tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia Pegaso Strada
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.06.21
Aprilia, Pegaso, Strada


A nagy-endurók tör­té­ne­te a Ya­ma­ha XT 500 1976- os be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött. A Pá­rizs-Da­kar Ra­lin lá­tott mo­to­rok meg­moz­gat­ták a vá­sár­lók fan­tá­zi­á­ját is, meg­nőtt a ke­res­let a túra-endurók iránt. Az olasz gyár­tók, akik egyéb­ként is hí­re­sek a mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac meg­hó­dí­tá­sá­ban, azon­nal re­a­gál­tak. El­ső ha­son­ló mo­tor­juk az Aprilia Tuareg-Wind 600 Parigi-Dakar volt, mely az alapja volt a Pegaso modellcsaládnak.

Az évek tel­tek-múl­tak, fel­me­rült az igény egy olyan multifunkciós mo­tor­ke­rék­pár­ra, mely meg­hagy­va jó pár „dakaros” be­ütést, ut­cai hasz­ná­lat­ban is me­gáll­ja a he­lyét. E kon­cep­ci­ó­nak meg­fe­le­lő­en je­lent meg a Pegaso 1993-ban.

Ezek­ben a gé­pe­ze­tek­ben, a Rotax 650-es blokk­ja du­ru­zsolt, mint az egy­hen­ge­res csúcs­tech­ni­ka rep­re­zen­tán­sa. A si­ke­res együtt­mű­kö­dés a Strada meg­je­le­né­sé­ig tar­tott. Már a leg­el­ső mo­dell is in­kább a vá­ro­si köz­le­ke­dő­esz­köz­nek ké­szült, nem ép­pen az off-road irány­zat je­gyé­ben. A Strada vis­­sza­tért a gyö­ke­rek­hez, az öt­let­adó­hoz, így a Ya­ma­ha XT 660 „dakaros” erő­mű­vét kap­ta. A má­so­dik ver­zió, mely 1995-ben je­lent meg, már a jól be­vált ha­zai ( olasz ) Brembo tár­csa­fé­ke­ket kop­tat­ta. Kis­mér­ték­ben át­dol­goz­ták a kül­se­jét, és hal­kabb ki­pu­fo­gót ka­pott. A leg­na­gyobb for­mai vál­to­zás a har­ma­dik ge­ne­rá­ció 1997-es meg­je­le­né­se­kor kö­vet­ke­zett: meg­nőtt a ten­gely­táv, ki­né­zet­ét tel­je­sen át­for­mál­ták.


Ez a Strada már tel­je­sen el­tér az „ré­gi” túra-enduró mo­dell­től, több mint tíz kg-al kön­­nyebb, ülés­ma­gas­sá­ga 37 mm-rel ala­cso­nyabb­ra ke­rült. El­sza­kad­tak az ed­di­gi – magas ülés­ma­gas­ság, nagy ru­gó­út – kon­cep­ci­ó­tól. Erő­fe­szí­tés­ük ered­mé­nye­kép­pen a si­va­ta­gi te­ve vá­ro­si szupermotová vál­to­zott. Ezt a lé­pést a „pri­vá­tok” már ré­geb­ben meg­lép­ték! Egész ipar­ág fog­lal­ko­zott a túraendurók szupermotóvá ala­kí­tá­sá­val.Így az el­len­fe­lek a Hon­da FMX, és a Ya­ma­ha XT660X let­tek.

 

Mit mond­hat­nék a a dizájnról?

 

El­ső pil­lan­tás­ra spor­tos, ag­res­­szív, meg­le­pő a vo­nal­ve­ze­tés, a mo­tor elején,– szem­ből néz­ve – két egy­más fö­lött el­he­lye­zett, ha­ra­gos lám­pa­test néz ve­lünk far­kas­sze­met, a hát­só trak­tust szem­lél­ve a Led-es hát­só lám­pa és irányjelzők jól festenek, mai trend­nek teljes mértékben megfelelnek.

Az új ki­pu­fo­gó­rend­szer a dup­la ülés alat­ti ki­pu­fo­gó­dob­bal nagy­ban ja­vít­ja a kül­ső meg­je­le­nést, kár hogy csak a hát­só idom vé­di az utast az égé­si sé­rü­lé­sek­től, jól jött vol­na rá egy mű­anyag ki­pu­fo­gó bo­rí­tás. Az íz­lé­ses szín­ös­­sze­ál­lí­tás, és a szupermotóknál kö­te­le­ző 17 co­los Y kül­lős kék fel­nik össz­ké­pe kel­le­mes.

Te hány lóerős vagy Strada koma?

Né­hány prak­ti­kus do­log­ra fel­hív­nám a fi­gyel­met: A tank­sap­ka egy elekt­ro­mos kap­cso­ló­val nyit­ha­tó, tank­bo­rí­tá­son el­he­lye­zett kesz­tyű­tar­tó alatt ta­lál­ha­tó, így te­le­fon, jog­si, stb. el­fér alat­ta. Az ülés alatt is meg­le­pő­en nagy hely ta­lál­ha­tó. A mo­tor­ra ül­ve el­ső pil­lan­tá­sunk a multifunkciós mű­szer­fal­ra esik, mely mű­kö­dé­se egy­sze­rű, a kor­mány bal­ol­da­lán ta­lál­ha­tó kap­cso­ló­val lé­pe­get­he­tünk a me­nük kö­zött. Az ana­lóg for­du­lat­szám­mé­rő mel­lett di­gi­tá­lis LCD ki­jel­ző ta­lál­ha­tó, amin kör­idő­mé­rőt is ta­lá­lunk. Me­net-tu­laj­don­sá­ga­i­ról is né­hány szót:

Kön­­nyen ke­zel­he­tő, az ala­csony ülés­ma­gas­ság­nak (780 mm), a 168 kg-os szá­raz tö­meg­nek, és a 38 fok­ban el­for­dít­ha­tó kor­mány­nak kö­szön­he­tő­en. A kis ple­xi a meg­fe­le­lő ter­ve­zé­se mi­att biz­to­sít ugyan né­mi szél­vé­del­met, de ne vár­junk cso­dát! Ha akar­juk, az ala­csony­ra he­lye­zett láb­tar­tók­kal könnyen meg­kar­col­hat­juk az asz­fal­tot.

A mostani Pegaso elszakadt elődjétől: alacsonyabb ülésmagasságával, rövidebb rugóuttal inkább az aszfalt felé kacsingat

 

A mo­tor is ér­de­mel né­hány mon­da­tot:

 

Ya­ma­ha XT 660 blokk tu­laj­don­sá­gai a kö­vet­ke­zők: Fo­lya­dék­hű­té­ses, 4 üte­mű egy­hen­ge­res, elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző, Euro 2-es emis­­szi­ó­val. Egyen­le­tes a le­adott tel­je­sít­mény, ala­cso­nyabb emisszi­ós ér­ték­kel pá­ro­sul­va Jól si­ke­rült a vib­rá­ció-csök­ken­tés – a ki­egyen­lí­tő ten­gely mó­do­sí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en.

A gyá­ri ada­tok alap­ján 50 ló­erős blokk jól hasz­nál­ha­tó, ala­csony for­du­la­ton ki­csit rán­gat, de a kö­zép­tar­to­mány­tól egé­szen a nyo­ma­ték-ma­xi­mu­mig szé­pen húz.Utas­sal is 120-130-as le­het az uta­zó­tem­pó, – egyéb­ként ilyen se­bes­ség­nél ide­á­lis a fo­gyasz­tá­sa (5.5-6 li­ter) – de ma­rad erő­tar­ta­lék egy eset­le­ges elő­zés­re is. Azt ta­pasz­tal­tam, hogy vál­tó­ja lá­gyan, kön­­nye­dén kap­csol­ha­tó, csen­des.

Jellegzetes lámpatest felismerhetővé teszi a Pegaso Stradat

A váz acél­cső­ből ké­szült, elöl 45 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű, ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­la dol­go­zik, há­tul köz­pon­ti ru­gós­tag nye­li el az út egye­net­len­sé­ge­it, de a lágy ru­gó­zás mi­att him­bá­ló­zik a há­tul­ja na­gyobb ka­nyar­se­bes­ség­nél. A ki­tű­nő fé­kek jól vég­zik mun­ká­ju­kat, elöl 320 mm át­mé­rő­jű a tár­csa­fék, négy­du­gat­­tyús Brembo fék­nye­reg­gel, há­tul 240 mm át­mé­rő­jű a tár­csa­fék, két­du­gat­­tyús Brembo fék­nye­reg­gel, ám az ada­gol­ha­tó­sá­got ér­de­mes gya­ko­rol­gat­ni, mi­vel na­gyon ha­rap­nak.

 

Összességében megvan benne minden, ami ahhoz kell, hogy egy jót szorakozzunk vele a városba, ennél már csak a Factory kivitel hab a tortán, melyről az alábbi linken olvashattok.

Mű­sza­ki ada­tok Aprilia Pegaso Strada 650
Blokk 4 üte­mű, fo­lya­dék­hű­té­ses, 1 hen­ge­res
Lö­ket­tér­fo­gat 659 cm3
Fu­rat x lö­ket 100x84 mm
Üzem­anyag el­lá­tás 44 mm-es to­rok­át­mé­rő­vel elekt­ro­ni­kus ben­zin­be­fecs­ken­de­ző
Komp­res­­szió 10:1
Név­le­ges tel­je­sít­mény 50 Le (6250 ford./percnél)
Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték 61,31 Nm (5200 ford./percnél)
Első fék
Brembo 320 mm-es tár­csa, négy­du­gat­­tyús fék­nye­reg
Hátsó fék
Brembo 240 mm tár­csa, két­du­gattyús fék­nye­reg
Fel­füg­gesz­tés elől 45 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­la, ru­gó­út elől: 140 mm
Fel­füg­gesz­tés há­tul elő­fe­szí­tés­ben és csil­la­pí­tás­ban ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag, ru­gó­út há­tul: 130 mm
Gu­mi (elöl/há­tul) 110/70-17/160/60-17
Mé­ret (hos­­szú­ság, szé­les­ség, ma­gas­ság) 2160x810xn.a. mm
Ten­gely­táv 1479 mm
Ülés­ma­gas­ság 780 mm
Szá­raz tö­meg 168 kg
Tank 16 l (3,5 tar­ta­lék)

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.