tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Suzuki M1800R Intruder
A legnagyobb Suzuki
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2010.06.02
Suzuki, M1800R, Intruder, cruiser


Mint­ha egy kis hu­zat ke­ver­te vol­na össze a ter­ve­ket Su­zu­ki­ék­nál a ter­ve­ző asz­ta­lon. Fél­re­tol­va a cir­ká­lók épí­té­sé­nél meg­szo­kott sa­blo­no­kat, de­sign és tel­je­sít­mény te­kin­te­té­ben is, már-már a sport­mo­to­ro­kat is meg­szé­gye­ní­tő tu­laj­don­sá­gok­kal ru­ház­ta föl az M1800R tí­pu­sú In­tru­de­rét. Im­po­záns meg­je­le­né­se sem­mi­lyen rosszin­du­la­tú fel­tű­nést nem kel­te­ne egy ét­te­rem előtt, az es­kü­vői va­cso­rá­ra ér­kez­ve.

Min­den apró rész­le­té­ben ele­gáns, csöp­pet sem hi­val­ko­dó, még­is te­kin­télyt pa­ran­csol már fel­buk­ka­ná­sá­nak pil­la­na­tá­ban alko­tó ele­me­i­nek har­mó­niá­ja, s el­bű­vö­li az ut­ca em­be­rét nem kel­le­met­le­nül erős hang­já­val is. Ezerny­olcszáz köb­cen­ti­mé­ter két hen­ger­ben, 125 ló­erő két ke­ré­ken, 160 New­ton-mé­ter 350 ki­ló­ra! Klasszi­ku­san ék ala­kot ölt ele­jén a for­dí­tott te­lesz­kóp. Ívelt kül­lői, fék­je a csil­lo­gó tár­csá­val, a zö­mök szín­re fújt el­ső sár­vé­dő­je a króm­be­té­tes fe­ji­dom­mal, az apró kró­mo­zott mű­szer­fal, a kor­mány, a tü­krök, mind-mind ele­gán­san sug­all­ják, hogy a mo­tor­ja ké­pes 200 km/óra fö­lé is gyor­sí­ta­ni.

Ne fe­led­jük el, nem er­re va­ló, de er­re is ké­pes. El­nyúj­tott, kar­csú­an ívelt tes­tét a csil­lo­gó erő­mű kö­ré fon­ták, min­de­ne ba­rok­ko­san göm­böly­ded, így a 240-es hát­só gu­mi a fö­löt­te íve­lő apró sár­vé­dő­vel be­fe­je­zi a har­mó­ni­át, nem csak le­zár­ja azt. A ké­nyel­mes, nagy fo­tel­ból bár­mi­kor biz­ton­ság­gal elér­he­tő min­den ke­ze­lő­szerv tem­pó­tól füg­get­len po­zí­ció­ban, és meg is tud áll­ni. Má­sok, a tö­me­ge­lo­szlás­ra fog­ják az el­ső ke­rék meg­csú­szá­sát fé­ke­zés­kor, bár a négy­du­gattyús ra­diá­lis fék 310 mm-es tár­csák­kal va­ló­ban ujjperc­füg­gő. A blok­ko­lá­si ha­tár ne­kem nem oko­zott pro­blé­mát. A hát­só fék, a ha­tal­mas gu­mi ta­pa­dá­sát ki­hasz­nál­va min­den ed­di­git fe­lül­múl. Pa­ko­lás szem­pont­já­ból jól jön­nek a hoz­zá kap­ha­tó ol­dal­szü­tyők és a tank tás­ka, de az in­du­lás előtt jól át kell gon­dol­ni a leg­szük­sé­ge­sebb dol­gok lis­tá­ját. (A sö­rö­ket is az úti cél elé­ré­se­kor aján­lott meg­vá­sá­rol­ni.) Meg­le­pő­en szű­kös a hely az utas számá­ra is ezen a nagy gépen. A hát­só ülés­hez a láb­tar­tót is igen ma­gas­ra he­lyez­ték, az ülő po­zí­ció így olyan, mint bár­me­lyik sport­mo­to­ron, ka­pasz­ko­dá­si le­he­tő­ség csak a ve­ze­tő de­re­kán adó­dik.

Az M1800R in­kább egy­sze­mé­lyes mo­tor, me­lyen le­he­tő­sé­günk van utast szál­lí­ta­ni. A ter­ve­zők is így gon­dol­hat­ták ezt, hi­szen egy gyors csa­va­ro­zás­sal, szín­re fújt elem ívé­vel tit­kol­ja a szem­lé­lő­dők elől az ülő­al­kal­ma­tos­sá­got. Min­den fo­ko­zat bár­mely for­du­lat­tar­to­má­nyá­ból azon­nal a ren­del­ke­zé­sün­kre áll annyi nyo­ma­ték, hogy az már a hát­só ke­re­ket is ki­tör­és­re biz­tat­ja. Hosszú tá­von is na­gyon ké­nyel­mes, könnyen kor­má­nyoz­ha­tó na­gyobb se­bes­ség­nél is, bár a tem­pó­sabb íve­ken ko­ráb­ban ér le a láb­tar­tó (és a ba­kancs), mint ami­re szá­mít­ha­tunk. A me­net­szél je­len­tős ré­szét szét­tol­ja elő­lünk a fe­ji­dom, a for­du­lat­szám­mé­rő is na­gyot tör raj­ta, de az él­mény­hez ma­rad még elég. Az el­ső te­lók fi­no­man nyel­nek el min­den bur­ko­la­til­lesz­tést, a hát­sók vi­szont a leg­ke­vés­bé sem. Hang­ja kel­lő idő­ben tá­jé­koz­tat­ja az előt­tem ha­la­dó­kat ér­ke­zé­sem­ről, így nem na­gyon van al­kal­mam a hir­te­len ma­nő­ve­rez­ge­té­sek­re, még a vá­ro­si for­ga­lom­ban sem. Száz ki­lo­mé­te­ren­kén­ti tan­ko­lás alap­ján, a fo­gyasz­tá­sát ter­he­lés­től füg­gő­en 5,2 és 9 li­ter kö­zött mér­tem, ami szá­mom­ra el­fo­gad­ha­tó, hi­szen ezerny­ol­cas. Az or­szág­úton több­nyi­re chop­pe­res­ként fe­szí­tek, de va­la­hány­szor meg­lá­tom ma­gam a vá­ro­si ki­ra­ka­tok tü­kré­ben, min­dig in­ge­ren­ciám tá­mad a tank­ra dől­ni és húz­ni egy bő gázt. Ne­vé­ben az R be­tű­vel... és fu­tu­risz­ti­kus for­má­ját te­kint­ve tény­sze­rű­en ki me­rem je­len­te­ni, ez­zel az In­tru­der­rel a spor­to­sabb ve­ze­té­si stí­lust ked­ve­lő Ryde­re­ket cé­loz­ta meg a Su­zu­ki, és ők sze­ret­ni is fog­ják (NA­GYON)!Mo­tor: 54°, V2, né­gyü­te­mű

Hű­tés: víz­hű­té­ses

Ka­ta­li­zá­tor: G-Kat, SU­ZU­KI PAIR-System

Hen­ge­rűr­tar­ta­lom: 1783 cm3

Fu­rat: 112,0 mm

Lö­ket: 90,5 mm

Kom­presszió Arány: 10,5 : 1

Tel­je­sít­mény: 92 kW (125 LE)/6.200 min-1

Nyo­ma­ték: 160 Nm/3.200 min-1

Sze­le­pek: 4 (hen­ge­ren­ként)

Ve­zér­lés: DOHC

Ke­ve­rék­kép­zés: SDTV elek­tro­ni­kus be­fecs­ken­de­zés

In­dí­tás: Elek­tro­mos

Ola­jo­zás: Fél­szá­raz kar­ter, szi­vattyús ola­jo­zás

Váz tí­pus: Dup­la­böl­csős acél cső­váz

Kor­mány­szög: 58°45'

Ke­rék után­fu­tás: 124 mm

Fel­füg­gesz­tés elöl: for­dí­tott te­lesz­kóp, átm.: 46 mm,

csa­var­tru­gó olaj­csil­la­pí­tás

Fel­füg­gesz­tés há­tul: 7-fo­ko­za­tú köz­pon­ti

csa­var­tru­gó olaj­csil­la­pí­tás

Ru­gó­út elöl: 130 mm

Ru­gó­út há­tul: 118 mm

Ke­rék­mé­ret elöl: 3.50 x 18 coll

Ke­rék­mé­ret há­tul: 8.50 x 17 coll

Fék elöl: 2 tár­csa, átm.: 310 mm, 4 du­gós, ra­dial

Fék há­tul: tár­csa, átm.: 275 mm

Gu­mi elöl: 130/70-18 63V

Gu­mi há­tul: 240/40-18 79V

Hossz: 2480 mm

Szé­les­ség: 875 mm

Ma­gas­ság: 1185 mm

Ten­gely­tá­vol­ság: 1710 mm

Ülés­ma­gas­ság: 705 mm

Ön­súly: 347 kg

Össz­súly: 565 kg

Tank: 19,5 l

Gyúj­tás: Elek­tro­ni­kus (tran­zisz­to­ros)

Ge­ne­rá­tor: 400 W

Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V/18 Ah

Haj­tó­mű: 5-fo­ko­zat

Kup­lung: Több­tár­csás, olaj­ban (bow­den)

Vég­le­haj­tás: Kar­dán

Vég­se­bes­ség: 200 km/óra fö­lött

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.