tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (30)Suzuki M1800R Intruder
2010.06.02
Mint­ha egy kis hu­zat ke­ver­te vol­na össze a ter­ve­ket Su­zu­ki­ék­nál a ter­ve­ző asz­ta­lon. Fél­re­tol­va a cir­ká­lók épí­té­sé­nél meg­szo­kott sa­blo­no­kat, de­sign és tel­je­sít­mény te­kin­te­té­ben is, már-már a sport­mo­to­ro­kat is meg­szé­gye­ní­tő tu­laj­don­sá­gok­kal ru­ház­ta föl az M1800R tí­pu­sú In­tru­de­rét. Im­po­záns meg­je­le­né­se sem­mi­lyen rosszin­du­la­tú fel­tű­nést nem kel­te­ne egy ét­te­rem előtt, az es­kü­vői va­cso­rá­ra ér­kez­ve.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 12680 szor

Suzuki GSF 650 /SA Bandita új ruhában
2010.06.16
A ki­seb­bik Ban­di­ta pár év­vel eze­lőt­ti mo­dell­fris­sí­té­se után a Su­zu­ki nem ült so­ká­ig a ba­bér­ja­in. Ha nem is alap­jai­ban, de to­vább­fej­lesz­tet­te a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás tú­ras­port gépet. A vál­toz­ta­tá­sok ha­tá­sá­ra a GSF 650 S egy ed­di­gi­nél is so­kol­da­lúb­ban hasz­nál­ha­tó spor­to­sabb mo­tor­ke­rék­pár­rá vál­to­zott.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 25929 szor

Suzuki GSX-R 750 K6
2010.07.01
A GSX-R típuscsalád háromnegyed literes képviselője több mint 20 éve jelent meg először. Az eltelt évek alatt nagyon sok rajongója szemében ő a sportmotor, -alternatíva nélkül. Mindig időszerű formavilága, állati ereje rabul ejti azt, aki a hátára ül.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 34499 szor

Beta 4.0 Szuper-motyó
2010.07.30
?Nem elé­ged­he­tünk meg mo­tor­ja­ink ver­seny­sport­ban be­töl­tött sze­re­pé­vel, a hét­köz­na­pok em­ber­ei is Be­táz­za­nak!?- Hang­sú­lyoz­ta ki a spor­tesz­kö­zö­ket gyár­tó cég fron­tem­be­re, mi­kor is ter­ve­ik­be vet­ték hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­ra al­kal­ma­tos mo­tor­ke­rék­pá­rok gyár­tá­sát a ver­se­nyen­du­rók és triál­mo­to­rok mel­lett, me­lyek to­vább­ra is fő szeg­men­se­ik ma­rad­tak.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 6667 szor

Yamaha FZ 6 S VS Suzuki GSR 600
2010.08.01
A mo­to­ro­sok több­sé­ge cso­dál­ja a nagy ez­res sport­mo­to­ro­kat, va­la­mint ki­csi­nyí­tett má­sai­kat, a 600-as szu­per­sport gépe­ket. Még­is, ami­kor a vá­sár­lás­ra ke­rül a sor, leg­vé­gül va­la­mi hét­köz­na­pibb, hasz­nál­ha­tóbb da­ra­bot vá­lasz­ta­nak. So­kan, csak egyet­len mo­tor­ke­rék­pár tar­tá­sát vál­lal­hat­ják, így a két­ke­re­kű­nek egy­szer­re több kí­vá­na­lom­nak kell meg­fe­lel­nie. Csak a leggya­ko­ribb szem­pon­to­kat so­rol­nám: két sze­mély ré­szé­re is nyújt­son ele­gen­dő he­lyet, ked­ve­ző le­gyen a vé­te­lá­ra, jók le­gye­nek a me­net­tu­laj­don­sá­gai, és per­sze tet­sze­tős kül­ső­vel ren­del­kez­zen.
Felvéve: 2010.08.01 -kor, Olvasva: 29025 szor

Teszteltük:Suzuki Bandit 1250 SA
2010.08.06
A le­ve­gő-olaj­hű­té­ses Ban­dit le­kö­szö­né­sé­vel le­zá­rult egy kor­szak a Su­zu­ki na­ked csa­lád­já­nak vo­na­lán. A ré­gi, foly­ton rossz­al­ko­dás­ra csá­bí­tó erő­gé­pre már csak nosz­tal­giá­val gon­dol­ha­tunk. n
Felvéve: 2010.08.06 -kor, Olvasva: 25583 szor

Itt van az új GSR
2010.11.24
Míg nyáron az egyik japán gyár már prezentálta a nagyközönség felé az új háromnegyed literes csupasz naked bike-ját, addig a Suzukisok sem tétlenkedtek, gőz erővel folyt a munka, hogy a nemzetközi motorkiállításokra elkészüljön az új nakedbike, a GSR 750.
Felvéve: 2010.11.24 -kor, Olvasva: 16621 szor

All­ro­un­der a Su­zu­ki­tól: Suzuki GSR 600 teszt
2010.11.30
A Su­zu­ki évek óta rio­gat­ja a mo­to­ros vi­lág gyen­gébb szí­vű har­co­sait a B King név­re ke­resz­telt, sztero­i­do­kon hiz­lalt ta­nul­mány-mo­tor­já­val. A GSR vo­na­la­in meg­ta­lál­ha­tók az izom­csá­vó apa sze­mé­lyi­ség­je­gyei. A King és a GSX-R 600 ná­szá­ból szü­le­tett gyer­mek alu­mí­ni­um-vá­zá­ban egy so­ros négy­hen­ge­res erő­for­rás dol­go­zik. A he­gyes, spor­tos gix­xer erő­mű csúcs­tel­je­sít­mé­nyét 98 ló­erő­re re­du­kál­ták.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 22180 szor

Kappa tanktáskák egy helyen
2011.03.03
A 2011-es szezonban a kora?bbina?l jo?val to?bb motorkere?kpa?r-ti?pushoz lesz haszna?lhato? a Kappa Tanky tankta?skarendszer. A ki?na?lat u?j ti?pusspecifikus e?s univerza?lis Tanky alaplapokkal bo?vu?lt.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 15705 szor

Exkluzív interjú Leon Haslam-mal, a BMW Motorrad Motorsport superbike csapatának új versenyzőjével
2011.03.03
A 2011-es superbike világbajnokságra a BMW Motorrad Motorsport csapata több napos teszteléssel készül az eastern creek-i és a fülöp-szigeteki versenypályán. Leon Haslam, a csapat új pilótája, a tavalyi bajnokság második helyezettje, kevesebb, mint egy héttel a WBSK első futamának rajtja előtt nyilatkozott az előtte álló izgalmas évről.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 3980 szor

Suzuki GSX-1300 B-King
2011.03.14
Az évek óta várt, a vi­lág ed­di­gi le­ge­rő­sebb, nagy­szé­ri­ás na­ked bi­ke-ja csak ?sze­ré­nyen, a B-King? név­re hall­gat. Ki­rály akar ő len­ni, a mo­to­rok ural­ko­dó­ja.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 11497 szor

Néha a két henger is elég: Suzuki SV 650 S
2011.05.12
Mindennapi közlekedésre és sportos kanyarvadászatokra alkalmas motor, nyomatékos V2-es blokk és sportos külső jellemzi az immáron 1999 óta gyártott a Suzuki SV 650 S modellt.
Felvéve: 2011.05.12 -kor, Olvasva: 40810 szor

NE FIZESS FELESLEGESEN! MÉG KEDVEZŐBB MOTOR CASCO DÍJAK ÉS FELTÉTELEK A WWW.MOTORBIZTOSITASOK.HU OLDALON!
2011.08.08
Már elérhető a megújult www.motorbiztositasok.hu oldalon az az új egyedi fejlesztésű, még kedvezőbb motor casco biztosítás, amely mindenképpen forradalminak nevezhető ezen a piacon. Érezhető a terméken, hogy motorosok készítették motorosoknak.
Felvéve: 2011.08.08 -kor, Olvasva: 6064 szor

Eicma motorkiállítás I. rész
2011.11.13
Az EICMA motorkiállításon sok látnivaló volt, mind aki a 2012 évre szánt újdonságok, mind a jobbnál jobb csajok miatt látogatott ki a kiállításra.
Felvéve: 2011.11.13 -kor, Olvasva: 8346 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 9170 szor

Itt a 2013-as Suzuki RM-Z 250 és RM-Z 450!
2012.07.10
Egy verseny megnyerése csodálatos élmény - emlékét trófeák, kupák, érmek őrzik. A Suzuki számára a tegnap aratott győzelem egyben a ma és a holnap bajnoki címeinek záloga
Felvéve: 2012.07.10 -kor, Olvasva: 7756 szor

Játékszer vagy mindenre megoldást kínáló csodafegyver az új Kawasaki ER-6F? Olvasd el a cikket és döntsük el közösen!
2012.08.01
Továbbra sem talál magára a magyar motorpiac. A jelenlegi mostani viharos időkben a vásárlóközönség vagy a nagyon egyedi felső kategóriás motorkerékpárokra vagy a nemcsak szórakozást kiszolgáló úgynevezett mindenes allrounder motorkerékpárokra fokuszál a jelenlegi vásárlóközönség. Az idei évben, a. A második csoport örömére egy eddig is nagyon jól eltalált középkategóriás idomos allrounder, a Kawasaki ER-6 F megújult idomos változata lépett a színre, a Kawasaki ER-6 F idomos változata újult meg 2012-re.
Felvéve: 2012.08.01 -kor, Olvasva: 21662 szor

Suzuki Sixteen 125, a városi partner
2012.08.10
A nagykerekű, alacsony fogyasztású robogók piacán 2008-ig már több gyártó felvonultatta U vázas típusát, majd 2008-ban a Suzuki is beállít a csatasorba.
Felvéve: 2012.08.10 -kor, Olvasva: 9717 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 18190 szor

Sportos naked: Kawasaki Z 750 R teszt
2012.09.09
A Kawasaki 2004-ben újraírta a Z 750 történetét. Azóta több modellfrissítés és 2011-ben megjelent "R" változat kápráztatja el a naked motor rajongókat. Lássuk a Kawasaki Z 750 R mire képes.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 33640 szor

Zöld mindenes 2.0 Kawasaki KLE 650 Versys teszt 2013
2013.05.15
Versys nevében is a sokoldalúságra utal, így nem csoda, hogy a Kawasaki középkategóriás mindenesével szemben nagy elvárásaim vannak, lássuk 2013-ban is van helye a piacon egy ilyen sokoldalú motornak.
Felvéve: 2013.05.15 -kor, Olvasva: 16752 szor

Borsay Szabolcs: „Ha ott leszek Kiskunlacházán, már győztem”
2013.05.19
Borsay Szabolcs megszerezheti a hétvégén a Tomracing Motorsport Team számára a 2013-as esztendő első győzelmét a Magyar Köztársaság Dragbike bajnokságának Competition kategóriájában. Feltéve, ha elindulhat a szombati versenyen, amiről csak az utolsó pillanatban fognak dönteni. A korábbi magyar bajnok, 2002-ben Guinness rekordot felállító – 200,78 km/óra végsebesség menetiránynak háttal ülve a motoron – dragversenyző azért kényszerült ebbe a nehéz helyzetbe, mert a múltkori kunmadarasi elektronikai problémát még nem teljesen sikerült kiküszöbölni. A csapat többi versenyzője - Gyutai Adrián, Dér Zoltán és Csutak Péter – a hétvégén a Hungaroringen küzd a bajnoki pontokért az idei gyorsasági bajnokság második versenyhétvégéjén.
Felvéve: 2013.05.19 -kor, Olvasva: 12394 szor

Teljes a létszám! Győrfi Alen és Németh Balázs is a hungaroringi OB mezőnyében
2013.05.19
A H-Moto Team csapata komoly felvonulást tart az előttünk álló hétvégén a Hungaroringen, hiszen az OB állandó résztvevőinek számító Rizmayer Gábor (Superbike), Kis Viktória és Nagy Győző (Superstock 1000) mellett a Supersport világbajnokságon, illetve a FIM Superstock 1000 Kupában versenyző Németh Balázs és Győrfi Alen is rajthoz áll ezen a hazai viadalon.
Felvéve: 2013.05.19 -kor, Olvasva: 6099 szor

RED BULL X-FIGHTERS | BESZÁMOLÓ AZ OSZAKAI FUTAMRÓL
2013.06.11
A helyiek kedvence, a japán Taka Higasino megnyerte pályafutása első Red Bull X-Fighters versenyét, megingatva a versenysorozatban élen álló francia Tom Pagès-t az Oszakai vár előtt rendezett verseny izgalmakkal teli döntőjében 11 000 szurkoló és a nemzetközi televíziós nézőközönség szeme láttára, a világ legrangosabb freestyle motokrossz versenysorozat észak-ázsiai debütálásán, amelyet óriási várakozás előzött meg.
Felvéve: 2013.06.11 -kor, Olvasva: 4985 szor

Borsay Szabolcs: „Egy apró figyelmetlenségből elkövetett hiba fosztott meg a győzelemtől!”
2013.07.03
Egy apró figyelmetlenségből elkövetett hiba miatt kénytelen volt visszalépni a kunmadarasi döntőtől Borsay Szabolcs. A Tomracing Motorsport Team dragversenyzője a fináléig vezető úton magabiztosan verte a Magyarország Dragbike bajnokság Competition kategóriájának többi résztvevőjét a ¼ mérföldes (402,33 méter) távon. A korábbi magyar bajnok – aki a kvalifikációján 8,2-es időre volt képes a legendás kunmadarasi aszfalton – ezzel az újabb második helyével megerősítette vezető pozícióját összetettben. A csapat másik tagja, Biel Richárd a Road & Ride kategóriában a negyedik helyen végzett.
Felvéve: 2013.07.03 -kor, Olvasva: 12331 szor

Ebből a hétvégéből is tanulnunk kell!
2014.05.06
A BMW Racing Team Toth versenyzője, ifjabb Tóth Imre mindkétszer a legjobb húszban végzett vasárnap az asseni futamokon a Superbike-vb csúcskategóriájában, míg Sebestyén Péter technikai gondok miatt kiesett
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 5529 szor

Motoralkatrész akció a motordiszkont.hu-nál!
2014.05.10
Május 31-ig tovább folytatódik a motoralkatrészekre vonatkozó 15%-os akció. További részletekért klikk!
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 4996 szor

Suzuki GSX-R 600 K8 teszt
2014.06.29
Július eleji borús idő után már alig vártam, hogy a tündöklő napsütésben újra a pályán találjam magam, persze nem egyedül, a 1000-es superbike megújult kistesója kisért el utamra. Így mi sem lehet szebb annál, hogy együtt egy töltsük a délutánt az Euroringen
Felvéve: 2014.06.29 -kor, Olvasva: 11690 szor

Hogyan érintette a motorkerékpár értékesítést a COVID-19 járvány?
2020.08.03
Mai napon megjelentek a júliusi forgalombahelyezési adatok, lássuk mikép alakulnak a motoreladások nálunk.
Felvéve: 2020.08.03 -kor, Olvasva: 1338 szor

Itt az új Suzuki Hayabusa!
2021.02.09
Ez az a motor, amit nem csak a motorosok ismernek, de az autósoknak sem kell bemutatni. Első 1999-es megjelenésekor az áram­vonalas forma nem csak egy ön­cé­lú játszadozás volt, ha­nem hoz­zásegítet­te a gépet a bû­vös 300 km/h át­lé­pé­séhez. És tényleg, a korabeli tesztek szerint a 306 km/h-t is meg­futotta a vadász­sólyom, ami­kor az órá­ja 330km/h kö­rül mutatott.
Felvéve: 2021.02.09 -kor, Olvasva: 2538 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.