tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük:Suzuki Bandit 1250 SA
Suzuki GSF 1250/SA teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szelesű] Felvétel dátuma: 2010.08.06
Suzuki, Bandit 1250, GSF 1250, teszt


A le­ve­gő-olaj­hű­té­ses Ban­dit le­kö­szö­né­sé­vel le­zá­rult egy kor­szak a Su­zu­ki na­ked csa­lád­já­nak vo­na­lán. A ré­gi, foly­ton rossz­al­ko­dás­ra csá­bí­tó erő­gé­pre már csak nosz­tal­giá­val gon­dol­ha­tunk. n

Igaz, hogy lé­te­zik az 1250-es Ban­di­ták kö­zött egy „A” tí­pus­jel­zé­sű, tel­je­sen „csu­pasz” mo­dell, de a mos­ta­ni mo­to­rok már nem kö­ze­lí­tik meg a nyers erő­mű­vész egy­ko­ri ké­pes­sé­ge­it. Fél­re­ér­tés ne es­sék, nem azt írom, hogy az új mo­dell már nem annyi­ra jó, mint a ré­gi volt, csak egé­szen más. Ha­tal­mas víz­hű­tő­jé­vel, ma­gas, ezüst­szí­nű hen­ger­so­rá­val, szög­le­te­sebb vo­na­la­i­val, merő­ben más irány­ba tart. Mi­re is aka­rok ki­lyu­kad­ni? A ré­gi Ban­di­ta hat-nyolc év­vel eze­lőtt még a street­fighte­rek köz­ked­velt szer­száma volt, ha gu­mi­dur­ran­tás­ról, vagy az el­ső ke­rék ma­gas­ra eme­lé­sé­ről volt szó. Ak­ko­ri­ban a spor­tág ele­mei még nem for­dul­tak ennyi­re éle­sen az akro­ba­ti­ka fe­lé. Nem na­gyon szá­mí­tott, ha egy mo­tor töb­bet nyo­mott, mint 200 ki­ló. A jó öreg, 1986-óta szin­te vál­to­zat­lanul gyár­tott blokk jól bír­ta a stra­pát mo­tor­nyú­zás köz­ben. Nem sza­po­rí­tom to­vább a szót, nem hinn­ém, hogy az újat is annyi­szor fog­ják hát­só ke­rék­re ál­lí­ta­ni tu­laj­do­no­saik, mint azt a ré­gi­ek­kel tet­ték.

 

Az 1250-es, fejidom­mal sze­relt, ABS-es vál­to­za­tát volt sze­ren­csénk pár na­pon ke­resz­tül ki­pró­bál­ni. Ko­ráb­ban hossza­san tag­lal­tam, hogy ez a mo­tor más. Nyo­ma­té­ko­sabb, mo­der­nebb, és nem utol­só­sor­ban ké­nyel­me­sebb. Vég­ig­néz­ve a mo­to­ron, elő­ször a ha­tal­mas ki­pu­fo­gó­do­bon akadt meg a sze­mem. Az iga­zat meg­vall­va eny­hén össze is akadt. A 4:1-be csö­vek vé­gé­re jó­ko­ra, vas­kos és hosszú ké­ményt sze­rel­tek. Gyúj­tást rá, kup­lung be, önin­dí­tó gomb meg­nyom, és főt­en­gely egyet­len for­du­la­ta után, má­ris jár a nagy, négy­hen­ge­res blokk. Hi­de­gen is meg­le­pő­en egyen­le­te­sen du­ru­zsol. Rö­vid me­le­gí­tés után elin­du­lunk. Ho-hó van itt nyo­ma­ték ten­ger­nyi! Nyújt­ja ka­ro­mat min­den gá­za­dás­ra. Ez a négy­hen­ge­res egé­szen más, mint spor­to­sabb be­ál­lí­tott­sá­gú tár­sai, ame­lyek­nél a ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­ték a 10.000 kö­rü­li for­du­lat­szá­mon je­lent­ke­zik. Itt már 3700-as for­du­la­ton 108 Nm mér­he­tő a főt­en­ge­lyen. Élve­ze­tes ki­hasz­nál­ni a Ban­dit ha­tal­mas gyor­sí­tó ere­jét, a big-blokk szin­te min­den for­du­lat­szá­mon ele­mi erő­vel tol­ja elő­re a mo­tort és uta­sát. Ki­mon­dot­tan ru­gal­mas a gép, még a 6. fo­ko­zat­ban is, ame­lyet 45 km/órá­tól a 200 fe­let­ti tem­pó­ig hasz­nál­ha­tunk. Ter­mé­sze­te­sen, ha na­gyon sie­tünk, vagy ha ki­csi út áll előt­tünk az elő­zés­re, pár fo­ko­za­tot mu­száj vissza­kap­csol­ni. A mo­tor ru­gó­zá­sát jól si­ke­rült il­lesz­te­ni az erő­mű ka­rak­te­ré­hez. Nem túl­zot­tan pu­ha, de nem is ke­mény a gyá­ri be­ál­lí­tás. Fé­ke­zés­kor nem akar bu­tán tér­dre rogy­ni, mint azt sok tú­ramo­tor te­szi.

 

 Az ABS rend­szert volt sze­ren­csém ki­pró­bál­ni eső­ben is, meg­le­pő, hogy mennyi­vel na­gyobb las­su­lást ké­pes pro­du­kál­ni, a mo­tor, ha rá ha­gyat­ko­zom. A rend­szer pon­to­san tud­ja hol a csú­szás­ha­tár, hi­szen ér­zé­ke­lő­jé­vel fo­lya­ma­to­san az el­ső ke­rék moz­gá­sát fi­gye­li. Egy ABS nél­kü­li mo­to­ron sok­kal óva­to­sab­ban bá­nok a fék­kar­ral, ha csú­szik az út. Így a las­su­lás ki­sebb, a fé­kút na­gyobb lesz. A fé­li­dom eső­ben is jó szol­gá­la­tot tett, mö­gé búj­va a víz nagy ré­szét el­te­rel­te a fel­ső­tes­tem­ről. Más­nap si­ral­mas kép fo­ga­dott a ga­rázs­ban, a szép fe­ke­te mo­tor csu­pa sár és szennye­ző­dés volt. Hiá­ba a fe­ke­te jól mu­tat, de na­gyon ké­nyes. A mo­sás utá­ni tö­röl­ge­tés köz­ben vet­tem ész­re a fe­szült­ség­sza­bá­lyo­zó fur­csa he­lyét. Elég­gé szo­kat­lan hely­re he­lyez­ték a hen­ger­sor mö­gé a vál­tó­ház te­te­jé­re. Nem fog fáz­ni a leg­na­gyobb hi­deg­ben sem, annyi bi­zo­nyos. A ne­gye­dik nap vé­gé­re egé­szen jól össze­ba­rát­koz­tunk a Ban­dit és én, ezért fá­jó szív­vel vit­tem vissza bu­da­ör­si Full-Gas Bu­da­pest ud­va­rá­ra.

A tesztmotorért köszönet: a Magyar Suzuki Rt-nek, valamint a Full-Gas csapatának.

 

Suzuki Bandit 1250 SA
Motor típusa 4 ütemű, 4 hengeres, vízhűtéses, DOHC 
Furat x löket
79,0 x 64,0 mm
Hengerűrtartalom
1255 cm3 
Sűrítési arány
10,5:1 
Teljesítmény
72 kW, 98 Le 7500 ford./perc
Forgatónyomaték
108 Nm 3700 ford./perc
Váz típusa
nagyszilárdságú acél, dupla bölcsőváz 
Villaszög / Utánfutás
25,2 fok / 104 mm
Felfüggesztés elöl
43 mm-es villák, tekercsrugóval, olajcsillapítással és állítható rugó-előfeszítéssel
Felfüggesztés hátul
Csatolt lengőkar állítható rugó-előfeszítéssel 
Fékek, elöl
Dupla tárcsafék, négydugattyús Tokico féknyergekkel+ ABS rendszer
Fékek, hátul
Tárcsafék
Tank
19 liter
H x Sz
2130 x 790 mm 
Magasság
1095 mm / 1225 mm 
Tengelytáv
1480 mm
Ülésmagasság
790 mm / 810 mm
Száraz tömeg
225 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.