tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (112)Jönnek az újdonságok: itt a Yamaha MT-09 SP 2021!
2020.11.10
2013 óta a termék palettán lévő modellből több, mint 250 ezer példányt értékesítettek. Nem csoda, hogy jövőre harmadik generációjával készül a leendő vásárlók meghódítására. A normál változat mellett az SP modell sok prémium felszerelést kapott.
Felvéve: 2020.11.10 -kor, Olvasva: 3359 szor

Yamaha X-Max 250 2009
2010.03.30
A Yamaha háza táján nemcsak a sportmotorok, túragépek kaptak mostanában nagy szerepet. Az olaszországban őshonos robogó kategória is évről-évre bővül, nem csoda, hiszen nincs tökéletesebb választás a közlekedésre, mint egy robogó.
Felvéve: 2010.03.30 -kor, Olvasva: 25260 szor

A komfortos városlakó: Yamaha X-city 250 teszt
2010.04.27
Ha városi robogóról esik szó sokunkban valamelyik olasz márka egyik darabja jut eszünkbe, pedig már pár éve nemcsak Európában, hanem a japán gyártók palettáján is feltünt ez a jellegzetes nagykerekű, minden igényt kielégítő modell.
Felvéve: 2010.04.27 -kor, Olvasva: 32804 szor

Teszteltük: Yamaha MT-01 teszt
2010.05.09
So­kak­ban fel­me­rül a kér­dés: mi­ért kell az át­la­gau­tók mo­tor­blokk­já­nál na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tot zsú­fol­ni egy két­ke­re­kű jár­mű­be. Rész­ben iga­zuk van, min­dad­dig, amíg sze­mé­lyes kap­cso­lat nem szö­vő­dik egy ilyen presz­tizs­mo­tor­ként funk­cio­ná­ló nyo­ma­ték­cso­dá­val, mert ha egy­szer rá­ülsz az MT-01-re, ak­kor vagy nyom­ban le­szállsz ró­la, vagy so­ha nem akarsz mást a ga­rá­zsod­ba.
Felvéve: 2010.05.09 -kor, Olvasva: 22920 szor

Iwatai luxuscirkáló: Yamaha Majesty 400 2009 teszt
2010.05.15
Legelső találkozásunk 2004-re tehető, ekkor futottam össze az akkortájt újdonságnak számító 400-as Majestyvel. A bő öt évvel ezelőtti élmény meghatározó volt, ízléses vonalak, hatalmas rakodótér és tökéletes menettulajdonság jellemezte a korábbi modellt. Most ismét egymásra találtunk, eljött az idő, hogy a régmúlt emlékei a feledésből újra visszaköszönjenek és meglássam veletek együtt, hogy miben újult meg az iwataiak luxuscirkálója. Lássuk...
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 40607 szor

Malaguti Madison M3
2010.05.15
A Malaguti követve a nemzetközi trendeket, sorra hozza ki az új modelleket és szűnteti meg a régen futókat. Ami viszont öröknek tűnik, az a Madison. Pontosabban annak is a 3. generációs változata az M3.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 12253 szor

Yamaha WR 125R és WR 125X 2009
2010.05.25
A 2008-ban meg­je­lent WR 250-es test­vé­rek nagy si­ke­ré­nek kö­szön­he­tő­en, 2009-ben két új 125-ös né­gyü­te­mű WR is csat­la­ko­zott a Ya­ma­ha két­ke­re­kű flot­tá­já­hoz. Az egyik új iwatai harcos supermotós , míg a másik az endurós vonalat erősíti.
Felvéve: 2010.05.25 -kor, Olvasva: 23374 szor

MX Junior OB 2010.05.23. Bugyi
2010.05.26
Az MX2-es Junioroké volt a fő szerep....nEgy rendkívül izgalmas versenyben lehetett része annak aki kilátogatott a hétvégén rendezett Junior MX2-es Bajnokság Bugyin rendezendő futamára, mindkettő kategóriában a leintésig ment harc a jobb helyezésekért. Igaz több I osztályú versenyző vagy fél a meg mérettetéstől, vagy csak nem értékelik a bajnoki címet. Mindenesetre kiváló időjárás mellett e rendkívül jól előkészített pályán jó versenyt láthattunk.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 6633 szor

Ízelítő az új Yamaha X-maxról
2010.06.10
Megjelenése óta eltelt 5 év alatt a 250-es kategória egyik meghatározó szereplőjévé vált az X-Max, mely 2010-re teljesen megújult. A hivatalos magyarországi bemutató előtt nézzünk néhány képet az új modellről.
Felvéve: 2010.06.10 -kor, Olvasva: 15104 szor

Talmácsi és a Yamaha X-Max 2010
2010.06.11
Korábbi tesztünk egyik ékessége újra feltűnt a városi rengetegben. A motoros sajtó számára 06.11-én hullott le a lepel, nemcsak X-Max robogóról, hanem annak vezetőjéről is. A sajtóbemutatóra mindenki nagy meglepetésére Talmácsi Gábor gurult be az új negyedliteres robogó nyergében.
Felvéve: 2010.06.11 -kor, Olvasva: 20589 szor

Yamaha XJ 6 Diversion 2009
2010.06.13
Az 1980-as, 90-es évek­ben fény­kor­ukat élő XJ mo­del­lek mint meg­bíz­ha­tó­sá­gu­król és hosszú élet­tar­ta­mu­król hí­res tú­ra­mo­to­rok ír­ták be ma­gu­kat a mo­to­ros vi­lág em­lé­ke­zet­tá­rá­ba. Az erős, stra­pa­bí­ró fe­lé­pí­tés, és a vi­szony­lag egy­sze­rű tech­ni­kai meg­ol­dá­sok tet­ték szin­te el­pusz­tít­ha­tat­lan­ná a kö­zel­múlt lég­hű­té­ses négy­hen­ge­re­se­it.
Felvéve: 2010.06.13 -kor, Olvasva: 17670 szor

TALMÁCSI ROBOGÓS KLUB
2010.06.14
Itt a jó idő, és a lehetőség a motorozásra! Az idén induló Talmácsi Robogós Klub szeretné összefogni a robogósokat, hogy a kétkeréken közlekedés még több örömet okozzon és biztonságosabb legyen.
Felvéve: 2010.06.14 -kor, Olvasva: 4479 szor

Yamaha YN 50 F Neos
2010.06.16
A Ya­ma­ha nép­sze­rű kis ro­bo­gó­ja tel­je­sen me­gújult 2009-re. A ko­ráb­bi évek vál­to­za­tai sem vol­tak ke­vés­bé mu­ta­tó­sak, de az idei Neo egy iga­zi gyöngyszem! Göm­bö­lyű vo­na­lai, el­lip­szis ala­kú lám­pái a 2000-es évek ele­jén meg­je­lent Co­rol­lá­-hoz te­szik ha­son­la­tos­sá. Bár le­het, hogy túl­zot­tan me­rész öt­let egy ro­bo­gó és egy négy­ke­re­kű ki­né­ze­te kö­zött pár­hu­za­mo­kat ke­res­ni.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 25632 szor

Yamaha VMAX 2009 teszt
2010.06.16
Korábban már foglalkoztunk a Yamaha V4-es motor hatalmasságával. Először személyesen a 2008-as kölni motorállításon sikerült találkoznom a már világszerte várt újdonsággal. Három fő számadat amit érdemes tudni róla: 220 km/h, 201 LE és 167 Nm.
Felvéve: 2010.06.16 -kor, Olvasva: 15645 szor

Teszteltük: Yamaha MT-03 2006
2010.06.20
A Yamaha 2003-es milánói motorkiállításon bemutatott koncepciómotorját az MT-03-ast, majd 2006-ra már az MT sorozatának legújabb tagjaként üdvözölhettük. Az MT-01 mellett helyet foglaló kisebb testvér nagyobb réteg számára elérhetőbb, ugyanakkor szintén megtaláljuk rajta a nagytesó egyes külső jellemvonásait
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 30123 szor

Yamaha FZ1 Fazer 2006
2010.06.20
A di­vat vi­lá­gá­ban a tren­dek fo­lya­ma­tos vál­to­zás­ban van­nak. Ami pár hó­nap­ja még szép volt, ma már fur­csá­nak hat, ha az utol­só da­ra­bok­hoz ha­son­lít­juk. Nincs ez más­ként a mo­tor­ke­rék­pá­rok vi­lá­gá­ban sem. A gépek egy­re ki­sebb mér­ték­ben ta­kar­gat­ják bá­jai­kat, ru­há­ju­kat év­ről év­re kur­tít­ják. Sze­ren­csé­re nem min­den tí­pus­nál fi­gyel­he­tő meg ez a je­len­ség. A fe­ji­dom­mal sze­relt Fa­zerek idá­ig is jó szél­vé­del­met nyúj­tot­tak, di­csé­re­tes do­log hogy az idei mo­dell is meg­őriz­te ezt a re­mek tu­laj­don­sá­gát.
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 23861 szor

Yamaha FZ6 S Fazer 2005
2010.06.20
For­más, mai trend­nek meg­fe­le­lő kül­ső, R6-os­ból szár­ma­zó blokk, könnyű ke­zel­he­tő­ség jel­lem­zi a hang­vil­lá­sok 2004-ben meg­je­lent et­alon­ját, me­lyet jó néhány évig Eu­ró­pá­ban az egyik leg­nép­sze­rűbb kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked bi­keja volt. Mi lehet a nagy sikernek a titka?
Felvéve: 2010.06.20 -kor, Olvasva: 59509 szor

Yamaha FZ8
2010.07.01
A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 25873 szor

Yamaha FZS 1000 2005
2010.07.01
A Ya­ma­ha FZS 1000 ?2005 meg­je­le­né­se­kor friss szel­lő­ként lib­bent a punnyadó mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac lég­te­ré­be. 2001-ben me­ré­szen új meg­ol­dás­nak szá­mí­tott egy superbike-blokkot roadster váz­ba épí­te­ni. A Ya­ma­ha el­kép­ze­lé­se a kor­sze­rű tú­ra­gép­ről helyt­ál­ló­nak bi­zo­nyult az évek so­rán. Eu­ró­pa-szer­te és ná­lunk is jó né­hány mo­tor­vá­sár­ló dön­tött a nagy Fazer mel­lett.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 26804 szor

Yamaha TMAX White MAX
2010.07.20
Jubileumát ünneplő TMAX 2010-re új designnal kedvez a modellt kedvelő leendő vásárlóknak. Az új modell, divatos fehér köntösbe bújva, új egyedi White Max névvel megkülönböztetve került a hangvillások maxi robogó palettájára.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 18610 szor

Yamaha Drag Star 1100 kicsit másképp
2010.07.20
Szi­go­rú, lakk ­feke­té­re fé­nye­zett mo­tor alap­ját egy 2003-as, Ya­ma­ha XVS 1100 Drag­star ké­pe­zi. A gép szé­ria­ál­la­po­tá­ban, nem elé­gí­tet­te ki tu­laj­do­no­sa elvá­rá­sait, ame­lye­ket sa­ját mo­tor­já­val szem­ben tá­masz­tott. Sze­rin­te bár­ki­nek le­het egy gyá­ri mo­tor­ja, aki vá­sá­rol egyet ma­gá­nak. Azon­ban né­mi fan­tá­ziá­val és kéz­ügyes­ség­gel, át­ala­kít­ha­tó, to­vább szé­pít­he­tő a szé­ria vas.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 21245 szor

Yamaha Grizzly FWA 700
2010.07.20
Jön a med­ve! Per­sze, nem a Gal­la Mi­ki-fé­le nagy­si­ke­rű mo­zi­ra gon­dol­tam, ha­nem a Ya­ma­ha nagy­med­vé­jé­re, a Grizzly-re. Ez­zel a tí­pus­sal már jól meg­ba­rát­koz­hat­tunk, hi­szen a 660-as ver­zió már jó ide­je hó­dít. Az XTZ 660-ból adop­tált, jól be­vált, né­gyü­te­mű bel és a masszív fe­lé­pít­mény meg­hint­ve bő­sé­ge­sen ké­nye­lem­mel és op­cio­ná­lis ki­egé­szítők­kel, ele­ve a si­ker tit­ka.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 7857 szor

Yamaha FZ-1S 2009
2010.07.22
A kez­de­tek­ben spor­tos am­bí­ció­val ren­del­ke­ző, vi­szont a szu­per sport­gé­pek tu­laj­do­no­sai­nál vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú fel­hasz­ná­ló­kat cél­zott meg az el­ső 1998-ban meg­je­lent 600-as Fa­zer, amely mel­lé 2000-ben az ez­res nagy­te­só is hoz­zá­csa­pó­dott. A si­ker bo­rí­té­kol­ha­tó volt, má­ra azon­ban in­kább azo­kat cé­loz­zák meg, akik né­mi kom­pro­misszu­mot köt­nek a szu­per sport­mo­to­rok ki­éle­zett spor­tos­sá­ga és az ut­cai köz­le­ke­dés­nél nél­kü­löz­he­tet­len kom­for­tos me­net­tu­laj­don­ság és ülé­s-po­zí­ció kö­zött.
Felvéve: 2010.07.22 -kor, Olvasva: 15660 szor

Yamaha FZ 6 S VS Suzuki GSR 600
2010.08.01
A mo­to­ro­sok több­sé­ge cso­dál­ja a nagy ez­res sport­mo­to­ro­kat, va­la­mint ki­csi­nyí­tett má­sai­kat, a 600-as szu­per­sport gépe­ket. Még­is, ami­kor a vá­sár­lás­ra ke­rül a sor, leg­vé­gül va­la­mi hét­köz­na­pibb, hasz­nál­ha­tóbb da­ra­bot vá­lasz­ta­nak. So­kan, csak egyet­len mo­tor­ke­rék­pár tar­tá­sát vál­lal­hat­ják, így a két­ke­re­kű­nek egy­szer­re több kí­vá­na­lom­nak kell meg­fe­lel­nie. Csak a leggya­ko­ribb szem­pon­to­kat so­rol­nám: két sze­mély ré­szé­re is nyújt­son ele­gen­dő he­lyet, ked­ve­ző le­gyen a vé­te­lá­ra, jók le­gye­nek a me­net­tu­laj­don­sá­gai, és per­sze tet­sze­tős kül­ső­vel ren­del­kez­zen.
Felvéve: 2010.08.01 -kor, Olvasva: 29244 szor

Yamaha Thunderace használtmotor teszt
2010.08.03
Az 1996-ban utcára küldött ferdeszemű fenevadat korunk egyik legerősebb motorjaként tartják számon. A legendás FZR 1000-et búcsúztató típus világrajöttét hosszas fejlesztőmunka előzte meg. Elődjének akkor már elavult formatervét izgalmasabb formájú és főként áramvonalasabb idomokkal szerelték fel. Változott a váz formája, és vele együtt a szerkezeti felépítése is. Az erős, de akkoriban már nehéznek számító FZR váz továbbfejlesztése helyett, az YZF 750 R versenyeken már jól bevált vázkialakítását alkalmazták. A háromnegyed-literes sportmotor a 90-es évek közepén ütőképes versenygép volt. Angilában Niall Mackenzie 1996-1998-ig sorozatban nyerte meg a Brit superbike bajnokságot egy YZF 750-es nyergében.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 49529 szor

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
2010.08.03
Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 21742 szor

Yamaha YZF-R6 2011
2010.09.02
Sok szupersport motor rajongó már nagyon várja a következő évre szánt motorokról a híreket, milyen változások lesznek a gyártók ékességének számító hatszázas illetve ezres motorokon
Felvéve: 2010.09.02 -kor, Olvasva: 20137 szor

Frissítések 2011-re a Yamaha off-road háza táján
2010.09.07
Negyvenedik off-road modell gyártában eltöltött évfordulójához közeledve a Yamaha továbbiakban is elkötelezett az Off-road ágazat felé. Az eltelt 39 év alatt mind a profi és amatőr motorosoknak versenyképes modelleket készített.
Felvéve: 2010.09.07 -kor, Olvasva: 18006 szor

Yamaha robogó újdonságok 2011-re
2010.09.07
A nyári szezon végezetével beindul a jövő évre szánt új modellekről szóló dömping áradat. Még a Intermot (Köln) és Eicma (Milánói) kiállítás előtt felfedte jövő évi újdonságait a Yamaha, lássuk mi változott 2011-re...
Felvéve: 2010.09.07 -kor, Olvasva: 19398 szor

Kawasaki Z750R 2011
2010.09.15
Kawasaki még a nemzetközi kiállítás előtt elrukkolt a várva várt ZX-10R utódjával, majd a lime partyn betört a ZX130-al, most pedig talán legsikeresebb modelljükkel a Z750 R változatával kényezteti a zöldre vágyókat.
Felvéve: 2010.09.15 -kor, Olvasva: 11065 szor

Teszteltük a Yamaha YZF-R1-et
2010.11.30
Az első találkozásra az örkényi Euroringen került sor, ahová a közeli dabasi Yamaha kereskedés jóvoltából kaptuk kölcsön az iwatai gyár új csodafegyverét, az új R1-est. Megjelenése ugyan nem változott nagy mértékben, de annál több Rossi és Haga gépében kikísérletezett finomságot tartogat számunkra az ötödik generációs modell.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 17410 szor

Yamaha YZF-R6 2005 és YZF-R6 R 2006 összehasonlító teszt
2010.11.30
2005-ben ki gon­dol­ta vol­na, hogy 1 év­vel ké­sőbb ek­ko­ra meg­le­pe­tés éri a Ya­ma­ha ra­jon­gó­kat. A 2005-ben nagy­ szám­nak szá­mí­tó for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la, az R1-esen al­kal­ma­zott fék­rend­szer, az új gu­mi­mé­ret szá­mí­tott a leg­na­gyobb újí­tás­nak, má­ra vi­szont lé­leg­ze­te­lál­lí­tó kül­ső, Mo­toGP gépe­ken al­kal­ma­zott mű­sza­ki meg­ol­dá­sok sze­re­pel­nek az új­don­sá­gok pa­let­tá­ján.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 35162 szor

Yamaha TZR 50 teszt
2010.11.30
Ár érték-arányát tekintve, a Yamaha pont annyival olcsóbb, mint amennyivel a Derbi modernebb. Az árkülönbség a Yamaha felé billenti a mérleg nyelvét, de a beépített anyagok és technikai megoldások, bőven kárpótolják azt, aki ennek ellenére a Derbi mellett teszi le voksát.
Felvéve: 2010.11.30 -kor, Olvasva: 95127 szor

Kappa tanktáskák egy helyen
2011.03.03
A 2011-es szezonban a kora?bbina?l jo?val to?bb motorkere?kpa?r-ti?pushoz lesz haszna?lhato? a Kappa Tanky tankta?skarendszer. A ki?na?lat u?j ti?pusspecifikus e?s univerza?lis Tanky alaplapokkal bo?vu?lt.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 15803 szor

Yamaha YZF-R 125
2011.03.14
A Yamaha új, nyolcadliteres sportgépe szinte megszólalásig hasonlít egy 600-as sportmotorhoz. Az R család új tagja kategóriájában eddig még nem látott terjedelmes méreteivel hívja fel magára a figyelmet. Az új, utcai versenygép erőforrása egy igazi mérföldkő a gyár történetében. Ebben a kétkerekűben debütál a Yamaha legújabb fejlesztésű, vízhűtéses, négyütemű motorblokkja.
Felvéve: 2011.03.14 -kor, Olvasva: 11534 szor

Yamaha FJR 1300: amióta megjelent fogalom a sport-túra motorok között
2011.03.15
Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 30876 szor

Yamalube akció a Yamaha Fehérnél!
2011.03.31
Lassan már ténylegesen kimondhatjuk, hogy itt a tavasz! Ilyenkor nincs mit tenni, kedvencünket kényeztetni kell! Ehhez nyújt segítséget a Yamaha Fehér tavaszi ápoló termék csomagja.
Felvéve: 2011.03.31 -kor, Olvasva: 6980 szor

Yamaha MT-03 újratöltve
2011.05.10
A kategóriát teremtő MT-01 mellett az MT-03 már 2005 óta jelen van a Yamaha palettáján, mely 2011-re új színben várja rajongóit.
Felvéve: 2011.05.10 -kor, Olvasva: 20593 szor

Ne állj a városban: Yamaha X-City 125
2011.06.16
Inkább haladj az X-City robogó nyergében. Nincs is jobb annál, mikor az álló sor mellett egy kis gázmozdulattal tovább suhanunk az idegeskedő, fél órákat a dugóban ülő autósok mellett, feledve azt, hogy pár hete még mi is ott ültünk, vártunk és késtünk munkahelyünkről.
Felvéve: 2011.06.16 -kor, Olvasva: 19933 szor

Üdv a Harcosok klubjában: Yamaha WR 125 X teszt
2011.08.16
Egy igazi harcos élete nem könnyű. Sok edzésre van szüksége, mindig a topon kell lennie, hogy az ellenség ne találjon gyenge pontot rajta. Azonban nemcsak az edzés, de a gének is nagyban befolyásolják, hogy milyen válik valakiből.
Felvéve: 2011.08.16 -kor, Olvasva: 29822 szor

Itt a 2012-es Yamaha YZF-R1!
2011.09.20
A nyár végezetével egyre több gyártó szivárogtatja ki vagy hivatalosan csepegteti a 2012-es modellév motorjait. A Yamahánál sem volt ez másként hivatalos csatornán keresztül mutatta be a következő idényre szánt R1-es sportgép újdonságait.
Felvéve: 2011.09.20 -kor, Olvasva: 13209 szor

Robogó újdonságok 2012-re: Megújult a Yamaha szuper robogója!
2012.01.07
A 69. milánói motorkiállításon a maxi robogó rajongók a Yamaha standja előtt töltötték idejük nagy részét. Nem másért mint a 2012-re szánt új TMAX volt a robogós rész fő újdonsága.
Felvéve: 2012.01.07 -kor, Olvasva: 13833 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 9240 szor

Casey Stoner csúcsformában a jerezi teszten!
2012.03.23
Casey Stoner szerezte meg a legjobb köridőt a bajnokság előtti utolsó hivatalos MotoGP teszt pénteki napján Jerezben.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 5699 szor

MotoGPJerez teszt 3.nap: Újra kisütött a nap, Stoner újra az élen.
2012.03.25
Vasárnap folytatódott az előszezont lezáró utolsó tesztnap. A szombati zivataros és szeles nap után közel ideális körülmények között zajlott a hivatalos jerezi tesztelés.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 5328 szor

Hugyecz Erik ismét kiemelkedő formában versenyzett!
2012.04.03
Április 1-én a Lanegenlois-ban megrendezett ÖM nyílt Nemzetközi Bajokság I. versenyén MX2 kategóriájában, Hugyecz Erik a SIC-Yamaha Fehér (#141 Yamaha)versenyzője, ezúttal is nagyot motorozott.
Felvéve: 2012.04.03 -kor, Olvasva: 4198 szor

Lorenzóé a Pole pozíció a MotoGP szezon első futamán!
2012.04.08
Stoner a kvalifikáció utolsó néhány percéig a mondhatta magáénak a vasárnap esti futam pole pozícióját, Lorenzó az utolsó percekben 1'54,634-es idejével maga mögé utasította versenytársát.
Felvéve: 2012.04.08 -kor, Olvasva: 5805 szor

Ronda, de fürge: Yamaha BW's 125 teszt
2012.04.20
Első ránézésre a BW's esetében nem az jut eszünkbe, hogy azonnal el kéne jegyezni ezt a a szépséget, hanem inkább csak csodálkozunk, hogy ilyen is van a piacon. Közlekedve vele, viszont megváltozik a véleményünk, igen, igen, csak őt akarom!
Felvéve: 2012.04.20 -kor, Olvasva: 90964 szor

A legenda folyatódik: YAMAHA XT 660 Z TENERÉ
2012.05.12
Di­vat­hul­lá­mok jön­nek, men­nek, de az XT 660 Z még min­dig fü­tyül az ak­tuá­lis trend­re. A tú­ra-en­du­róknál ma­nap­ság al­kal­ma­zott ön­tött ke­re­ke­ket itt hiá­ba is ke­res­nénk. A Ya­ma­há­nál ra­gasz­kod­tak a jól be­vált ha­gyo­má­nyos meg­ol­dás­hoz, a drót­kül­lős ke­re­kek­hez.
Felvéve: 2012.05.12 -kor, Olvasva: 13156 szor

Teszteltük: Yamaha Fz6 Fazer s2 2007
2012.05.12
Az Fz-6 si­ke­res­sé­gét az is mu­tat­ja, hogy 2007-től már 8-fé­le vál­to­zat­ban ren­del­he­tő. A vá­lasz­ték­ban van ki­sebb tel­je­sít­mé­nyű, 78 ló­erős, és na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű 98 ló­erős vál­to­zat.
Felvéve: 2012.05.12 -kor, Olvasva: 45872 szor

Játékszer vagy mindenre megoldást kínáló csodafegyver az új Kawasaki ER-6F? Olvasd el a cikket és döntsük el közösen!
2012.08.01
Továbbra sem talál magára a magyar motorpiac. A jelenlegi mostani viharos időkben a vásárlóközönség vagy a nagyon egyedi felső kategóriás motorkerékpárokra vagy a nemcsak szórakozást kiszolgáló úgynevezett mindenes allrounder motorkerékpárokra fokuszál a jelenlegi vásárlóközönség. Az idei évben, a. A második csoport örömére egy eddig is nagyon jól eltalált középkategóriás idomos allrounder, a Kawasaki ER-6 F megújult idomos változata lépett a színre, a Kawasaki ER-6 F idomos változata újult meg 2012-re.
Felvéve: 2012.08.01 -kor, Olvasva: 21963 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 18422 szor

Minden szakaszt ingyen nézhetnek meg az idei HunGarian Baján a nézők
2012.08.22
A 2008-as Italian Baján győztes olasz motoros, Alex Zanotti ismét a csúcsra tör, míg a magyarok „becsületét” a quadosok között a hazai bajnokságban száz százalékos teljesítménnyel vezető Somfai Mátyás szeretné megvédeni
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 5728 szor

Szezonvégi akciók az Shoxnál
2012.08.22
A jó idővel a Shox akciós katalógus is megérkezett. A hétvégi gumikoptatás előtt, vagy után ne felejtsd el letölteni!
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 4328 szor

Robogó Valentino Rossi ajánlásával: Yamaha Aerox 50 teszt
2010.03.28
A Ya­ma­ha-mo­tor min­den év­ben meg­le­pi a ro­bo­gó­so­kat, egy re­pli­ka mo­del­lel. Ál­ta­lá­ban a GP fu­ta­mok sztár­jai­nak mo­tor-má­so­la­ta a cél. Az ed­di­gi mo­del­lek kö­zül a to­tá­lis győ­zel­met a Va­len­ti­no Ros­si alá­írá­sá­val éke­sí­tett mo­dell arat­ta, és arat­ja a mai na­pig is.
Felvéve: 2010.03.28 -kor, Olvasva: 17585 szor

Sportos naked: Kawasaki Z 750 R teszt
2012.09.09
A Kawasaki 2004-ben újraírta a Z 750 történetét. Azóta több modellfrissítés és 2011-ben megjelent "R" változat kápráztatja el a naked motor rajongókat. Lássuk a Kawasaki Z 750 R mire képes.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 33998 szor

Újra YAMAHA nyereményjáték!
2012.09.09
Nyerd meg életed motorozását! Vegyél részt a Yamaha MotoGP játékában!
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 7034 szor

Yamaha TMAX 2012 teszt
2012.10.11
A TMAX-ot ismerő motorosoknak nem kell bemutatni a Yamaha legnagyobb robogóját. Mindenki tudja, hogy a TMAX nem más, mint a maxi scooterek alfája és ómegája. Az a kétkerekű, amiről álmodtál. Gyere ébredj fel és nézzük meg, milyen a TMAX a valóságban.
Felvéve: 2012.10.11 -kor, Olvasva: 17642 szor

TALMA ÉS A VIDEOTON IS SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL
2013.01.23
Talmácsi Gábor és csapata már múlt hét óta Spanyolországban van és maximálisan készülnek az idei megmérettetésekre. Január 17-18-án az almeriai pályán folytak a munkálatok, majd néhány nap pihenő következett. Talma aktív pihenéssel regenerálódott, amibe kikapcsolódásként belefért az is, hogy csapatával ellátogatott az épp Spanyolországban edzőtáborozó Videoton futballcsapat egyik mérkőzésére.
Felvéve: 2013.01.23 -kor, Olvasva: 11127 szor

Lehet-e praktikus robogó 250 cm3 felett?
2013.04.26
A Yamaha exkluzív sportos robogói mellé egy nagyobb, erőssebb 400 cm3-is blokkal szerelt változat érkezik. Vajon tényleg van igény egy sportos 400-asra vagy csak a Majesty család lecserélésének záróakkordját láthatjuk?
Felvéve: 2013.04.26 -kor, Olvasva: 12800 szor

Újabb taggal bővül a Yamaha exkluzív MT családja. Itt az új Yamaha MT-09!
2013.06.11
Felpörögtek az esmények a hangvillások háza táján, már a szezon elején egy új 2014-es modellévre szánt MT modellt mutatott be a Yamaha, mely még idén, szeptemberben elérhető lesz a vásárlók számára.
Felvéve: 2013.06.11 -kor, Olvasva: 12621 szor

Két új szépség a Yamahánál: Yamaha XV950 és XV950R bemutató
2013.07.03
Ősszel két új motorral bővül a Yamaha modellpalettája: Yamaha XV950 és XV950R bemutató
Felvéve: 2013.07.03 -kor, Olvasva: 14788 szor

Szeretnéd elsőként tesztelni az új Yamaha MT-09-et? Kattints a részletekért!
2013.08.21
„Felkészültél, hogy belépj a sötét oldalra?” elnevezéssel pályázatot hirdetünk, és keressük az ország azon motorosát, aki elsőnek próbálhatja ki az Új Yamaha MT-09 motort, a horvátországi Split körüli csodálatos utakon.
Felvéve: 2013.08.21 -kor, Olvasva: 7866 szor

Itt a Yamaha nyolcadliteres MT-je, a Yamaha MT-125!
2014.05.07
Az előző évi MT dömping után újabb taggal bővül a Yamaha exkluzív modellcsaládja. A Tavaly megjelent MT-09, majd azt követő MT-07 után a legkisebb családtag, az MT-125 bejelentését adta hírül a hangvillások PR osztálya.
Felvéve: 2014.05.07 -kor, Olvasva: 13752 szor

Motoralkatrész akció a motordiszkont.hu-nál!
2014.05.10
Május 31-ig tovább folytatódik a motoralkatrészekre vonatkozó 15%-os akció. További részletekért klikk!
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 5073 szor

Új városi 125 cm3-is robogó a láthatáron, itt a Yamaha MAJESTY S!
2014.05.18
Yamaha 125-ös robogó kínálatát tovább bővítette. 2009 óta változatlan Majesty modellcsalád bővült az új Majesty S 125-ös robogóval.
Felvéve: 2014.05.18 -kor, Olvasva: 11985 szor

Kis Viktória győztes érzéssel, Győrfi Alen győzni érkezik a Pannóniaringre
2014.05.23
Az előttünk álló hétvégén újra idehaza, a Pannóniaringen, a Magyar Nyílt Gyorsasági-motoros Bajnokság és az Alpok Adria Bajnokság idei második fordulóján bizonyíthat a H-Moto Team két, nemzetközi színtéren is szép sikereket elért versenyzője, Kis Viktória és Győrfi Alen.
Felvéve: 2014.05.23 -kor, Olvasva: 5360 szor

Megint egy újabb Yamaha MT! Yamaha MT-09 Street Tracker premier
2014.06.18
Immáron az 5. MT érkezéséről kell hírt adnunk az olvasóinknak. A Yamaha meglévő 4 új MT modellje mellett bemutatta az MT-09 alapjára épülő “scrambler” stílus inspirálta Yamaha MT-09 Street Trackert.
Felvéve: 2014.06.18 -kor, Olvasva: 10380 szor

Yamaha XVS 1300 A Midnight Star teszt XXI.századi klasszikusok
2014.06.29
Ya­ma­ha új, csúcs­ka­te­gó­ri­ás crui­se­re nem­csak egy to­vább­fej­lesz­tett mo­dell, ha­nem egy tel­je­sen új fej­lesz­té­sû gépe­zet.
Felvéve: 2014.06.29 -kor, Olvasva: 15995 szor

Új Yamaha MT-09 applikáció: Az MT-09 már a tenyereden is hordozható
2014.07.18
A szenzációs 3 hengeres új MT-09 népszerűsítésére új applikációval készült a Yamaha.
Felvéve: 2014.07.18 -kor, Olvasva: 7753 szor

Jön az új erősebb Yamaha YZF-R1!
2014.07.25
Yamaha pár éve halogatja szupersport gépének megjelenését. Japán forrrások szerint úgy tűnik nem várnak tovább, még idén debütálhat az új R1.
Felvéve: 2014.07.25 -kor, Olvasva: 4711 szor

Ötcsillagos élmény turista áron: Yamaha MT-07 teszt
2014.09.03
Sorra élvezzük a Yamaha MT modellcsalád szárnyalását. Tavaly MT-09, míg idén az egyik újdonság az MT-07 jelent meg. A kéthengeres motor ár-érték arányban a 2014-es évben a dobogó legfelső fokán helyezkedik el. Lássuk miért gondoljuk ezt…
Felvéve: 2014.09.03 -kor, Olvasva: 18293 szor

Sportos klasszikus: Yamaha XV950R teszt
2014.09.21
A Yamaha a cruiser kategória szerelmeseit sem hagyja új motor nélkül. Letisztult motor, könnyed blokk és kiválló futómű jellemzi az új jövevényt.
Felvéve: 2014.09.21 -kor, Olvasva: 13883 szor

Váltóláz: Yamaha YZF-R125 teszt 2008
2012.08.22
A Yamaha sportos R sorozatának legújabb tagját mindössze nyolcad-literes erőforrással szerelték fel, mégis szinte a nagyokkal meg-egyezõ méretekkel rendelkezik.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 6911 szor

Egy újabb MT a láthatáron! Itt a Yamaha MT-07 Moto Cage
2014.09.29
A kölni Intermot motorkiállítás közeledtével csepegnek az információk az újabb, 2015-ös modellekről. A Yamahánál sem unatkoztak a termék fejlesztők, egy újabb MT-vel látták el a közönséget. Az MT-07 altípusaként Moto Cage néven látott napvilágot az új típus, lássuk milyen újdonsággal szolgál az új modell.
Felvéve: 2014.09.29 -kor, Olvasva: 10271 szor

Yamaha 01GEN koncepció motor - Intermot, Köln 2014
2014.10.04
A kölni Intermot motorkiállításon a Yamaha új 3 kerekű crossover koncepció motort mutatott be. Így a meglévő Yamaha Tricity mellett a Yamaha újabb on és off-road utakon is alkalmas háromkerekűben gondolkodik.
Felvéve: 2014.10.04 -kor, Olvasva: 80794 szor

Kis Viktória: „A célom az, hogy kétszer szóljon a magyar himnusz”
2014.10.15
A hétvégén megkezdődik a Losail Ázsia Bajnokság 2014/2015-ös szezonja, amelynek első fordulóján a magyar H-Moto Team színeit képviselő Kis Viktória is rajthoz áll. A 2012-ben az év női motorversenyzőjének megválasztott pilóta célja, hogy mindkét futamot megnyerje szombaton, és ezzel elindítsa a bajnoki címért folytatott hadjáratát.
Felvéve: 2014.10.15 -kor, Olvasva: 8082 szor

Sajtóközlemény - H-Moto, Losail Ázsia Bajnokság, Katar, 1. forduló, Futamok, 2014.10.19.
2014.10.20
Kis Viktória: „Egy nem hivatalos első és egy második hely a hétvége mérlege” Kis Viktória remek eredményekkel zárta a Losail Ázsia Bajnokság 2014/2015-ös idényének első hétvégéjét: a H-Moto Team versenyzője mindkét szombati versenyen másodikként értékelték Katarban, ám az első futamon csak az időmérés hibája miatt nyilvánították egyik riválisát győztesnek, így könnyen lehet, hogy a hivatalos eredményben már a magyar motoros neve fog elsőként szerepelni.
Felvéve: 2014.10.20 -kor, Olvasva: 8472 szor

Sajtóközlemény - H-Moto, Losail Ázsia Bajnokság, Katar, 4. forduló, Időmérő, 2015.01.16.
2015.01.18
A hétvégén rendezik a Losail Ázsia Bajnokság 2014/2015-ös szezonjának negyedik állomását Katarban, ahol a H-Moto Team színeit képviselő Kis Viktória ismételten remek kvalifikációt teljesített: a karácsony előtti fordulóhoz hasonlóan megszerezte kategóriája pole pozícióját, így jó esélye van arra, hogy szombaton mindkét futamon a dobogó legfelső fokán ünnepelhessen.
Felvéve: 2015.01.18 -kor, Olvasva: 4275 szor

Sajtóközlemény - H-Moto, Losail Ázsia Bajnokság, Katar, 4. forduló, Futamok, 2015.01.18.
2015.01.18
Remekül kezdődött a 2015-ös esztendő a H-Moto Team színeit képviselő Kis Viktória számára: a fiatal hölgymotoros azok után, hogy pénteken megszerezte kategóriája pole pozícióját a Losail Ázsia Bajnokság negyedik fordulóján, szombaton egy első és egy második helyezést gyűjtött be a két futamon, így a katari pálya közönsége ismét meghallgathatta a magyar himnuszt.
Felvéve: 2015.01.18 -kor, Olvasva: 4147 szor

Újabb háromkerekű robógó a láthatáron?
2015.01.25
A Piaggio 2006-os MP3-a és a Yamaha Tricity mellett a Honda is dolgozik a háromkerekű motorkerékpárján
Felvéve: 2015.01.25 -kor, Olvasva: 4429 szor

Yamaha V-Max special edition
2015.03.05
A Yamaha számára a 2015-ös évben 30 éves jubileumát ünnepli a V-Max modellel. Lássuk mivel készül a neves gyártó az eseményre
Felvéve: 2015.03.05 -kor, Olvasva: 9486 szor

Menjünk egy kört az Új YZF-R1 nyergében)
2015.03.06
A 2015-ös Yamaha YZF-R1-ről az alábbi videón láthatjuk a SUGO versenypályán éles bevetésen
Felvéve: 2015.03.06 -kor, Olvasva: 5413 szor

Harmincnyolc versenyző áll rajthoz a Nyílt Magyar Terep-rallye Bajnokság idei következő futamán
2015.05.13
Még pár nap – május 15. és 17-e között –, és elrajtol a Nyílt Magyar Terep-rallye Bajnokság idei második futama, a Riverside Baja. Jó hír, hogy az idénynyitó bugaci versenyhez képest növekedett az indulók száma. A quadosok között ott lesz a korábban a Dakaron is indult Somfai Mátyás, aki mindenképpen nyerni szeretne, akárcsak a motorosok között Hodola Richárd, akinek ez lesz a hazai futama.
Felvéve: 2015.05.13 -kor, Olvasva: 3874 szor

Yamaha MT-07 Moto Cage teszt
2015.05.13
Két éve újra szárnyra kapó MT modellcsalád új típusát teszteltük a hétvégén. A tavalyi év talán egyik legjobb ár-értékkel bíró motorkerékpárja az MT-07 volt. Most ennek külön kiadását, az MT-07 Moto Cage vettük górcső alá. Vajon az idei évben is sikerül bezsebelnie ezt a kitüntető címet az új modellnek?
Felvéve: 2015.05.13 -kor, Olvasva: 13954 szor

Riverside Baja Rechnitz-Sárvár 2015. május 15-17.
2015.05.17
Minden volt a Riverside Baja második napján, ami a terep-rallye világához tartozik: izgalmas és fordulatos szakaszok, remek teljesítmények és emberi drámák egyaránt. Az autósok között a Fazekas Károly, Szenáki László duó uralta a tegnapi napot terepen, míg a motorosoknál az Európa-bajnoki mezőnyben a nap végére helycsere történt az élen, a magyar értékelésben Somfai Mátyás tovább növelte az előnyét. Több esélyes viszont kiesett különböző okokból: a Fodor Imre, Bagics Róbert duó, valamint Hodola Richárd bukás miatt feladta a viadalt, míg a Garamvölgyi Zoltán és Szabó Barbara páros technikai okok miatt volt kénytelen lemondani a jó helyezésről.
Felvéve: 2015.05.17 -kor, Olvasva: 6899 szor

Végre megérkezett Rossi leendő ellenfele.
2015.10.29
A Tokióban megrendezett Motor Show-n bemutatták a jövő versenyzőjét.
Felvéve: 2015.10.29 -kor, Olvasva: 3634 szor

EICMA újdonságok: Megérkezett a sötét oldal ura: Yamaha MT-10!
2015.11.21
Csukd be a szemed és képzeld el milyen lenne a Yamaha legerősebb sportgépe az YZF-R1 elkészítve full idom nélkül, mindennapi használatra alkalmas kényelmes utazópózzal megspékelve. Jól gondolod az álmod valóra vált, itt a Yamaha új tagja az MT-10.
Felvéve: 2015.11.21 -kor, Olvasva: 9573 szor

Az YZF-R1M rendelési határidejét február 28-ig meghosszabbítottuk
2016.02.04
Ez az utolsó lehetőség, hogy bebiztosítsd magadnak a néhány megmaradt motor egyikét
Felvéve: 2016.02.04 -kor, Olvasva: 5595 szor

Újabb infók a Yamaha MT-10-ről!
2016.02.23
A milánói motorkiállításon bemutatott legújabb MT-ről újabb információkat tudunk meg. Többek között a eddig nem ismert technikai adatok, magyarországi megjelenés dátumára és az árára is fény derült.
Felvéve: 2016.02.23 -kor, Olvasva: 207261 szor

Új színben pompázik az Yamaha MT-07 Moto Cage!
2016.02.24
A Yamaha egyik sikermodellje különleges színnel készül a 2016-os szezonra.
Felvéve: 2016.02.24 -kor, Olvasva: 45851 szor

Jövőre megjelenhet a háromkerekű MT-09
2016.02.24
A Tokio Motorshow után a milánói EICMÁN is bemutatott modell széria gyártására hamarosan sor kerülhet.
Felvéve: 2016.02.24 -kor, Olvasva: 4366 szor

A 04GEN Dizájn Koncepció a Vietnami Motorkerékpár Show-n
2016.04.07
A Yamaha Motor bemutatja a 04GEN-t az első Vietnami Motorkerékpár Show-n – a „kifinomult dinamizmus” tervezési filozófiájára épülő negyedik koncepciómodelljét
Felvéve: 2016.04.07 -kor, Olvasva: 5158 szor

2016 Yamaha Tracer 700
2016.04.20
Európa jelentősebb piacain komoly reneszánszát éli manapság a motorozás. Egyre több ember fedezi fel újra, hogy a motorkerékpárokkal megfizethető, könnyen hozzáférhető és izgalmas módon lehet részese egy teljesen új világnak és életérzésnek. Ráadásul egyre több motoros szeretne új távlatokat megismerni, és választ sport­túramotort új motorkerékpárnak.
Felvéve: 2016.04.20 -kor, Olvasva: 4517 szor

A Wrenchmonkees visszatérése a Yard Built XSR900 „Monkeebeast\
2016.05.31
Az egyedi motorkerékpárokat építő Wrenchmonkees nem csak az egyedi motorkerékpár-építésnek, de a Yamaha Yard Built programjának is a szíve. A koppenhágai műhelyben dolgozó dán páros felelős számos, a Sport Heritage szériából, köztük az SR400-ból, az XJR1300-ból és most az XSR900-ból átalakított lenyűgöző motorokért.
Felvéve: 2016.05.31 -kor, Olvasva: 9300 szor

Irány a versenYZóna
2018.09.18
A Yamaha már közel fél évszázada építi piacvezető, csúcstechnológiás motokrossz motorkerékpárjait - első, 1973-as MX-világbajnoksági győzelme óta pedig a vállalat nemcsak részt vett, hanem győzött is minden jelentős kategóriában. A Yamaha elválaszthatatlan a versenyzéstől: a győzelem utáni vágy a vállalat működésének alapvető mozgatórugója.
Felvéve: 2018.09.18 -kor, Olvasva: 1728 szor

A 2021-es évre a Yamaha kiélezi az off-road versenyzői termékcsaládot
2020.07.11
Az új YZ250F a dobogóra hajt - míg az YZ250F és az YZ450F különleges Monster Energy Edition modelljei valódi gyáricsapat-stílust kínálnak
Felvéve: 2020.07.11 -kor, Olvasva: 1328 szor

Júliustól kapható az új Yamaha Ténéré 700 Rally Edition
2020.07.11
Bevezetése óta a Ténéré 700 igen hamar Európa legnépszerűbb középsúlyú túramotorkerékpárjává vált. - a mai napig több mint 8000 darabot adtak el belőle. A markáns, nagy nyomatékú motorteljesítménynek, a jó kezelhetőségnek, a figyelemre méltó, mindenre kiterjedő sokoldalúságnak és a hosszú távon is kiemelt szintű kényelemnek köszönhető, hogy a Ténéré 700 ilyen kimagaslóan sikeres a vásárlók körében.
Felvéve: 2020.07.11 -kor, Olvasva: 3318 szor

Yamaha Tricity 300 júliustól a kereskedésekben
2020.07.11
Yamaha Tricity a novemberi Eicma motorkiállításon már látható volt. Sokak örömére júliustól a magyarországi márkakereskedésekben is elérhető. Nagyobb lökettérfogattal és már bizonyított 3 kerekével a városi és elővárosi közlekedés legjobb választása lehet
Felvéve: 2020.07.11 -kor, Olvasva: 4351 szor

A Yamaha bemutatja az MT-125 és MT-03 modellek új Sport készleteit
2020.01.11
Sikeres MT modellcsalád új sport kiegészítőkkel bővült. A bővítés MT-125 és MT-03 modellt is érinti.
Felvéve: 2020.01.11 -kor, Olvasva: 2301 szor

Koncepcióból valóság: Yamaha Niken
2019.05.07
Több évig a motorkiállítások egyik legtöbbet fotózott koncepció motorja volt a Yamaha Niken. Nem véletlen, hogy mindenki lencsevégre kapta a Nikent, mivel 3 kerékkel naked kategóriában nem igazán találunk más típust a modellpalettán.
Felvéve: 2019.05.07 -kor, Olvasva: 2139 szor

Számos óvintézkedéseket hozott a Yamaha Europe Racing menedzsmentje, hogy a COVID-19 járvány ellenére folytatódhasson a tesztelés a FIM Superbike világbajnokságon
2020.07.14
A pandémiás helyzet a FIM Superbike világbajnokságra is rányomta bélyegét, nézzük, hogyan teszteltek a Pata Yamaha csapat pilótái Barcelonában, milyen ellenintézkedésekkel védték a csapat résztvevőit.
Felvéve: 2020.07.14 -kor, Olvasva: 1089 szor

Kovács Bálint: Jöhet az újabb cseh bajnoki, irány az újabb dobogó
2020.07.16
A H-Moto Team ifjú versenyzői a koronavírusjárvány csökkenését követően gőzerővel készülnek a 2020-as esztendő előttük álló feladataira. Kovács Bálint a NEW2Project csapat motorjával újabb sikeres teszten van túl, és a múltkori dobogós helye után ismét rajthoz áll a cseh bajnokság következő brnói futamán, ahol továbbra is egy Yamaha R1 nyergében versenyez. Csapattársa, Kakuszi Ádám a Slovakiaringen gurult aszfaltra, és a gyakorlás mellett második lett a Főnix Kupa viadalán. Mindketten a július végi, Pannónia Ringen rendezendő Alpok-Adria Bajnokság szezonnyitójára készülnek.
Felvéve: 2020.07.16 -kor, Olvasva: 1195 szor

A királykategóriára vált, és a Superbike-ban indul Kovács Bálint
2020.07.24
A H-Moto Team élversenyzője élete legjobbját szeretné elérni a Pannóniaringen, míg csapattársa, Kakuszi Ádám egy TOP 10-es eredménnyel kezdené a hétvégén kezdődő Alpok-Adria Sorozatot
Felvéve: 2020.07.24 -kor, Olvasva: 1235 szor

A rend őrei 90 db új Yamaha FJR1300E-t kaptak Olaszországban
2020.07.28
Nemrégiben Dolomitoknál bevezetett 60 km/h-s korlátozásra eséllyel vethetik be az új Yamaha FJR 1300E modelleket is.
Felvéve: 2020.07.28 -kor, Olvasva: 1199 szor

Drón felvételen a Yamaha MT-03
2020.07.29
Lencsevégre kaptuk a Yamaha kisebb MT-03 motorját.
Felvéve: 2020.07.29 -kor, Olvasva: 3872 szor

Yamaha Ténéré 700 teszt
2020.08.01
Nálunk járt a Yamaha tavaly megjelent offroad középkategóriás túra enduró modellje a Yamaha Ténéré 700.
Felvéve: 2020.08.01 -kor, Olvasva: 5396 szor

Hogyan érintette a motorkerékpár értékesítést a COVID-19 járvány?
2020.08.03
Mai napon megjelentek a júliusi forgalombahelyezési adatok, lássuk mikép alakulnak a motoreladások nálunk.
Felvéve: 2020.08.03 -kor, Olvasva: 1369 szor

A H-Moto Team élversenyzője Horvátországban folytatja a szereplését az idei Alpok-Adria Bajnokság Superbike kategóriájában
2020.09.04
A H-Moto Team élversenyzője számára az idei csonka szezon egyik legfontosabb versenyével folytatódik a 2020-as Alpok Adria Bajnokság. A Superbike kategória pannóniaringi hétvégéjén futamgyőzelemmel és egy dobogóval debütáló Kovács Bálint a New2Project csapat pilótájaként ezúttal Rijekában készül hasonló eredményre, ahol összetettben is szeretné átvenni a vezetést.
Felvéve: 2020.09.04 -kor, Olvasva: 5166 szor

Yamaha MT-03 teszt 2020
2020.09.28
Könnyű, fürge és nagyon modern kialakítású Yamaha MT-03 kéthengeres blokkal kínálja a Yamaha legújabb A2-es jogosítvánnyal vezethető motorkerékpárját. Kipróbáltuk jó irány volt-e a korábbi nagyobb egyhengeres blokk helyett kisebb és összetettebb aggregát használata.
Felvéve: 2020.09.28 -kor, Olvasva: 5303 szor

Itt az új Yamaha MT-09 2021!
2021.02.09
2021-re remélhetőleg nemcsak a pandémiás időszakot tudhatjuk majd magunk mögött, de nyárra remélhetőleg a motoros újdonságokat is megtalálhatjuk a motorkereskedéseiben. Nem lesz ez másképp a Yamaha háza táján sem, egyik siker modelljüket a Yamaha MT-09-et újították meg a 2021-es modell évre. Nézzük, miben változott az új MT.
Felvéve: 2021.02.09 -kor, Olvasva: 30908 szor

Off-road frissítések 2021-re a Yamahánál
2021.02.09
A Yamaha Motors elkötelezett a mérnöki kiválóság mellett, amely „megdobogtatja az emberek szívét”, és közelebb hoz a szenvedélyedhez. A Yamahánál folyamatosan egyedi termékek létrehozására törekszünk, hogy ügyfeleink megélhessék vágyaikat. A pályafutásod támogatása érdekében quad és SxS termékeinket három fő szegmensbe soroltuk: Sport, Leisure és Utility – mindegyik lehetőségek széles skáláját kínálja, így megfelelnek minden ügyfél igényeinek.
Felvéve: 2021.02.09 -kor, Olvasva: 3272 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.