tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Suzuki GSF 650 /SA Bandita új ruhában
Suzuki GSF650/SA
Felvétel dátuma: 2010.06.16
Suzuki, GSF 650, Bandit, bemutató


A ki­seb­bik Ban­di­ta pár év­vel eze­lőt­ti mo­dell­fris­sí­té­se után a Su­zu­ki nem ült so­ká­ig a ba­bér­ja­in. Ha nem is alap­jai­ban, de to­vább­fej­lesz­tet­te a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás tú­ras­port gépet. A vál­toz­ta­tá­sok ha­tá­sá­ra a GSF 650 S egy ed­di­gi­nél is so­kol­da­lúb­ban hasz­nál­ha­tó spor­to­sabb mo­tor­ke­rék­pár­rá vál­to­zott.

 Az eu­ró­pai mo­to­ro­sok több­sé­ge egy olyan gépet sze­ret­ne, ame­lyet a leg­szé­le­sebb kö­rű­en tud hasz­nál­ni. A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás gépek jó ár/ér­ték ará­nyuk­kal és iz­gal­mas tel­je­sít­mé­nyük­kel még min­dig a leg­von­zóbb ter­mé­kek kö­zé tar­toz­nak. Hi­szen vi­lág­szer­te az iga­zi nagy mo­to­rok kö­zül ők a leg­ke­re­set­teb­bek. A fej­lesz­tők itt las­sabb tem­pó­ban pró­bál­ják op­ti­ma­li­zál­ni a gépek pa­ra­mé­te­re­it, mint ahogy a szu­per­sport ka­te­gó­riá­ban az szo­ká­sos, de itt sem pi­hen­het­nek, mi­vel min­den­kit erő­sen szo­ron­gat a kon­ku­ren­cia. A Ban­di­tot 2009-re új, nagy tel­je­sít­mé­nyű ka­ta­li­zá­to­ros ki­pu­fo­gó­rend­szer­rel sze­rel­ték fel, amely­nek se­gít­sé­gé­vel a mo­tor könnye­dén tel­je­sí­ti az eu­ró 3-as zaj- és ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­si nor­má­kat.

Suzuki GSF 650
 

A négy­hen­ge­res, so­ros el­ren­de­zé­sű, fo­lya­dék­hű­té­sű, ti­zen­hat sze­le­pes erő­for­rás ve­zér­mű-t­en­ge­lye­i­nek bü­työk­pro­fil­ját meg­vál­toz­tat­ták, az ala­csony és a kö­zép­tar­to­mány­ban ki­fej­tett for­ga­tó­nyo­ma­ték nö­ve­lé­se ér­de­ké­ben. A 656 cm3-es mo­tor­blokk hen­ge­re­i­re úgy­ne­ve­zett PVD tech­ni­ká­val ko­pá­s-ál­ló ré­te­get ké­szí­te­nek, a du­gattyúk gyű­rűit ion­tech­no­ló­giá­val fel­hor­dott be­vo­nat­tal lát­ják el a jobb ko­pá­sál­ló­ság ér­de­ké­ben. A fe­lü­let­ke­zelé­sek ered­mé­nye­kép­pen csök­ken­nek a súr­ló­dá­si vesz­te­sé­gek, és ki­sebb lesz az olaj­fo­gyasz­tás. A blokk hat­se­bes­sé­ges vál­tó­ja hi­dra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű kup­lung köz­be­ik­ta­tá­sá­val kap­cso­ló­dik a főt­en­gely­hez. A ke­ve­rék­kép­zé­sért fe­le­lős be­fecs­ken­de­ző-rend­szer­ben, a Su­zu­ki­nál már jól be­vált dup­la pil­lang­ósze­le­pes meg­ol­dást al­kal­maz­ták. A rend­szer se­gít­sé­gé­vel sok­kal fi­no­mab­ban és egyen­le­te­seb­ben – már-már a por­lasz­tós tech­ni­ka fi­nom­sá­gát meg­kö­ze­lít­ve – sza­bá­lyoz­ha­tó a mo­tor gyor­su­lá­sa. A ben­zin tö­ké­le­te­sebb el­por­lasz­tá­sát 4 lyuk­kal el­lá­tott in­jek­tor­fe­jek se­gí­tik. A ben­zin és a le­ve­gő tö­ké­le­te­sebb ke­ve­re­dé­se gyor­sabb égést, eb­ből ere­dő­en jobb gáz­re­ak­ci­ót ered­mé­nyez.

Suzuki GSF 650
 

A hen­ger­fej­ben a sze­le­pek szűk, min­dössze 17O-os szö­get zár­nak be az ide­á­lis szí­vó- és ki­pu­fo­gó-csa­tor­na ki­ala­kí­tá­sa ér­de­ké­ben. A mo­tor ter­mi­kus egyen­sú­lyá­nak op­ti­má­lis szin­ten tar­tá­sa miatt, a GSF nagy ha­tás­fo­kú hű­tőt ka­pott, amely­nek mun­ká­ját egy 190 mm át­mé­rő­jű la­pát­tal el­lá­tott ven­ti­lá­tor igyek­szik meg­könnyí­te­ni. A víz­pum­pa szál­lí­tó­ka­pa­ci­tá­sát nö­vel­ték, mi­köz­ben a sú­lyát csök­ken­tet­ték.

 

A mo­tort ha­gyo­má­nyos dup­la acél­cső böl­cső­váz­ba rög­zí­tet­ték. Ez a váz­ki­ala­kí­tás nagy szi­lárd­sá­got ered­mé­nyez, emel­lett az elő­ál­lí­tá­si költ­sé­gei jó­val ala­cso­nyab­bak a könnyű­fém­ből ké­szí­tett váz­szer­ke­ze­tek­hez ké­pest. A fu­tó­mű­ben elöl 41 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­lát al­kal­maz­tak. A vil­la szá­ra­in 4 du­gattyús To­ki­co fék­nyer­gek ta­lál­ha­tók, ame­lyek 310 mm-es tár­csá­kat fé­kez­nek. A kor­mány vé­ge­in a mar­ko­la­tok gu­mi­ja rez­gést csök­ken­tő anyag­ból ké­szült. Há­tul ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag fe­le­lős a ke­rék és az út jó kap­cso­la­tá­ért.

Suzuki GSF 650
 

A GSX-R csa­lád ih­let­te mű­szer­fal a spor­tos­ság ér­ze­tét nö­ve­li a pi­ló­tá­ban. Az LCD ki­jel­zős mű­szer a súly­csök­ken­tés­ben is fon­tos sze­re­pet ját­szik. A két elem­ből ál­ló, osz­tott ülés két sze­mély ré­szé­re is meg­fe­le­lő he­lyet biz­to­sít, az utas láb­tar­tó­ját a le­he­tő leg­mé­lyebb­re he­lyez­ték, már amennyi­re ezt a ki­pu­fo­gó­rend­szer meg­en­ge­di. Az ülés ke­ve­sebb, mint 80 cm-es ma­gas­sá­ga az ala­cso­nyabb ter­me­tű ve­ze­tők­nek is ked­ve­ző. A szél­vé­de­lem­ről mé­re­tes fe­ji­dom és ple­xi gon­dos­ko­dik, amely­nek új for­má­ja még tet­sze­tő­sebb kül­sőt köl­csö­nöz a mo­tor számá­ra. Az SA be­tű­kód­dal je­lölt vál­to­zat ABS rend­szer­rel ke­rül for­ga­lom­ba.

 

Műszaki adatok
 Suzuki GSF 650 /SA
Mo­tor tí­pu­sa 4 üte­mű, 4 hen­ge­res, víz­hű­té­ses, DOHC
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 656 cm3
Fu­rat x Lö­ket 65,5 X 48,7 mm
Max. tel­je­sít­mény 85 LE 10500 ford./perc
Max. nyo­ma­ték 61.5/8900 ford./perc
Sű­rí­té­si arány 11,5:1
Ke­nés Ned­ves olaj­tek­nő
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus
Váz tí­pu­sa Nagy szi­lárd­sá­gú acél dup­la böl­cső­váz
Vil­la­szög/Után fu­tás 26 fok / 108 mm
Fel­füg­gesz­tés elöl 41 mm-es vil­lák, te­kercsru­gó­val, olaj­csil­la­pí­tás­sal és ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés­sel
Fel­füg­gesz­tés há­tul Csa­tolt len­gő­kar ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés­sel
Gu­mi­abroncs elöl 120/70 ZR17 M/C 58W
Gu­mi­abroncs há­tul 160/60 ZR17 M/C 69W
Fé­kek elöl Dup­la tár­csa­fék
Fé­kek há­tul Tár­csa­fék
Üze­ma­nyag­tar­tály 19 li­ter
Hosszú­ság x Szé­les­ség x Ma­gas­ság
2130 mm x 790 mm x 1095 mm / 1225 mm
Ülés ma­gas­ság 770 mm / 790 mm
Ön­súly 218 kg /( 222 kg ABS)

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.