ló­sabb­ra kon­stru­ál­tak - dob­ták piac­ra. Ezen mo­dell ja­pán bel­pia­ci vál­to­za­ta az NV 400 Ste­ed.A Hon­da a ré­gi „ja­pá­nos" for­ma­vi­lá­gú Sha­dow-k mel­lett min­din­kább az „ame­ri­kai pél­da­kép" min­tá­já­ra gyár­tott mo­del­le­ket (VT600) for­gal­maz­ta nagy si­ker­rel, és eb­ből ki­fo­lyó­lag szü­le­tett meg a má­so­dik nagy bumm, Ohió­ban a Hon­da ame­ri­kai fő­ha­di­szál­lá­sán; a VT 1100 C2 A.C.E., 1994-ben. A Har­ley­sok fel­szisszen­tek a nagy Sha­dow lát­tán. Egyéb­ként ezen mo­dell si­ke­re ih­let­te a töb­bi ja­pán mo­tor­gyá­rat a Har­leys kül­se­jü chop­pe­rek gyár­tá­sá­ra. Ez a mo­tor egy vi­brá­lós, 45 fo­kos V2-es haj­tó­mű­vel ké­szült, mi­vel az ame­ri­kai pia­con is nagy si­kert ért el.

Ezt kö­vet­te '96-ban a VT 750C2, 98-ban az 1100C3. Ezek „al­fa­jai": a VT 750DC Black Wi­dow, az am­csi bel­pia­ci 75 ló­erős VT 1100 To­u­rer, az 1100 Spi­rit, Sab­re stb.

A képen egy '98-as VT 750 C2 Shadow látható


Ne fe­lejt­sük el meg­em­lí­te­ni a '99-től gyár­tott leg­ki­sebb Sha­dowt, a 125C-t, mely­nek meg­bíz­ha­tó, víz­hű­té­ses 90 fo­kos V2-es blokk­ját a Hon­da a 125-ös Va­ra­der­óban is al­kal­maz­ta.

Az „új­ko­ri" VT-k kö­zül az egyik leg­nép­sze­rűbb mo­dell a VT 750C4 Sha­dow, me­lyet 2004-ben kezdtek for­gal­maz­ni és - mint az elő­dö­ket - kar­dán­ten­gellyel lát­tak el.

2004-től elérhető az újkori Shadow


A le­gú­jabb Sha­dowk a 2007-es VT 750C2 Spi­rit, és a 2008-as VT 750 C Sha­dow. Utób­bia­kat a ha­tá­lyos kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyok­nak meg­fel­el­ve már in­jek­tor­ral gyárt­ják.

A leg­na­gyobb VT-ket má­ra már nem nem Sha­dow­nak, ha­nem VTX-nek hív­ják. Ezek már a Hon­da tra­dí­ció­hoz hű­en 52 fo­kos V2-es, fi­no­mabb já­rá­sú mo­tor­ral ké­szül­nek, meg­győ­ző­en nagy tel­je­sít­ménnyel, szá­mos ver­zió­ban.

For­rás: www.sha­dow­ner.hu

Ag­resszí­vebb for­ma­terv. A mo­to­rozást élve­zet­tel meg­töl­tő ér­zel­mek for­rá­sa a stí­lus ma­ga. A VT ná­lunk új mo­dell­vál­to­za­ta az ame­ri­kai Black Wi­dow

Ná­lunk 2008-ban mu­tat­ko­zott be a le­gú­jabb mo­dell­vál­to­zat­ként, mely­ben von­zó mó­don öt­vö­ződ­nek a klasszi­kus és mo­dern ter­ve­zői el­kép­ze­lé­sek, a szé­les gu­mik, a lát­vá­nyos bu­kó­csö­vek, és a re­tro örök­sé­get ki­hang­sú­lyo­zó kró­mo­zott el­ső vil­la.

Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a leg­mo­der­nebb üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zé­ses tech­no­ló­gia se­gít­sé­gé­vel to­vább kí­ván­ták nö­vel­ni a VT750C von­ze­re­jét - eköz­ben tel­je­sít­mé­nyét és ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­sát is si­ke­rült ja­ví­ta­ni -, az idő is elér­ke­zett a klasszi­kus VT új mo­dell­vál­to­za­tá­nak lét­re­ho­zá­sá­ra. Olyan mo­tor­ke­rék­pár al­ko­tá­sa volt a cél, amely­nek meg­je­le­né­se szi­ká­rabb és agi­li­sabb, ülé­se pe­dig ala­cso­nyab­ban van és szé­le­sebb. Az új, spor­to­sabb ka­rak­ter miatt kap­ta a „Sha­dow Spi­rit" ne­vet, mely ar­ra az iz­ga­lom­ra és élve­zet­re utal, ami­re bár­ki szá­mít­hat, aki úgy dönt, hogy a nyer­gé­be pat­tan.

Fej­lesz­té­si kon­cep­ció

Az új Sha­dow Spi­rit egy mar­kán­sabb for­má­jú és ki­emel­ke­dő­en jó ve­zet­he­tő­sé­gű - azaz egy szé­le­sebb ré­teg számá­ra von­zó -, „la­za és spor­tos" tú­ra­mo­tor meg­épí­té­sé­nek igé­nyé­ből szü­le­tett. A VT750C ré­geb­bi vál­to­za­tai­hoz ké­pest a lény­eges fej­lesz­té­sek a kö­vet­ke­zők:

• Új PGM-FI üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zés

• Új, na­gyobb, 21 col­los el­ső gu­mi a ha­gyo­má­nyos, kül­lős ke­ré­ken

• Dup­la „shot­gun" hang­tom­pí­tó

• Rö­vi­debb, fel­fe­lé ívelt hát­só sár­vé­dő

• Új kor­má­nyel­he­lye­zés

• Ala­csony és ké­nyel­mes, egy da­rab­ból ál­ló „Gun­fighter" ülés.

A ter­ve­ző­csa­pat egyik leg­fon­to­sabb cél­ki­tű­zé­se az volt, hogy az új Sha­dow Spi­rit ren­del­kez­zen a le­ga­la­cso­nyabb ülés­sel ka­te­gó­riá­já­ban, ami­vel kez­dő és ta­pasz­talt mo­to­ro­sok még szé­le­sebb tá­bo­ra számá­ra vál­hat­na von­zóvá a talaj ké­nyel­mes kö­zel­sé­ge, és a könnyebb, még ké­nyel­me­sebb ve­zet­he­tő­ség miatt.

Big Crui­sing V-Twin Pow­er

Az erő­for­rás ter­mé­sze­te­sen most is az a lény­egé­ben vál­to­zat­lan 750 köb­cen­ti­mé­te­res, víz­hű­té­ses, két­hen­ge­res V-blokk, amit az elő­ző Sha­dow 750-ből is­me­rünk, en­nél a mo­tor­nál is üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző rend­szert al­kal­maz­tak. Az erő­for­rás be­ál­lí­tá­sai jól ki­hang­sú­lyoz­zák szé­les for­du­lat­szám-tar­to­má­nyán be­lü­li, és a szin­te bár­hol ren­del­ke­zés­re ál­ló, lük­te­tő erő ér­ze­tét. Egy­sze­rű gá­za­dás­sal az öt se­bes­ség­fo­ko­zat bár­me­lyi­ké­ben erő­tel­je­sen gyor­sít a gép; an­nak ér­de­ké­ben pe­dig, hogy az új Sha­dow ugya­no­lyan csön­des és jól kar­ban­tart­ha­tó le­gyen, mint ami­lyen könnyű ve­zet­ni, ra­gasz­kod­tak a jól be­vált kar­dán­ten­ge­lyes meg­haj­tás­hoz.

Ag­resszí­vebb for­ma­terv

A mo­tor­ozást élve­zet­tel meg­töl­tő ér­zel­mek for­rá­sa, ma­ga a mo­tor stí­lu­sa. A Sha­dow Spi­rit há­rom­szög­le­tes for­má­ja ha­tá­ro­zott­sá­got su­gá­roz­va ível, a nagy el­ső ke­rék­től a ma­ga­san el­he­lye­zett kor­má­nyon át a zö­mök hát­só ré­szig.

Min­de­zen jel­lem­zők - és még szá­mos egyéb - együt­te­sen te­szik a Hon­da 750 köb­cen­ti­mé­te­res, két­hen­ge­res, V-mo­to­ros „Cus­tom" mo­dell­jét Sha­dow Spi­rit­té, va­gyis olyan mo­tor­ke­rék­pár­rá, ami új fe­je­ze­tet nyi­tott a mo­tor­ozás öröm­éről szó­ló könyv­ben. Sze­met gyö­nyör­köd­te­tő kül­se­jé­vel, bi­zo­nyí­tott meg­bíz­ha­tó­sá­gá­val, és fi­gye­lem­re mél­tó­an és­sze­rű árá­val a leg­na­gyobb ké­nyel­met, a leg­jobb stí­lust és ér­té­ket kí­nál­ja a mo­to­ro­sok számá­ra.

Pro­gra­mo­zott, elek­tro­ni­kus üzem­­a­nyag-be­fecs­ken­de­ző rend­szer

Az erő­tel­je­sebb és egyen­le­te­sebb tel­je­sít­mény, a még meg­bíz­ha­tóbb in­dí­tás, a gaz­da­sá­go­sabb mű­kö­dés, va­la­mint a ki­sebb - az EU­RO-3 ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­si nor­má­nak meg­fe­le­lő - emisszió ér­de­ké­ben a VT750C Sha­dow Spi­rit mo­dellt a Hon­da le­gú­jabb, PGM-FI jel­zé­sű üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző rend­sze­ré­vel sze­re­lik. A rend­szer 42 mm-es, kom­pakt lég­szí­vó tor­ká­ban egy alap­já­ra­ti sza­bá­lyo­zó­sze­lep (IACV), pre­cí­zen sza­bá­lyoz­za a be­szí­vott le­ve­gő mennyi­sé­gét, hogy az üres­já­rat ki­fe­je­zet­ten egyen­le­tes le­hes­sen. A rend­szer emel­lett a ma­ga­san el­he­lye­zett, egy-egy üze­ma­nyag be­fecs­ken­de­ző­vel el­lá­tott két­vil­lás eső­áram­lá­sú szí­vó­csö­vön ke­resz­tül a hen­ge­rek szí­vó­sze­le­pe­it is el­lát­ja le­ve­gő­vel. Mi­vel a tú­rá­zás lény­egé­hez nem iga­zán tar­to­zik hoz­zá a mo­tor ma­gas for­du­lat­szá­mon pör­ge­té­se, ezért a mo­tor elő­de­i­nél jobb tel­je­sít­mé­nye az ala­csony és kö­ze­pes for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban (ki­egé­szül­ve a rö­vid át­té­te­lű se­bes­ség­vál­tó­val és a csön­des kar­dán­ten­gellyel) bő­sé­ges gyor­su­lást ga­ran­tál.

Csön­des, kar­ban­tar­tást nem igény­lő kar­dán­haj­tás

El­té­rő­en ka­te­gó­riá­ja leg­több más mo­tor­ke­rék­pár­já­tól, a Sha­dow Spi­rit nem lánc-, ha­nem kar­dán­haj­tás­sal mű­kö­dik. A kar­dán­haj­tás tisz­tább mű­kö­dést biz­to­sít mi­ni­má­lis kar­ban­tar­tás mel­lett, így meg­kí­mé­li a mo­to­rost at­tól, hogy egy re­mek mo­tor bir­to­klá­sá­nak örö­mét meg­ke­se­rít­se a gya­ko­ri tisz­tí­tás fá­rad­sá­ga és ko­sza. A Sha­dow Spi­rit kar­dán­haj­tá­sa ah­hoz is hoz­zá­já­rul, hogy köz­vet­le­neb­bül érez­hes­sük a mo­tor ere­jét, míg a köz­vet­le­nebb erő­át­vi­tel­nek kö­szön­he­tő­en az egész jár­mű si­máb­ban gyor­sul.

A 2010-es C-ABS-szel szerelt legújabb tag


A Ket­tős Shot­gun Ki­pu­fo­gó Rend­szer ala­csony ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­sa

A vas­ta­gon kró­mo­zott és po­lí­ro­zott rend­kí­vül mu­ta­tós Ket­tős Shot­gun Ki­pu­fo­gó, a mo­tor két ol­da­lán és az al­váz vé­ge mel­lett fut­va ki­hang­sú­lyoz­za a mo­tor­ke­rék­pár ug­rás­ra kész, „street rod" jel­le­gét. Az im­po­záns lát­ványt re­me­kül egé­szíti ki a ki­pu­fo­gó­rend­szer klasszi­kus, tú­ra­mo­tor­hoz mél­tó hang­ja.

Mind­két ki­pu­fo­gó­cső sa­ját oxi­gén­ér­zé­ke­lő­vel van fel­sze­rel­ve, me­lyek az üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző rend­szer ECU-ját lát­ják el in­for­má­ció­val, va­la­mint a rend­szer­hez tar­to­zik még egy 300 cel­lás ka­ta­li­zá­tor is. Ezek kulcssze­re­pet ját­sza­nak a Sha­dow Spi­rit HECS3 jel­zé­sű, ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tást csök­ken­tő rend­sze­ré­nek mű­kö­dé­sé­ben, ami le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor­ke­rék­pár tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lel­jen a szi­go­rú, EU­RO-3 ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­si nor­má­nak, a tel­je­sít­mény, és az élve­ze­tes hang csor­bí­tá­sa nél­kül. Ter­mosz­tát se­gít­sé­gé­vel gyor­san üze­mi hő­mér­sék­let­re me­le­gít­he­tő a mo­tor, így a ka­ta­li­zá­tor is ha­ma­rabb op­ti­má­lis hő­mér­sék­le­té­re me­le­ged­ve, a le­he­tő leg­ha­té­ko­nyab­ban szűr­he­ti ki a ká­ros anya­go­kat a ki­pu­fo­gó­gáz­ból.

Ülés - Váz

A Hon­da nép­sze­rű, „hosszú-ala­csony" épí­té­sű, ame­ri­kai stí­lu­sú tú­ra­mo­tor­jai­nak új ge­ner­áció­ját kép­vi­se­lő Sha­dow Spi­rit ülé­spo­zí­ció­ja, a ma­ga 652 mil­li­mé­te­ré­vel a le­ga­la­cso­nyabb a nagy lö­ket­tér­fo­ga­tú ka­te­gó­riá­ban, s az egy da­rab­ból ál­ló, „gun­fighter" ülés két­ség­te­le­nül a le­ga­la­cso­nyabb a 750 köb­cen­ti­mé­te­res ka­te­gó­ri­án be­lül. A Spi­rit „fél-drag" tí­pu­sú kor­má­nya és a talaj kel­le­mes kö­zel­sé­ge iga­zán stressz­men­tes, ké­nyel­mes tú­rá­zást ígér.

A mu­ta­tós for­ma mö­gött könnyű és me­rev, dup­la ál-böl­cső­váz hú­zó­dik meg, mely­nek ge­rin­cét egy vas­tag cső al­kot­ja; eh­hez csat­la­koz­nak a mo­tort, a ben­zin­tan­kot és az ülést tar­tó szel­vé­nyek, me­lyek a fe­lé­pít­mény ala­csony épí­té­sét biz­to­sít­ják. Az al­vá­zat ki­egé­szíti a Spi­rit ra­gyo­gó vo­na­lú hát­só sár­vé­dő­jét tar­tó, ön­tött se­géd­váz.

Fel­sze­relt­ség


Hon­da gyúj­tó­kap­cso­ló vé­del­mi rend­szer (HISS) (Hon­da Ig­ni­tion Se­cu­rity System):

Az Sha­dow Spi­rit mo­dellt fel­sze­rel­ték a Hon­da rend­kí­vül ha­té­kony gyúj­tás­kap­cso­ló vé­del­mi rend­sze­ré­vel, ami az il­le­ték­te­len hasz­ná­lat el­len véd. A Sha­dow Spi­rit gyúj­tás­kap­cso­ló­ja olyan pro­gra­mot tar­tal­maz, hogy csak a mo­tor­hoz adott sa­ját kulccsal le­het in­dí­ta­ni. Mi­vel az áram­kör a di­gi­tá­lis gyúj­tás­rend­szer szí­vé­ben van meg­sza­kít­va, a mo­tort sem­mi­lyen más kulccsal nem le­het be­in­dí­ta­ni, és a ve­ze­té­kek rö­vid­re zá­rá­sá­val sem in­dít­ha­tó. A Sha­dow üze­ma­nyag­tar­tá­lyán el­he­lye­zett mű­szer­fa­lon, vil­lo­gó vö­rös LED ki­jel­ző jel­zi a po­ten­ciá­lis tol­va­jok­nak, hogy nem ér­de­mes pró­bál­koz­ni­uk.

Op­cio­ná­lis fel­sze­re­lés

A Sha­dow Spi­rit­hez op­cio­ná­lis fel­sze­re­lé­sek szé­les vá­lasz­té­kát kí­nál­ják; ame­lye­ket a Hon­da Ac­cess Cor­po­ra­tion gyárt, a leg­ma­ga­sabb mi­nő­ség­ben és ki­dol­go­zott­ság­gal.

• Hát­tám­la a hát­só ülés­hez (ez nagy­ban nö­ve­li az utas ké­nyel­mét).

• Nagy fe­lü­le­tű, a te­lesz­kóp­vil­lá­ra sze­rel­he­tő szél­vé­dő (kró­mo­zott tar­tó­i­nak kö­szön­he­tő­en re­me­kül is mu­tat).

• 18 li­te­res, fe­ke­te bőr nye­reg­tás­kák, fém csa­tok­kal és kró­mo­zott rög­zí­tő­ele­mek­kel.

• Szép, fe­ke­te bőr üze­ma­nyag­tar­tály-öv, ami­ben egy kis zseb is ta­lál­ha­tó (stí­lu­sos ki­egé­szítő­ként szol­gál).

• Nagy be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gű, 17 li­te­res tás­ka, fe­ke­te bőr­fe­lü­le­tét ki­eme­lik a po­lí­ro­zott csa­tok (a hát­só cso­mag­tar­tó­ra erő­sít­he­tő).

• Kró­mo­zott len­gő­kar csap­fe­de­lek (a len­gő­kar csap ré­szét gon­do­san po­lí­ro­zott, el­le­nál­ló fe­lü­le­tű, csil­lo­gó ko­ron­gok­kal ta­kar­ják).

• Kom­pakt és kéz­re ál­ló bőr kor­mány­tás­ka (mely­ben jól el­he­lyez­he­tők a ki­sebb tár­gyak vagy szer­szá­mok).

•Kró­mo­zott hű­tő­vé­dő, ami nem csu­pán öl­töz­te­ti a mo­tor­ke­rék­párt, de a sé­rü­lést oko­zó fel­csa­pó­dások­tól is vé­di. A Hon­da-mi­nő­ség ez eset­ben is tö­ké­le­tes.

• Tar­tós, ví­zál­ló pony­va, ami meg­vé­di a fe­lé­pít­ményt az idő­já­rás vi­szon­tag­sá­gaitól és az UV su­gár­zás ha­tá­sá­tól. A lé­leg­ző anyag­ból ké­szí­tett pony­va en­ge­di szá­rad­ni a mo­tort; ala­cso­nyan rög­zít­he­tő, hogy ne le­beg­jen a szél­ben, és ne tud­ja ká­ro­sí­ta­ni a fé­nye­zést. A pony­va elül­ső, al­só szé­lé­ben két lyuk ta­lál­ha­tó, hogy az U la­kat hasz­nál­ha­tó le­gyen.


Mo­torGyúj­tás: Di­gi­tá­lis

In­dí­tás: Önin­dí­tó

Erő­át­vi­tel

Műszaki adatok
Mo­tor­tí­pus
Víz­hű­té­sű né­gyü­te­mű 6 sze­le­pes SOHC 52°C V2
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 745 cm3
Fu­rat x lö­ket 79 × 76 mm
Kom­presszió 9,6:1
Ke­ve­rék­kép­zés PGM-FI be­fecs­ken­de­zés
Tel­je­sít­mény 33,5 kW (46 LE) @ 5500 1/min.
For­ga­tó­nyo­ma­ték 65,1 Nm @ 3500 f/p
Váltó
5 fo­ko­za­tú
Sze­kun­der haj­tás Kar­dán­ten­gely
El­ső fel­füg­gesz­tés 41 mm te­lesz­kóp­vill­la, 115 mm ru­gó­út
Hát­só fel­füg­gesz­tés Két ha­gyo­má­nyos len­gés­csil­la­pí­tó, 5 fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés, 90 mm ru­gó­út
El­ső fék 296 mm tár­csa­fék, két­du­gattyús fék­nye­reg
Hát­só fék 180 mm dob­fék
El­ső gu­mi 90/90 - 21M/C 54S
Hát­só gu­mi 160/80 - 15M/C 74S
Mé­re­tek (H x Sz x M) 2424 × 837 × 1107 mm
Ten­gely­táv 1653 mm
Ülés­ma­gas­ság 652 mm
Üze­ma­nyag­tank 14,6 l
Me­net­kész tö­meg 247,8 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.