tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Aprilia Shiver 750
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.25
Aprilia, Shiver 750


A ?bor­zon­ga­tó? 750-es 2007-ben debütált egy olyan piacon, ahol már évek óta je­len­lé­vő két erős el­len­fél vár­ja. A szög­le­tes vo­na­la­kat fel­vo­nul­ta­tó nó­vum fej­let­tebb meg­ol­dá­so­kat, na­gyobb mo­tor­erőt, iz­gal­ma­sabb for­ma­ter­vet kí­nál a középkategóriájájában nagy népszerűségnek örvendő szo­li­dabb tech­ni­kát fel­vo­nul­ta­tó SV 650-hoz képest. A szin­tén tal­ján már-már legendává vált Du­ca­ti Mon­ster a másik nagy ellenfél, aki ellen harcba száll az új Shiver.

A gépe­zet főbb jel­lem­ző­it meg­ha­tá­ro­zó V mo­tort hosszú időn ke­resz­tül ala­kít­gat­ták, míg el­nyer­te vég­le­ges for­má­ját. Több­fé­le hen­ger­szö­get is ki­pró­bál­tak, míg vé­gül a 90 fo­kos el­ren­de­zés mel­lett dön­töt­tek. A mo­tor­blokk hen­ger­fe­je­i­ben dup­la ve­zér­műt­en­ge­lyek dol­goz­nak, ame­lyek köz­vet­le­nül mű­köd­te­tik a sze­le­pe­ket. Szí­vó és ki­pu­fo­gó ol­da­lon egy­for­mán két-két sze­le­pet ta­lá­lunk. A ve­zér­mű­vet fo­ga­zott lánc és fo­gas­ke­re­kek köz­be­ik­ta­tá­sá­val hajt­ja meg a főt­en­gely. A ke­ve­rék­kép­zést, a kor szel­le­mé­nek meg­fe­le­lő­en, be­fecs­ken­de­ző rend­szer vég­zi. A kor­mány­ról elek­tro­mos gáz­kar­ral mű­köd­te­tett elek­tro­me­cha­ni­ka tor­kon­ként két pil­lang­ósze­lep­pel dol­go­zik. Az Apri­lia, csak úgy aposz­tro­fál­ja, hogy ez a két­hen­ge­res, V-el­ren­de­zé­sű, 750-es mo­tor osz­tá­lyá­nak csú­csa. Nem is ké­tel­ke­dünk eb­ben az ál­lí­tás­ban, biz­to­san így van, ha ők mond­ják. A há­rom­ne­gyed-li­te­res, má­ra szin­te tel­je­sen el­fe­le­dett köb­cen­ti ka­te­gó­riá­ban iga­zi kü­lön­le­ges­ség lesz ez a mo­tor­ke­rék­pár, annyi már most biz­tos. A rö­vid­lö­ke­tű mo­tor­blok­kot el­ha­gyó égés­ter­mé­kek tisz­tí­tá­sá­ról há­ro­mu­tas ka­ta­li­zá­tor­ral fel­sze­relt oxi­gén­szen­zo­ros ki­pu­fo­gó­rend­szer gon­dos­ko­dik.

 

A Shi­ver blokk­ja ma­gá­ban hor­doz­za az Apri­lia összes jár­tas­sá­gát, ame­lyet idá­ig a V mo­to­rok ké­szí­té­se ré­vén szer­zett. A ka­zet­tás vál­tó­val el­lá­tott erő­for­rást tet­sze­tős váz­szer­ke­zet fog­ja köz­re. Az alu­mí­ni­um öt­vö­zet­ből ké­szült al­só váz­rész­hez csat­la­ko­zó len­gő­vil­la kü­lön­le­ge­sen erős­re mé­re­te­zett, hogy fel­ve­gye azt az aszim­met­ri­kus nyo­mást, ame­lyet az egy ol­da­lon el­he­lye­zett hát­só ru­gós­tag okoz. A len­gő­vil­la me­rev­sé­ge új fo­ga­lom eb­ben a géposz­tály­ban.

Néz­zük a fu­tó­mű­vet

Elöl 43 mm-es, fel­for­dí­tott te­lesz­kóp­szá­ra­kat al­kal­maz­tak, ame­lyek szá­ra­i­ra ra­diá­li­san rög­zí­tett fék-mun­ka­hen­ge­rek ke­rült­ek. Ma­nap­ság már a leg­több spor­tos mo­tor­ke­rék­pá­ron meg­ta­lál­ha­tó ez a meg­ol­dás. Lét­jo­go­sult­sá­gát meg­kér­dő­je­le­zi, hogy va­ló­já­ban csak ver­seny­kö­rül­mé­nyek kö­zött üt­kö­zik ki a két fék­rend­szer kö­zöt­ti kü­lönb­ség, a ra­diá­lis fék­rend­szer ja­vá­ra. A up­si­de-down vil­la ru­gó­út­ja min­dössze 120 mm, fe­szes be­ál­lí­tá­sa miatt spor­to­sabb tem­pót is dik­tál­hat a Shi­ver pi­ló­tá­ja. A vil­la szá­rait, ke­mény, alu­mí­ni­um öt­vö­zet­ből ké­szült vil­la­hi­dak mar­kol­ják, a fel­ső híd te­te­jé­re ma­gas kor­mány ke­rült.

 

Az ülé­spo­zí­ció en­nek meg­fe­le­lő­en ala­kul, a kor­mány elé­ré­sé­hez csak mi­ni­má­lis mér­ték­ben kell elő­re­dől­nünk. Há­tul a Can­ti­le­ver elven mű­kö­dő, köz­vet­le­nül a len­gő­vil­la fe­lett el­he­lye­zett ru­gós­tag 130 mm-es utat biz­to­sít a hát­só fu­tó­mű számá­ra. Az Apri­lia ter­ve­zői meg­szál­lott­jai an­nak, hogy a len­gés­csil­la­pí­tók a le­he­tő le­gop­ti­má­li­sab­ban mű­köd­je­nek, hi­szen na­gyon sok mú­lik a meg­fe­le­lő ta­pa­dá­son. A gu­mi mel­lett eb­ben a ru­gós­ta­gok is óriá­si sze­re­pet ját­sza­nak.

Upside-down fordított teleszkóphoz radiálisan szerelt Brembo féknyereg csatlakozik Há­tul két­du­gós fék­nyer­gek szo­rít­ják a 245 mm-es fék­tár­csát

A fé­kek a le­he­tő leg­mo­der­nebb tech­ni­kai szín­vo­na­lat kép­vi­se­lik, ame­lyet ma haj­lan­dók be­épí­te­ni egy ut­cai mo­tor­ba a mo­tor­ke­rék­pár-gyár­tók. A ra­diá­lis Brem­bo nyer­gek erő­sen ki­eme­lik a brin­ga spor­tos­sá­gát. A 320 mm-es el­ső fék­tár­csák ugya­na­zok, ame­lye­ket az Apri­lia 1000 cm3-es csa­ta­gé­pe­in hasz­nál­nak. Há­tul két­du­gós fék­nyer­gek szo­rít­ják a 245 mm-es fék­tár­csát, re­mél­he­tő­leg sok­kal ha­tá­so­sabb mó­don, mint a fent em­le­ge­tett elő­dök­nél, ame­lyek hát­só fék­jei le­ve­gő­sö­dé­re haj­la­mo­sak. A fék­rend­szer csö­vei fém­be­szö­vés­sel el­lá­tot­tak, mint az Eu­ró­pá­ban ké­szí­tett mo­tor­ke­rék­pá­rok több­sé­ge. A mű­szer­fal a gyors le­ol­vas­ha­tó­ság ér­de­ké­ben di­gi­tá­lis és ana­lóg ha­tá­sú ki­jel­ző­ket egy­aránt ma­gá­ban fog­lal. A mű­sze­rek LED-es vi­lá­gí­tá­sát há­rom­fé­le szín­va­riá­ció­ban le­het vál­toz­tat­ni. A fel­hasz­nált ve­ze­té­kek tö­me­gé­nek és számá­nak csök­ken­té­se ér­de­ké­ben CAN rend­sze­ren ke­resz­tül, di­gi­tá­lis je­lek se­gít­sé­gé­vel tör­té­nik az adat­át­vi­tel a ré­szegy­sé­gek és a köz­pon­ti kom­pu­ter kö­zött. Az SL 750 je­len­leg az Apri­lia leg­mo­der­nebb fej­lesz­té­se, e mo­tor­ke­rék­pár­ba min­dent be­le­épí­tet­tek, ami ma­nap­ság egy na­ked-től elvár­ha­tó.

A könnyű ke­zel­he­tő­ség ér­de­ké­ben szé­les kor­mányt és elek­tro­mo­san mű­köd­te­tett gáz­kart ka­pott. A jobb kéz dur­va moz­du­la­tait az elek­tro­ni­ka jó­zan szá­mí­tá­sok­kal ké­pes meg­sze­lí­dí­te­ni, amíg azok elek­tro­mos je­lek for­má­já­ban a be­fecs­ken­de­ző fe­je­kig el­jut­nak. Ba­rát­sá­gos tel­je­sít­mény-ki­fej­té­se miatt akár egy kez­dő számá­ra is ajánl­ha­tó, nem fog­ja őt meg­ré­mí­te­ni.

 

 

Műszaki adatok
Aprilia Shiver 750
Motor négyütemű, 90O-os, V2-es, vízhűtéses
Furat x löket 92 x 56,4 mm
Lökettérfogat 749,9 cm3
Kompresszió-arány 11:1
Legnagyobb teljesítmény 95 LE 9000 ford./percnél
Legnagyobb nyomaték 80,9 Nm 7000 ford./percnél
Keverékképzés elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendező
Váltó hatfokozatú
Kuplung többtárcsás, olajfürdős, mechanikus működtetésű
Váz Térhálós acélváz, és alumínium vázrészek kombinációja
Első futómű 43 mm-es fordított teleszkópok, 120 mm-es rugóúttal
Hátsó futómű alumínium lengővilla, állítható előfeszítésű és csillapítású rugóstag, 130 mm-es rugóúttal
Fékek elől
elöl dupla 320 mm-es átmérőjű úszóágyazású féktárcsa, négydugattyús Brembo féknyergekkel
Fékek hátul
245 mm-es tárcsafék kétdugattyús Brembo féknyereggel
Kerekek alumíniumöntvény, 3,50 x 17" elöl és 6,00 x 17" hátul
Gumik elöl 120/70 ZR17, hátul 180/55ZR17
Ülésmagasság 810 mm
Tengelytáv 1449 mm
Tank 15 liter
Száraz tömeg 189 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.