tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Husqvarna TE 250
[InfoBike.hu | Motortrader-Szani] Felvétel dátuma: 2010.05.25
Husqvarna, TE 250, enduro


A vál­ság el­le­né­re a ne­ves, sport­si­ke­rek­ben gaz­dag mo­tor­gyár­tó cé­gek nem ad­ják fel irá­ny-el­vü­ket, nem haj­ta­nak fe­jet az át­me­ne­ti pro­blé­mák­nak, egy­sze­rű­en nem te­he­tik meg, a név kö­te­lez. Nin­csen ez más­ként Huskyék­nál sem, ahol plusz rá­adás a BMW ál­tal kép­vi­selt hát­tér, ne­kik pe­dig bi­zo­nyí­ték kell, nem ígé­ret.

2010-re sem ad­ták lej­jebb in­no­va­tív pro­duk­tu­maik fej­lesz­té­sét, to­vább ko­vá­csol­ták vár­ha­tó si­ke­rei fe­lé az arany kö­zé­pu­tat. Az en­du­ró és su­per­mo­tó VB si­ke­rek mel­lett az MX3 mo­toc­ross ered­mé­nyek is erő­sí­tik a már­ka hír­ne­vét, és az in­nen szer­zett ta­pasz­ta­la­tok min­den bi­zonnyal jól jön­nek a kony­há­ra.


Az új mo­del­lek ter­ve­zé­se­kor a fő szem­pont a to­váb­bi fi­no­mí­tás volt, hisz a rész­le­tek össz­hang­já­ban rej­lik az erő, a ke­zes­ség a pon­tos­ság és fi­nom­ság kom­po­zit­ja.

Eb­ből ki­fo­lyó­lag át­dol­goz­ták az üze­ma­nyag-el­lá­tó rend­szert és a ki­puf­fan­tót is eh­hez ka­li­brál­ták. Az új mo­to­ro­kra jel­lem­ző, hogy a mo­dern in­jek­tor­nak há­la, kar­bu­rá­lás­ra, után­han­go­lás­ra nin­csen szük­ség, és a szer­viz­ben még a mo­tor­unk tel­je­sít­mé­nyét/ka­rak­te­rét is sze­mély­re szab­hat­juk igé­nye­ink­nek meg­fe­le­lő­en. A 250-es né­gyü­te­mű erő­for­rá­sok pe­dig te­tő­től tal­pig új ru­hát öl­töt­tek „kom­pakt erő" cím­szó alatt, így a vi­lág leg­könnyebb blokk­ját fa­rag­ták ki a Husky mér­nö­kei, ki­ma­gas­ló tel­je­sít­ménnyel. A váz és a fu­tó­mű kü­lö­nö­sebb mó­do­sí­tá­son nem esett át, már az elő­ző mo­del­le­ken is jól el­ta­lál­ták a ge­o­met­ri­át, az en­du­rók­nál jól dol­go­zik ha­gyo­má­nyos up-si­de-down te­ló, a mo­toc­ross mo­del­lek zárt pat­ro­nos vil­lái pe­dig a fo­ko­zot­tan in­ten­zív kö­rül­mé­nyek­re sza­bot­tak.


Ak­tuá­lis teszt­mo­tor­unk a XXI. szá­zad leg­fej­lő­dő­ké­pe­sebb, má­ra a leg­ked­vel­tebb ka­te­gó­ria kép­vi­se­lő­je. Ez pe­dig a TE250 4T ver­se­nyen­du­ró, ami az új ki­csi, erős, gyors blokk­já­val, önin­dí­tó­val, in­jek­tor­ral és leg­ki­sebb sú­lyá­val mu­tat­ja a fran­kót.

In­dí­tás után rög­vest ész­re­vet­tem, hogy az erő­for­rás ja­pá­nos csen­des­ség­gel és si­ma­ság­gal, ola­jo­zot­tan fut, na­gyon ki­egyen­lí­tett az egész, ez na­gyon kel­le­mes csa­ló­dás volt, nem hiá­ba dol­goz­tak a mér­nö­kök... Bár en­du­ró­ról be­szé­lünk, tesz­tünk hely­szí­ne a nyá­regy­há­zi mo­toc­ross pá­lya igen­csak krossz fu­tó­mű­vet igény­lő ug­rói. Róva a kö­rö­ket, egy­re job­ban be­me­le­ged­ve, fo­ko­zott tem­pó­val kezd ki­raj­zo­lód­ni, hogy ki­sebb mér­té­kű ál­lít­ga­tás után könnyebb pi­ló­ták krossz­mo­tor­ja is le­het­ne, a te­lesz­kó­pok lágy­sá­ga el­le­né­re nem üt fel ko­mo­lyabb ré­sze­ken sem, és a csil­la­pí­tott­sá­ga is fa­in. Na­gyon könnyű ve­zet­ni ezt a mo­tort, ami a ver­he­tet­len kis ön­sú­lyá­ból és a ki­vá­ló ge­o­met­riá­ból adó­dik. Aki is­me­ri a pá­lyát, kép­ben van, mi­lyen ka­nya­rok-for­du­lók szí­ne­sí­tik a nyom­vo­na­lat. Nos, a Husky mind man­dí­ner­ben, mind szűk tá­masz­té­kos for­du­ló­ban ott­hon ér­zi ma­gát, és egy­sze­rű­en min­den­faj­ta eről­kö­dés nél­kül gáz­ból vég­ig kí­ván­tat­ja ma­gát a for­du­lón, meg­könnyít­ve ez­zel a pi­ló­ta dol­gát, ver­seny­ben pe­dig erőt-ener­gi­át spó­rol, ami a nap utol­só kö­rén már na­gyon jól jö­het min­den­ki­nek.

Iga­zá­ból még most sem ér­tem, hogy a bú­bá­nat­ba ké­pes ilyet pro­du­kál­ni, ed­dig ki­fe­je­zet­ten nem csíp­tem az en­du­ró­kat töb­blet­sú­lyuk, és ke­vés­bé sta­bil mi­vol­tuk vé­gett,

ám most vál­to­zott a né­ze­tem, meg­ked­vel­tem ezt a mo­tort.Be­szél­jünk az erő­for­rás­ról is!

Őszin­tén be­vall­va, et­től nem ájul­tam el, de min­den­kép­pen po­zi­tív ka­rak­ter­nek vél­tem fel­fe­dez­ni. A blokk kom­paktsá­ga, ala­csony gi­rosz­kó­pi­kus ha­tá­sai pél­da­ér­té­kű­ek, vi­szont ala­cso­nyabb for­du­lat­ról va­la­mi­vel na­gyobb át­élést vár­tam az amúgy erős pör­gős mo­tor­tól. Ta­lán nem a leg­me­re­de­kebb nyo­ma­ték gör­bén dol­go­zott, mert kö­zé­pen-fent vi­szont hoz­ta a ka­te­gó­ria for­má­ját. Utó­lag el­gon­dol­va eszem­be ju­tott, ez nem cross, ez en­du­ró! Ösvé­nyen, szűk te­re­pen, sár­ban, fagy­ban, szél­ső­sé­gek­ben nin­csen szük­ség ki­rob­ba­nó erő­re, ott ép­pen ez a li­ne­áris el­si­mu­ló nyo­ma­ték az, ami fegy­vert al­kot. Aki pe­dig rob­ban­ni sze­ret­ne, hát bát­ran mar­kol­jon a gáz­ra, és tart­sa is a pi­ros­ban azt a bi­zo­nyos mu­ta­tót, nem fog csa­lód­ni!

Ke­ze­lő­szer­vei, fék-kup­lung, ki­vá­ló­an pon­to­san mű­köd­nek, az egész gépen tisz­tán érez­tem a gon­dos hát­tér szín­vo­na­lát, mely na­gyon elő­nyös, ki­for­rott, ver­se­nyen ütő­ké­pes mo­to­ro­kat te­remt.

  típusa

 


Műszaki adatok
Motor 1 hengeres 4 ütemű
Furat x Löket 79 mm x 50,9 mm
Hengerűrtartalom
250 cm3
Sűrítési arány 13,6
Indító rendszer berúgó kar és Öninditó
Gyújtás E.C.U., elektromos vezérlés
Kuplung hidraulikus olajos
Első futómű Kayaba USD 48 mm, rugózott hossz 300 mm
Hátsó futómű
Sach, rugózott hossz 296 mm
Első fék  260 mm tárcsa Wave típus
Hátsó fék 240 mm tárcsa Wave típus, uszó ágyazású
Első gumi 90/90-21
Hátsó gumi 120/90-18
Tengelytáv 1470 mm
Ülés magasság 950 mm
Szabad magasság 290 mm
Száraz súly 106 kg
Üzemanyag tartály 7 liter

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.