tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Suzuki GSX-R 750 K6
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.01
Suzuki, GSX-R 750 K6


A GSX-R típuscsalád háromnegyed literes képviselője több mint 20 éve jelent meg először. Az eltelt évek alatt nagyon sok rajongója szemében ő a sportmotor, -alternatíva nélkül. Mindig időszerű formavilága, állati ereje rabul ejti azt, aki a hátára ül.

A GSX-R el­ső akar len­ni a ver­seny­pá­lyán, or­szág­úton. A Su­zu­ki­nál min­dent meg­tesz­nek, hogy ez tény­leg így le­gyen. A ja­pán gyár­tók már hosszú évek­kel eze­lőtt be­fe­jez­ték a há­rom­ne­gyed-li­te­res sport­mo­to­rok gyár­tá­sát.

Emiatt ha­zá­já­ban a 750-es négy­hen­ge­res mo­to­rok kö­zül ő az utol­só mo­hi­kán, faj­tá­ja egye­dü­li tú­lé­lő­je. Az el­múlt évek­ben a hat­szá­zas ka­te­gó­ria annyi­ra meg­erő­sö­dött, hogy le­mos­ta szín­ről a sú­lyo­sabb és ela­vul­tabb­nak szá­mí­tó 150 cm3-rel na­gyobb gépe­ket. 1985-ös meg­je­le­né­se óta, át­lag két há­ro­mé­ven­te át­dol­goz­ták a GSX-R-t. A 2006-os ver­zió el­ké­szül­te előtt, utol­já­ra 2004-ben tör­tén­tek na­gyobb vál­to­zá­sok a 750-es gépen.

 

Blokk

Az acélsze­le­pe­ket ti­tán­ból ké­szül­tek vál­tot­ták fel, ezek tar­tó­sab­bak va­la­mint a sú­lyuk is cse­ké­lyebb. A nik­kel-fosz­for-szi­licium-kar­bid be­vo­na­tú hen­ge­rek­ben ko­vá­csolt alu­mí­ni­um­ból ké­szült du­gattyúk jár­ják út­ju­kat. A du­gattyú­gyű­rűk kö­zül a kom­presszió gyű­rű és az olaj­le­hú­zó gyű­rűk króm-nit­rid be­vo­nat­tal ké­szül­nek, amely sok­kal ko­pá­sál­lóbb, mint a ré­geb­ben al­kal­ma­zott ke­mény­króm ré­te­gek. A mo­tor vál­tó­ja a főt­en­gely sze­re­lé­se nél­kül mó­do­sít­ha­tó. A csú­szó kup­lung gyors vissza­vál­tá­sok­nál sem en­ge­di túl­zot­tan meg­csúsz­ni a hát­só­ke­re­ket. En­nek fő­ként pá­lyán, ka­nya­rok előt­ti vissza­kap­cso­lá­sok­nál van je­len­tő­sé­ge. A mo­tor­-me­nendzsment, az ECM 16 bi­tes elek­tro­ni­ká­ját 32 bi­tes egy­ség­re cse­rél­ték. A rend­szer me­mó­riá­ját 98-ról 256 ki­loby­te-ra húz­ták föl. Az ECM be­ren­de­zés nyolc be­fecs­ken­de­zé­si tér­ké­pet hasz­nál, az erő­mű op­ti­má­lis mű­köd­te­té­sé­hez, hen­ge­ren­ként ket­tőt-ket­tőt. Ki­sebb ter­he­lés­nél -pél­dá­ul sé­ta­mo­tor­o-zás anyu­val a hát­só ülé­sen- a lég­mennyi­ség mé­rő ada­tai­ra tá­masz­ko­dik. Ag­resszí­vebb gá­za­dá­sok­nál ver­seny­pá­lya hasz­ná­lat so­rán, a pil­lang­ósze­lep és a mo­tor­for­du­lat­szám ada­tok­ból szá­mít­ja ki a ke­ve­rék pil­la­nat­nyi össze­té­te­lét. A ká­ros anyag ki­bo­csá­tás csök­ken­té­se ér­de­ké­ben egy úgy­ne­ve­zett PAIR rend­szert is csa­ta­sor­ba ál­lí­tot­tak. A szer­ke­zet le­ve­gőt en­ged a ki­pu­fo­gó rend­szer­be, így ott vég­leg elég­nek a még ég­he­tő szén­hi­dro­gé­nek. Az ered­mény: tisz­tább ki­pu­fo­gó­gáz, nyu­god­tabb Gre­en Pe­ace ak­ti­vis­ták.

Váz

Az alu­mí­ni­um dup­la böl­cső­vá­zat spe­ciá­lis ön­té­si el­já­rás­sal ké­szí­tik. A vil­la­nyak és a len­gő­kar-csap há­za he­gesz­tés­sel kap­cso­ló­dik a váz­hoz. Az egy­sze­rű­sí­tett se­géd­váz, köz­vet­le­nül a fő váz­ke­ret hát­só ré­szé­hez csat­la­ko­zik, nö­vel­ve an­nak szi­lárd­sá­gát. A hát­só len­gő­kart ex­tru­dált csö­vek­ből ké­szí­tett ke­ret me­re­ví­ti.

 

Futómű

A teljesen állítható, felfordított Showa teleszkópok 43 mm átmérőjű szárakkal rendelkeznek. A hátsó, gáz-olajcsillapítású rugóstag szintén minden irányban állítható. Az első négydugattyús Tokico fékek a kor divatjának megfelelően radiális elrendezésűek. Az első féktárcsák átmérője 310 mm, míg a hátsó tárcsa 220 mm átmérővel rendelkezik. A rendszer alkalmazásával hatékonyabb lett a fékezés, és az alkatrészek súlya is csökkent mintegy 160 grammal.

Megjelenés

Az évről-évre csökkenő felületű oldalidomok egyre többet engednek látni az alattuk elhelyezett technikai megoldásokból. Az motor megjelenésének ecsetelésére az agresszív és gyönyörű szavak a legmegfelelőbbek. Semmi felesleges sallang, csak ott és annyi, ami feltétlenül szükséges. A fényszórók függőlegesen, egymás felett helyezkednek el. Ez a kialakítás lehetővé tette hogy a légbeömlő belépő nyílását az ideális pont körül helyezzék el. Hátul a Suzuki-tól már megszokott LED-sor világít helyzetjelzőként és féklámpaként egyaránt.

Zárszó

Kinek ajánlható a hétötvenes GSX-R? Először is gyakorlott motoros legyen az illető. Nem sok örömet okoz a gép, ha állandóan az erejétől parázik a pilóta. Tapasztalt pályázók szerint ez a motor középút. Akinek a hatszázas már gyenge és már csak a motorerő hiányzik ahhoz hogy gyorsabb legyen, ez gép a következő lépcső. A gyakorlat szerint GSX-R-t nem csak pálya-őrültek vásárolnak. Hétvégi motorozáshoz, poroszkáláshoz is kitűnő társ, nagy távolságok meglepően gyorsan küzdhetők le a hátán.

Műszaki adatok
Suzuki GSX-R 750 K6
Motor típusa 4 ütemű, vízhűtéses, DOHC, 4 hengeres
Furat x Löket 70,0 x 48,7 mm
Hengerűrtartalom 750 cm3
Sűrítési arány 12,3:1
Keverékképzés Benzin befecskendezés
Erőátvitel 6 sebességes mechanikus
Váz Dupla alumínium bölcsőváz
Felfüggesztés elöl Teleszkópos, tekercs-rugós, teljesen állítható rugó-előfeszítés, lengéscsillapítás (húzó-nyomó)
Felfüggesztés hátul Központi rugóstag, tekercsrugó, teljesen állítható rugó-előfeszítés és lengéscsillapítás
Fékek elöl Radiális, 4 dugattyús féknyergek, 310 mm-es dupla tárcsával
Fékek hátul 2 dugattyús 220 mm-es tárcsával
Gumiabroncs elöl 120/70 ZR17 M/C 58W
Gumiabroncs hátul 180/55 ZR17 M/C 73W
Tank 16,5 liter
Tengelytáv 1395 mm
Szabad magasság 130 mm
Ülés magasság 810 mm
Önsúly 163 kg
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 749.00 ccm (45.70 cubic inches)
Száraz tömeg 163.0 kg (359.4 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 17.00 litres (4.49 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Suzuki GSX-R 600 K8 teszt
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.