tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Moto Guzzi Griso 1200 8v Special Edition 2009
Az álomherceg új ruhája
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.14
Moto Guzzi, Griso, bemutató, Special edition


A Guz­zi­tól meg­le­pő­en ér­de­kes meg­ol­dá­so­kat és for­ma­vi­lá­got fel­vo­nul­ta­tó Gri­so el­ső raj­zai mint­egy hét éve je­len­tek meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon. Az ak­kor még csak ta­nul­mány­mo­tor­ként lé­te­ző két­hen­ge­rest büsz­kén. Tech­no Cus­tom bi­ke név­vel il­let­ték meg­ál­mo­dói.

 Mi­ért ez a név? A vá­lasz egy­sze­rű, a Gri­so szin­te min­den tech­ni­kai össze­te­vő­ből a leg­me­ré­szeb­bet, a leg­kor­szerűb­bet kap­ta, mi­köz­ben ké­szí­tői tisz­te­let­ben tart­va a tra­dí­ció­kat, meg­tar­tot­ták a le­gen­dás mo­tor, vál­tó, és haj­tás el­ren­de­zé­sét. Egy Guz­zi fő is­mer­te­tő je­gye: a ke­reszt­ben be­épí­tett mo­tor, kar­dán­ten­ge­lyes sze­kun­der­haj­tás­sal pá­ro­sít­va. A Gri­so ese­té­ben is eze­ket a jól be­vált meg­ol­dá­so­kat ta­lál­juk.

Moto Guzzi Griso 1200 Special Edition

Egy Guz­zi fő is­mer­te­tő je­gye: a ke­reszt­ben be­épí­tett mo­tor, kar­dán­ten­ge­lyes sze­kun­der­haj­tás­sal pá­ro­sít­va

A Gri­so el­ső vál­to­za­ta 2006-ban ke­rült az ut­cá­ra. Meg­haj­tá­sá­ra ak­ko­ri­ban még az 1064 cm3-es két­sze­le­pes blok­kot al­kal­maz­ták. Az új 1200-as négy­sze­le­pes „qu­at­tro­val­vo­le” mo­tor­ral ké­szí­tett Spe­cial Edi­ton vál­to­zat to­vább­foly­tat­ja az előd ál­tal járt utat. Az új blokk sze­lep­de­kli­jén büsz­kén hir­de­ti négy­sze­le­pes vol­tát. Az erő­for­rás már com­bos, 110 ló­erő moz­gó­sí­tá­sá­ra ké­pes, na­gyon ala­csony, min­dössze 7500-as for­du­lat­szá­mon. A jó­ko­ra lég­hű­té­ses „ben­zin­kály­há­kat” te­kin­té­lyes 50 mm át­mé­rő­jű in­jek­tor­tes­tek táp­lál­ják. Az új Ma­rel­li IWP 189 tí­pu­sú in­jek­tor min­den ed­di­gi­nél jobb gáz­re­ak­ci­ót és ked­ve­ző fo­gyasz­tást biz­to­sít a mo­tor számá­ra. A mo­tor­hoz hat­se­bes­sé­ges, vi­szony­lag szű­ken fo­ko­zott vál­tó­mű­vet kap­csol­tak, amely jó gyor­su­lá­si ké­pes­sé­gek­hez jut­tat­ja ezt a min­den ízé­ben fér­fi­as já­ték­szert.Moto Guzzi Griso 1200 Special Edition

A mo­tor ge­rin­cét egy olyan váz ké­pe­zi, amely az ed­di­gi leg­szi­lár­dabb a Guz­zi tör­té­nel­mé­ben. Az el­ső fu­tó­mű for­dí­tott vil­la­szá­rai pon­to­san ve­ze­tik a ke­re­ket a ki­vá­lasz­tott íven. A saj­tó­a­nyag a ve­zet­he­tő­sé­get se­bé­szi pon­tos­sá­gú­nak ne­ve­zi, a leí­rás sze­rint a Gri­so haj­szál­pon­to­san kö­ve­ti a pi­ló­ta uta­sí­tá­sait. A szé­les kor­mány nem túl­zot­tan nyú­lik hát­ra, ezért a mo­tort spor­to­san elő­re dől­ve kell ve­zet­ni.

1200-as lé­té­re a 222 kg-os szá­raz súly nem ne­vez­he­tő túl­zot­tan sok­nak. Ma­radt a sal­lang­men­tes kül­ső, az óriá­si, ke­reszt­ben be­épí­tett V el­ren­de­zé­sű mo­tor­blokk, amely­ből kar­vas­tag­sá­gú óriás­kí­gyó mód­já­ra te­ker­gő­ző lát­vá­nyos ki­pu­fo­gó­rend­szer nyúj­tó­zik a hát­só ke­rék fe­lé.

Az S. E. ki­adá­sú Gri­so spe­ciá­lis matt zöld fé­nye­zést ka­pott, amely­hez re­me­kül passzol az olasz lát­vány­mes­te­rek re­mek íz­lés­vilá­gát tü­krö­ző pré­mi­um mi­nő­sé­gű bőr­rel be­vont nye­reg. A nye­reg fö­lé csak pár hü­velyknyi­re emel­ke­dő ben­zin­tank szo­li­dan meg­bú­jik a mel­let­te fu­tó váz vas­tag csö­vei kö­zött. A ha­tal­mas hen­ge­rek kö­zöt­ti te­ret is ki­hasz­nál­va tró­nol a kor­mány mö­gött. Az el­ső vál­to­zat ön­tött alu­mí­ni­um ke­re­ke­it most sok­kal mu­ta­tó­sabb és stí­lu­so­sabb drót­kül­lős fel­nik­re cse­rél­ték. A jár­mű las­sí­tá­sá­ról fém­be­szö­vé­ses csö­vek­kel iz­mo­sí­tott Brem­bo fék­rend­szer gon­dos­ko­dik.

A Spe­cial Edi­tion egy nem min­den­na­pi olasz mo­tor! Egy­szer­re ha­gyo­mány­tisz­te­lő, kü­lön­le­ges és nem utol­só­sor­ban spor­tos je­len­ség.

 

Műszaki adatok                                       Moto Guzzi Griso 1200 8v Special Edition 2009
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 1151 cm3
Fu­rat x lö­ket 95 x 81,2 mm
Sű­rí­té­si arány 11,0:1
Max. tel­je­sít­mény 110 LE (81 kW) 7500 ford./perc
Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték 108 Nm 6400ford./perc
Váltó hat­se­bes­sé­ges vál­tó
Váz Acél­cső híd­váz
Fu­tó­mű elöl For­dí­tott te­lesz­kóp-­vil­la 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­vel
Fu­tó­mű há­tul Egy­ka­rú, alu­mí­niu­mönt­vény len­gő­vil­la, him­ba­rend­szer­re sze­relt köz­pon­ti ru­gós­tag
Vil­la­szög / után­fu­tás 63,7 fok / 108 mm
Ten­gely­táv 1554 mm
Ülés­ma­gas­ság 800 mm
Fé­kek elöl/hátul 320 mm-es dup­la tár­csa­fék négy­du­gattyús fék­nyer­gek­kel / 282 mm-es tár­csa­fék egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel
Gu­mik elöl/hátul 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Szá­raz súly 222 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.