tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Moto Guzzi Griso 2009
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2010.06.02
Moto Guzzi, Griso


A pa­ti­nás és nagy tra­dí­ciók­kal ren­del­ke­ző Mo­to Guz­zi ta­lán leg­job­ban for­ma­bon­tó da­rab­ja a Gri­so. Ami­kor az el­ső ta­nul­mány­ter­vek nap­vi­lá­got lát­tak, so­kan nem is hit­ték iga­zán, hogy gyár­tás­ba ke­rül. Sza­kít­va a "csepptan­kos" ha­gyo­má­nyok­kal, egy szög­le­tes, már-már ma­ga­mu­to­ga­tó szög­le­tes for­ma­vi­lá­gú na­ked mo­tort al­kot­tak.

<!-- @page { size: 8.26in 11.69in; margin: 1in } P { margin-bottom: 0.08in } --> Ha már na­ked, azaz csu­pasz a meg­ha­tá­ro­zás, hát le­gyen tény­leg az - gon­dol­ták a ter­ve­zők. A leg­mar­kán­sab­ban a fe­ke­te szí­nű vál­to­za­ton lát­ha­tó, hogy a váz­szer­ke­zet a tank fe­lett, gya­kor­la­ti­lag a mo­tor leg­kül­ső ré­szén fut vég­ig. A mo­tor­blokk szin­tén jól át­te­kint­he­tő, fi­nom ki­vi­te­le­zé­se min­dig szem előtt van, fő­leg a tech­ni­ka ked­ve­lő­i­nek örö­mé­re. Nincs is mit szé­gyell­nie a Gri­so­nak, hi­szen a V2-es blokk ön­ma­gá­ban is szép tárgy. Meg­jegy­zen­dő, de a Mo­to Guz­zik ese­té­ben ha­gyo­má­nyos­nak szá­mí­tó Brem­bó fék­rend­szer és Mar­zoc­chi fel­füg­gesz­tés ha­gyo­má­nyo­san a sta­bil, mi­nő­sé­gi szín­vo­na­lat kép­vi­se­li. A mo­tor­ve­zér­lés elek­tro­ni­kus, a mű­szer­fal LCD pa­nel­je szin­tén a le­gú­jabb trend sze­rint az összes szük­sé­ges in­for­má­ci­ót meg­je­le­ní­ti, ki­egé­szít­ve egy kö­ri­dő mé­rő­vel. Há­rom faj­ta mo­tor­ral ké­szül: 850 és 1100 köb­cen­tis hen­ge­ren­ként két­sze­le­pes, il­let­ve 1152 köb­cen­tis hen­ge­ren­ként 4 sze­le­pes hen­ger­fej­jel.

Ami­kor be­in­dít­juk, vég­ig­fut a szo­ká­sos Guz­zi bor­zon­gás a mo­to­ron, azaz meg­ráz­kó­dik egy ki­csit a hosszá­ban be­épí­tett erő­for­rás len­dí­tő tö­me­ge miatt. Ter­mé­sze­te­sen a leg­na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tú­nak a le­gö­blö­sebb a hang­ja, de a V2-es ér­zés és mély ba­ri­ton még a "kis" nyol­cöt­ve­nest is fér­fia­sít­ja. Bár so­kat fér­fia­sí­ta­ni nincs mit a Gri­son, mert mind ki­né­zet­re, mind a ve­ze­té­sét te­kint­ve fér­fi­as. Szé­les kor­mány, elő­re hú­zott láb­tar­tó, ala­csony ülé­spo­zí­ció, bi­va­lye­rős, nyo­ma­té­kos mo­tor és tisz­te­le­tet pa­ran­cso­ló hang. Ta­lán így le­het rö­vi­den jel­le­mez­ni a mo­tort, mely a me­net­pró­bán azért ke­zel­he­tő más­kép­pen is: fi­no­man ada­gol­ha­tó fék­kel a ka­nya­rok előtt, neutrá­lis, aka­do­zás men­tes ki­gyor­sí­tás, a V2 nyo­ma­té­kát már al­só for­du­la­ton ki­hasz­nál­va.

Fon­tos meg­je­gyez­ni a Met­ze­ler gu­mik sze­re­pét, hi­szen egy bő két­má­zsás test ka­nyar­gós úton va­ló biz­ton­sá­gos te­rel­ge­té­sé­hez szük­ség is van rá­juk, és egy­ben jól in­for­mál­ják a ve­ze­tőt az eset­le­ges "bát­rabb vál­lal­ko­zá­sok" ha­tá­rán.

Höl­gyek ál­ta­lá­ban a 850-est vá­laszt­ják, az ut­cai köz­le­ke­dés­hez tö­ké­le­tes tel­je­sít­mény és a ki­sebb súly miatt. A tech­ni­kai új­don­sá­gok iránt ér­dek­lő­dők ked­ven­ce a Gri­so 8V, aki pe­dig is­me­ri és sze­re­ti a be­vált 1100-es Guz­zi blok­kot, a csúcs­mo­dell ára alatt vá­laszt­hat ma­gá­nak szin­te ha­son­ló me­net­tel­je­sít­mé­nyek­kel ren­del­ke­ző mo­tort. Szin­tén for­ma­bon­tó a Gri­so csa­lád szín­vá­lasz­té­ka. Gyöngyház fe­hér, na­rancs­sár­ga, vö­rös, ezüst, fe­ke­te. Az 5 éves ga­ran­cia pe­dig alá­tá­maszt­ja a mo­tor mi­nő­sé­gi ki­dol­go­zá­sát.

 

Forrás: Aprilia Hírlevél

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.